Marie Nesvik

Doctoral Research Fellow
Image of Marie Nesvik
Username
Visiting address Karl Johans gt. 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postal address Dep. of private law Postbox 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Norway

Background

2005-2006 Research Assistant, Department of Public and International Law
2006 Cand. Jur., University of Oslo
2006 Associate/Attorney, Advokatfirmaet Hjort DA
2008 Research Fellow, Department of Private Law

Special fields

 • Private international law
 • Labour law
 • EU/EEA-law

Publications

Nesvik, Marie (2016). Domsmyndighet i saker om arbeidsforhold på ambassader, I:  Sui generis. Festskrift til Stein Evju.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  s 462 - 472

Nesvik, Marie (2016). Tvister med tilknytning til flere land - spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg, I: Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020174.  s 520 - 537

Nesvik, Marie (2014). Forelesningsnotater i internasjonal privatrett: Person-, familie- og arverett (et tillegg til Helge J. Thues bok). Privatrettsfondet.  ISBN 978-82-7236-235-4.  69 s.

Nesvik, Marie (2013). Hvor arbeider flypersonell?. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  (7), s 468- 487

 • Nesvik, Marie (2016). Domsmyndighet i saker om arbeidsforhold på ambassader, I:  Sui generis. Festskrift til Stein Evju.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  kapittel.  s 462 - 472
 • Nesvik, Marie (2013). Hvor arbeider flypersonell?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (7), s 468- 487

View all works in Cristin

 • Borch, Alex; Engh, Einar; Fougner, Amund; Fougner, Else Bugge; Hjort, Harald; Lenth, Claude Arild; Nesvik, Marie & Selman, Camilla (2016). Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020174.  560 s.
 • Mulder, Bernard Johann; Hotvedt, Marianne Jenum; Nesvik, Marie & Sundet, Tron Løkken (2016). Sui generis. Festskrift til Stein Evju. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  832 s.
 • Nesvik, Marie (2014). Forelesningsnotater i internasjonal privatrett: Person-, familie- og arverett (et tillegg til Helge J. Thues bok). Privatrettsfondet.  ISBN 978-82-7236-235-4.  69 s.

View all works in Cristin

 • Nesvik, Marie (2017). Beskyttelse av arbeidstakeren i internasjonal privatrett.
 • Mulder, Bernard Johann; Hotvedt, Marianne Jenum; Nesvik, Marie; Sundet, Tron Løkken & Silset, Bodil (2016). Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet (red.), samt Bodil Silset (red.sekr.): Sui generis. Festskrift til Stein Evju. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 1- 3
 • Nesvik, Marie (2016, 26. oktober). 5 spørsmål til forskeren: Bør rettsvernet til sjøfolkene flagges hjem?. [Internett].  http://arbeidslivet.no/Arbeid1/Arbeidsmarkedet/Bor-rettsvern.
 • Nesvik, Marie (2016). Arbeidsforhold i skipsfarten. Hvilket lands rett regulerer arbeidsavtalen?.
 • Nesvik, Marie (2016). Arbeidskontrakter i internasjonal privatrett – jurisdiksjon og lovvalg.
 • Nesvik, Marie (2016). Arbeidskontrakter i internasjonal privatrett – jurisdiksjon og lovvalg.
 • Nesvik, Marie (2016). Arbeidskontrakter i internasjonal privatrett – jurisdiksjon og lovvalg.
 • Nesvik, Marie (2016). Arv over landegrensene.
 • Nesvik, Marie (2016). Beskyttelse av arbeidstakeren i internasjonal privatrett.
 • Nesvik, Marie (2016). Domsmyndighet i saker om arbeidsforhold på ambassader. Folkerettslig immunitet og Luganokonvensjonens anvendelsesområde.
 • Nesvik, Marie (2016). Eimskip-saken. Hvilket lands rett regulerer arbeidsavtaler i internasjonal skipsfart?.
 • Nesvik, Marie (2016). Hvilket lands rett regulerer arbeidsforhold til sjøs?.
 • Nesvik, Marie (2016). "Le plombier polonais". Hvilket lands rett regulerer arbeidsavtalen til utsendte arbeidstakere?.
 • Nesvik, Marie (2016). Norske løns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel.
 • Nesvik, Marie (2016). Ryanair-saken. Særlig om Roma I-forordningens betydning i norsk rett.
 • Nesvik, Marie (2016). The Ryanair-case. Employment Contracts in Private International Law.
 • Nesvik, Marie; Bondi, Viggo Andreas & Pettersen, Terje Hernes (2016). Eimskip.
 • Nesvik, Marie & Røsæg, Erik (2016). Internasjonale transportarbeiderforhold: Jurisdiksjon, lovvalg og EU-frihetene.
 • Nesvik, Marie (2015). Arbeidsforhold i internasjonal skipsfart. Særlig om flaggstatsprinsippets betydning for lovvalgsspørsmålet.
 • Nesvik, Marie (2015). Arbeidsforhold i luftfarten. Hvilket lands rett regulerer arbeidsavtalen?.
 • Nesvik, Marie (2015). Arbeidsforhold i luftfarten. Hvilket lands rett regulerer arbeidsavtalen?.
 • Nesvik, Marie (2015). Grenseoverskridende opphavsrettskrenkelser. Spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg.
 • Nesvik, Marie (2015). Lovvalg i saker om individuelle arbeidsavtaler – arbeid om bord på skip registrert i Antigua Barbuda – flaggstatsprinsippet – Hålogaland lagmannsretts dom 30. september 2015. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 14- 15
 • Nesvik, Marie (2015, 13. februar). Pilot: Ryanair sagsøger folk langt ind i Helvede. [Internett].  www.ugebreveta4.dk.
 • Nesvik, Marie (2015). Ryanair II-saken – lovvalg i saker om individuelle arbeidsavtaler – Borgarting lagmannsretts dom 16. oktober 2015 (LB-2015-51137). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 12- 14
 • Nesvik, Marie (2014). Arv over landegrensene. Spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg.
 • Nesvik, Marie (2014). Beskyttelse av arbeidstakeren i internasjonal privatrett.
 • Nesvik, Marie (2014). Endring av EUs regler om jurisdiksjon i saker om individuelle arbeidsavtaler? Betænkning om forbedring af international privatret: kompetenceregler på beskjæftigelsesområdet (2013/2023(INI)). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 16- 17
 • Nesvik, Marie (2014). Internasjonale arbeidsavtaler. Spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg.
 • Nesvik, Marie (2014). Internasjonale arbeidsavtaler. Spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg.
 • Nesvik, Marie (2014). Internasjonale arbeidsavtaler. Spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg.
 • Nesvik, Marie (2014). Jurisdiksjonsspørsmålet.
 • Nesvik, Marie (2014). Ryanair II – endelig avgjørelse i vernetingssaken – Høyesteretts ankeutvalgs kjennelser 17. juni 2014 (HR-2014-01273-U) og 5. desember 2013 (Rt. 2013 s. 1589), og Borgarting lagmannsretts kjennelse 5. mars 2014 (LB-2013-202882). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 15- 16
 • Nesvik, Marie (2014). Ryanair-saken. Spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg i mobile arbeidsforhold.
 • Nesvik, Marie (2013). Arbeidsforhold med internasjonal tilknytning. Spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg.
 • Nesvik, Marie (2013). Arbeidsforhold med internasjonal tilknytning: Hvilket lands rett regulerer arbeidsavtalen?.
 • Nesvik, Marie (2013). Derfor tar O'Leary feil. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Nesvik, Marie (2013). Giuditta Cordero-Moss, Internasjonal privatrett på formuerettens område. Universitetsforlaget, Oslo 2013. 391 sider inkl. registre. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 13- 13
 • Nesvik, Marie (2013). Hvor arbeider flypersonell? En internasjonalprivatrettslig analyse.
 • Nesvik, Marie (2013). Hvor arbeider flypersonell? Utviklingen av tilknytningskriteriet om det sted arbeidstaker vanligvis arbeider.
 • Nesvik, Marie (2013). Internasjonale arbeidsavtaler. Spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg.
 • Nesvik, Marie (2013). Lars Anders Heimdal, Rettsvalg ved erstatning for krenkende ytringer – studier i internasjonal privatrett. Gyldendal juridisk, Oslo 2013. 432 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 23- 23
 • Nesvik, Marie (2013). Presentasjon av LB-2013-123040.
 • Nesvik, Marie (2013). Ryanair – verneting i arbeidsforhold – fastsettelse av arbeidssted for flypersonell – Luganokonvensjonen artikkel 19 nr 2 bokstav a. Borgarting lagmannsretts kjennelse 21. desember 2011 (RG-2011-1550). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 20- 22
 • Nesvik, Marie (2013). Ryanair igjen – verneting i arbeidsforhold, fastsettelse av arbeidssted for flypersonell, Luganokonvensjonen artikkel 19 nr. 2 bokstav a) – Borgarting lagmannsretts kjennelse 16. august 2013 (LB-2013-123040). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 11- 13
 • Nesvik, Marie (2013, 22. august). Vant første runde av Ryanair-saken.  Dagsavisen.
 • Nesvik, Marie & Evju, Stein (2013). Presentasjon av LB-2013-41043.
 • Nesvik, Marie (2012). Lovvalg i arbeidsretten - tolkning av Romakonvensjonen - EU-domstolens dom 15. desember 2011, sak c-384/10 Jan Voogsgeerd mot Navimer SA. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 12- 14
 • Nesvik, Marie (2011). Arbeidsrett og lovvalg: Presentasjon av LB-2011-23834.
 • Nesvik, Marie (2011). Lovvalg i arbeidsretten – Borgarting lagmannsretts kjennelse 23. mai 2011 (LB-2011-23834). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 18- 19
 • Nesvik, Marie (2011). Lovvalg i arbeidsretten, tolkning av Romakonvensjonen – EU-domstolens dom 15. mars 2011, sak C-29/10 Heiko Koelzsch mot État du Grand-Duché de Luxembourg. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 4- 5
 • Nesvik, Marie (2011). Lovvalg, erstatning for straffbare handlinger begått av utlending i utlandet – Høyesteretts dom 13. april 2011 (Rt. 2011 s. 531). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 23- 25
 • Nesvik, Marie (2011). Verneting – erstatning i ansettelsesforhold – Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. juni 2011 (HR-2011-1332-U). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 17- 18
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Nesvik, Marie (2009). Tilbakekall av prest; om flytteplikt og religionsfrihetens rom i arbeidsretten - Borgarting lagmannsretts dom 8. juni 2009 (LB-2008-142425). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 4- 5
 • Nesvik, Marie (2009). Internasjonal privatrett. Lovvalg i kontraktsretten - tolkning av Romakonvensjonen - EF-domstolens dom 6. oktober 2009, sak c-133/08 Intercontainer Interfrigo SC(ICF) mot Balkenende Oosthuizen BV og MIC Operations BV. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 12- 13
 • Borch, Alex; Fougner, Else Bugge; Lenth, Claude Arild & Fjulsrud, Marie Ljones (2008). Konkurranseklausuler, kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler.
 • Fjulsrud, Marie Ljones (2008). Lov om ansvar og garanti for statens oppkrevere og regnskapsførere m.v. 28. mars 1958 nr. 4, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  Lov om ansvar og garanti for statens oppkrevere og regnskapsførere m.v. 2008.  s 560 - 560
 • Fjulsrud, Marie Ljones (2008). Lov om godtgjørelse til stortingsrepresentanter 30. juni 1954 nr. 11, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  Lov om godtgjørelse til stortingsrepresentanter 2008.  s 530 - 531

View all works in Cristin

Published Aug. 18, 2008 4:51 PM - Last modified Aug. 13, 2018 11:19 AM