Vi forskar på: Offentleg forvalting

Faktorane som fremjar og hemmar effektiv styring og demokratisk avgjersle på tvers av styringsnivåa er sentrale problemstillingar i forskinga på offentleg forvalting.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I Noreg er forvaltingsoppgåver og politisk avgjerdsmakt desentralisert frå staten til fylkeskommunar og kommunar og andre etatar.

Forvaltingsretten handlar om offentlege organ sine verksemder, og studerer dei reglane som gjeld heile eller mesteparten av statsforvaltinga.

Forskingsområde

Forskingsprosjekt

Forskargrupper

Emneord: Flyktningerett, Forvaltningsrett, Skatterett, Utdanningsrett, Velferdsrett
Publisert 8. mars 2011 10:20 - Sist endra 21. apr. 2017 11:56