Vi forskar på: Miljørett, naturressursrett, tingsrett

Vår forsking handlar om rettsreglane for forvaltinga av naturressursar samt komplekse problemstillingar som klimautfordringane.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Naturressursar er forekomstar i naturen som kan nyttast til å dekkje våre behov for varer og tenester. Olje, gass og treverk er døme på naturressursar.

Bakgrunnen for faget miljørett er den raske og omfattande utviklinga av den internasjonale miljøretten og miljørett i EU, som har stor betyding også for norsk miljøpolitikk og miljørett.

Forskinga på naturressursrett fokuserar på rettsreglane for forvaltinga av naturressursar samt på komplekse problemstillingar som klimautfordringane.

Innan tingsrett ser forskarane mellom anna på allmenningsretten og ulike formar for eige av naturressursar, samt "formuerettsleggjeringa" av naturressursforvaltinga.

Forskingsområde

Forskingsprosjekt

Forskargrupper

Emneord: Energirett, Petroleumsrett, Tingsrett, Miljørett, Naturressursrett
Publisert 1. feb. 2011 09:46 - Sist endra 8. mars 2018 21:53