Birgitte Hagland

Image of Birgitte Hagland
Norwegian version of this page
Phone +47 22859688
Username
Visiting address Department of private law Domus Media Karl Johans gt. 47 0162 Oslo
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Background

Professor Hagland’s research and teaching focus on tort law, commercial law and jurisprudence. She obtained her Ph.D. from the University of Oslo in 2012 on a dissertation concerning contribution among tortfeasors. She has published various articles and monographies, amongst other “Om erstatningsrett” (On Tort Law) and "Tort Law", both co-authored with professor dr. juris Trine-Lise Wilhelmsen.

Hagland is the leader of Oslo Centre for Commercial Law. She is also founder and chair of The Private Law Symposium.

Hagland is President on The Norwegian Financial Complaints Board for casualty insurance. 

Special fields

 • Tort Law
 • Commercial Law
 • Jurisprudence

Selected works

Hagland, Birgitte (2019): "From Aristotle’s ‘Arithmetic Proportion’ to Ménage-à-trois – Anglo-American Justice Theories in the Context of Norwegian Tort Law". Oslo Law Review.

Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland: "Tort Law" in International Encyclopaedia of Laws (IEL), Kluwer Law International 2018 

Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland: "Om erstatningsrett - Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup", Gyldendal 2017

Birgitte Hagland: "Erstatningsbetingende medvirkning", Gyldendal 2012

Forthcoming publications

 

Publications

 • Hagland, Birgitte (2021). Regeldanning i erstatningsretten. In Lindskog, Stefan (Eds.), Festskrift til Jam Kleineman. Jura Förlag AB. ISSN 978-91-7223-845-9. p. 335–354.
 • Hagland, Birgitte (2019). From Aristotle’s ‘Arithmetic Proportion’ to Ménage-à-trois – Anglo-American Justice Theories in the Context of Norwegian Tort Law. Oslo Law Review. ISSN 2387-3299. 2, p. 78–89. doi: 10.18261/issn.2387-3299-2019-02-01. Full text in Research Archive
 • Hagland, Birgitte (2019). Statens oppreisningsansvar ved menneskerettsbrudd. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. ISSN 2464-336X. 16(2), p. 67–99. doi: 10.18261/issn.2464-3378-2019-02-02.
 • Hagland, Birgitte (2018). Erstatningsvern ved personsskade på saksområder hvor kvinner er typiske skadelidte. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. ISSN 2464-336X. 15(2/3), p. 79–107. doi: 10.18261/issn.2464-3378-2018-02-03-02. Full text in Research Archive
 • Hagland, Birgitte & Bruserud, Herman (2016). Er regelen "uten virkning" en regel uten virkning? In Hjelmeng, Erling Johan (Eds.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. p. 223–244.
 • Hagland, Birgitte (2012). Erstatningsrett. Kommunens objektive erstatningsansvar etter forurensningsloven § 24a og adgangen til ansvarsfraskrivelse. Rt. 2011 s. 1304. Dissens 3-2. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 9–11.
 • Hagland, Birgitte (2007). Opphavsrettslige lisensnektelser som misbruk av dominerende stilling. In Kolstad, Olav (Eds.), Misbruk av dominerende stilling - Studier i konkurranserett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01138-7. p. 19–79.

View all works in Cristin

 • Hagland, Birgitte & Wilhelmsen, Trine-Lise (2018). International Encyclopaedia of Laws – Tort Law Norway. Kluwer Law International. ISBN 978-90-411-1573-7. 220 p.
 • Hagland, Birgitte & Wilhelmsen, Trine-Lise (2017). Om erstatningsrett. Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-43123-2. 397 p.
 • Hagland, Birgitte (2012). Erstatningsbetingende medvirkning. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-42936-9. 346 p.

View all works in Cristin

 • Hagland, Birgitte (2019). Erstatningsvernet interesse ved personskade – et kvinnerettslig perspektiv.
 • Hagland, Birgitte (2019). Om det ulovfestede objektive ansvaret og fastlegging av skaderisiko - HR-2019-52-A (Spinning). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 2, p. 7–9.
 • Hagland, Birgitte (2019). Om nødvergehandlinger og erstatningsansvar HR-2018-2427-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 1, p. 14–15.
 • Hagland, Birgitte (2019). Om erstatningsvern for psykiske skader – HR-2018-2080-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 1, p. 12–14.
 • Hagland, Birgitte (2018). Erstatningsrettens ekspansjon - Informasjonsansvar eller kontraktuelle direktekrav?
 • Hagland, Birgitte (2018). Kontraktsrett og erstatningsrett. Gammel vals, nye takter?
 • Hagland, Birgitte (2018). Lagstiftarens förhållande till pragmatism i rättstillämpningen.
 • Hagland, Birgitte (2018). From Aristotle’s ‘Arithmetic Proportion’ to Ménage-à-trois.
 • Hagland, Birgitte (2018). Om erstatningsvern for prostitusjonsinntekter. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 7–10.
 • Hagland, Birgitte (2018). Om arbeidsgiveransvaret og kravet til saklig tilknytning. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 5–7.
 • Hagland, Birgitte (2018). Om lovfestet ansvar for dyr og læren om aksept av risiko. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 4–5.
 • Hagland, Birgitte (2018). Individuelt oppreisningsansvar for seksuelle krenkelser. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. ISSN 2464-336X. p. 75–78.
 • Hagland, Birgitte & Bruserud, Herman (2017). Kontraktsretten og erstatningsretten.
 • Hagland, Birgitte (2017). Rättigheterna och förmögenhetsrätten - Vetenskaplig metod och praktisk tillämping.
 • Hagland, Birgitte (2017). Høyesterettsdom av 16. desember 2016 om laste- og losseunntaket i bilansvarsloven. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 1.
 • Hagland, Birgitte (2016). Bokomtale Arnt Skjefstad, Erstatningsberegning - særlig om fradrag for fordeler. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 2016(3), p. 5–5.
 • Hagland, Birgitte (2016). HR-2016-803-A Selvmord ved bruk av bil og avkortning av erstatning etter bilansvarsloven. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 2016(3), p. 4–4.
 • Hagland, Birgitte (2016). Freedom, Fairness and Flexibility - Human Rights in Norwegian Tort Law .
 • Hagland, Birgitte (2009). Litteratur. Morten Kjelland: Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten - en analyse av generelle og spesielle årsaksregler. Gyldendal Akademisk 2008. 525 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 19–19.
 • Hagland, Birgitte (2006). Noen refleksjoner over H. Inadomis artikkel "Nettselskapets erstatningsansvar overfor forbruker ved mangelfull strømleveranse – Hvem bør ha ansvaret for påregnelige årsaksforhold utenfor selskapets kontroll?".
 • Hagland, Birgitte (2006). "Om å ta tyren ved hornene - Er det behov for et egentlig medvirkeransvar i erstatningsretten?".
 • Hagland, Birgitte (2006). Kommentar til Askelands foredrag "Erstatningsrettens rettferdighetsideer i rettsteoretisk belysning”.
 • Hagland, Birgitte (2006). Opphavsrettslige lisensnektelser som misbruk av dominerende stilling under EF-traktatens artikkel 82.
 • Hagland, Birgitte (2005). Länkning på internet som skadeståndsgrundande medverkan.
 • Hagland, Birgitte (2005). Erstatningsrettens europeisering - betydningen for norsk rett.
 • Hagland, Birgitte (2005). Linking som erstatningsbetingende medvirkning.

View all works in Cristin

Published Mar. 27, 2008 10:12 AM - Last modified Mar. 29, 2022 12:12 PM