Vi forskar på: Tryggleik

Folks rettigheiter i valdelege konfliktar og tryggleik innan petroleumsverksemda og skipsfart er nokre av våre forskingstema.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det vert forska på rettslege spørsmål knytta til tryggleik både ved Nordisk institutt for sjørett og ved Norsk senter for menneskerettar.

Tryggleik og menneskerettar

Forskinga på tryggleik ved Norsk senter for menneskerettar er sterkt knytta til forskinga og arbeidet senteret gjer i forhold til menneskerettar. Senterets tverrfaglige forskningsmiljø studerer internasjonale menneskerettar ut ifrå ulike metodiske, teoretiske og empiriske tilnærmingar. Forskningsprosjekta speglar den faglege og tematiske bredden hjå forskarane.

Tryggleik på sjøen

Tryggleik er eit nøkkelord innan petroleumsverksemda, skipsfart og sjørett. Forskinga på tryggleik ved Nordisk institutt for sjørett fokuserer i første rekkje på rettslege spørsmål knytt til desse områda. Eit aktuelt spørmål er kva mogelegheiter styresmaktene har til å påverka tryggleiken for skip og oljeinstallasjonar. Kan til dømes tryggleikskultur i eit reiarlag påverkast av lovverket? Og korleis kan norske styresmakter auka tryggleiken på framande skip som passerar norskekysten, og på oljeutvinninga i nordområda?

Forskningsområde

Forskingsprosjekter

Forskargrupper

 

Emneord: Sjøsikkerhet, Menneskerettigheter, Petroleumssikkerhet
Publisert 7. feb. 2011 14:04 - Sist endra 29. nov. 2016 15:35