English version of this page

Disputas: Avtaletolkning i investeringsvoldgift

Master i rettsvitenskap Yuliya Chernykh ved Instiutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Avtaletolkning i investeringsvoldgift

Original tittel: Contract Interpretation in Investment Treaty Arbitration

Disputasen vil foregå på Engelsk

Bildet kan inneholde: kvinne, ansikt, dame, portrett, svart og hvit.

Yuliya Chernykh

Foto: Hanna Hrabarska

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Ole Kristian Fauchald, Universitetet i Oslo (leder)
  • Professor Andrea Bjorklund, McGill, Faculty of Law (1. opponent)
  • Dr. Monique Sasson, Macchi di Cellere Gangemi (2. opponent)

Leder av disputas

Dekan Ragnhild Hennum

Veileder

  • Professor Giuditta Cordero-Moss
  • Professor Ivar Alvik

Sammendrag

Kontrakter er relevante, ofte sentrale, for et betydelig antall investeringstvister mellom utenlandske investorer og stater som oppstår under mellomstatlige traktater som beskytter utenlandske investeringer. Likevel er måten voldgiftsdomstolen avgjør kontraktenes innhold på lite utforsket.

Avhandlingen fyller dette tomrommet ved å gi et innblikk i teori og praksis for avtaletolkning i investeringsvoldgiftsavgjørelser. For dette formål utvikler arbeidet det konseptuelle grunnlaget for avtaletolkning i investeringsvoldgift, klargjør sanne og usanne spenninger mellom konkurrerende tolkningstilnærminger, begrunner nasjonal lovs rolle for avtaletolkning og tilbyr en teoretisk ramme for en sømløs integrering av analysen av avtaletolkning i den overordnede strukturen av beslutninger i investeringsvoldgift.

Avhandlingen bidrar i det hele til forutsigbarhet, konsistens, sammenheng og korrekthet i tolkningspraksis og den generelle effektiviteten til voldgiftsdomstolens beslutninger.
 


 

Publisert 23. jan. 2020 14:33 - Sist endret 11. juni 2020 11:36