Disputas: Anskaffelsesdirektivet og samarbeid i offentlig sektor: Kontraktsbegrepets grenser.

Cand.jur. Janicke Wiggen ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. Anskaffelsesdirektivet og samarbeid i offentlig sektor: Kontraktsbegrepets grenser.

Janicke Wiggen

Foto: Terje Borud

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Lasse Simonsen, Universitetet i Oslo (leder)
  • Advokat Siri Teigum, Advokatfirmaet Thommessen AS, 1. opponent
  • Professor Michael Steinicke, Aarhus Universitet, 2. opponent

Leder av disputas

Instituttleder Professor Giuditta Cordero-Moss, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Erling Johan Hjelmeng, Universitetet i Oslo

 

Sammendrag

Mens det står en offentlig oppdragsgiver fritt å dekke sin etterspørsel ved å anvende egne ressurser, kommer anskaffelsesdirektivet til anvendelse når det mellom en offentlig oppdragsgiver og en selvstendig oppdragstaker inngås en ”gjensidig bebyrdende kontrakt” om ytelsen av en vare, tjeneste eller et bygg- og anleggsarbeid.


I kjernen av direktivets anvendelsesområde ligger tilfeller der en offentlig oppdragsgiver kjøper varer og tjenester fra en privat oppdragstaker. En rekke oppgaver i offentlig sektor løses imidlertid gjennom samarbeid mellom offentlige aktører. Spørsmålet om anskaffelsesdirektivet kommer til anvendelse på slikt samarbeid har vært blant de mest omdiskuterte i anskaffelsesretten, og ligger i et skjæringspunkt mellom kryssende hensyn.

På den ene siden står hensynet til nasjonalstatenes autonomi i organiseringen av offentlig sektor. På den andre siden står hensynet til EU- og EØS-samarbeidets formål om å åpne markedet for offentlige anskaffelser og sikre rettferdig konkurranse om oppdragene.


I avhandlingen foretas en undersøkelse av anskaffelsesdirektivets anvendelse på samarbeid i offentlig sektor med utgangspunkt i direktivets kontraktsbegrep. Avhandlingen gir en sammenfattende analyse av rettstilstanden, og kartlegger kontraktsbegrepets innhold og utstrekning i møte med slik samarbeid.

 

Summary

While a public contracting authority is free to perform its tasks by using its own resources, the public procurement directive applies when a “contract for pecuniary interest”, having as its object the provision of goods, services or public works, is concluded between a contracting authority and an independent economic operator.


At the very core of the scope of the directive, lie the situations where a contracting authority procures goods or services from a private entity. Many tasks within the public sector are however carried out through cooperation between different public sector entities.

The question as to whether the directive applies to such cooperation has long been the subject of debate, and lies at a point of intersection between opposing considerations. One the one hand, the member states enjoy autonomy in organising their own public sectors. On the other hand, regard must be had to the goal of opening up of the market and ensuring equal competition in the EU and the EEA.


The thesis examines the application of the procurement directive to cooperation in the public sector with the directive’s concept of a contract as its starting point. The thesis provides for a consolidating analysis of the law in this particular field, and examines the scope of the concept of a contract when the directive is applied to such cooperation.

 

 


 

Publisert 2. apr. 2012 14:40 - Sist endret 29. aug. 2014 15:02