English version of this page

Disputas: Johann Ruben Leiss

Johann Ruben Leiss på Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: COURTS AND SOURCES - On the Systemic Relevance of Article 38 ICJ Statute for ‘Global Adjudication’

Johann Ruben Leiss

Foto: UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Eirik Bjørge, University of Bristol (leder)
  • Professor Paolo Palchetti, Universita di Macerata (1. opponent)
  • Professor Hélène Tigroudja, Faculté de droit d'Aix-en-Provence (2. opponent)

Leder av disputas

Dekan Dag Michalsen

Veiledere

  • Professor Mads Andenæs
  • Professor Andreas L. Paulus

Sammendrag

Avhandlingen tar utgangspunkt i artikkel 38 i statuttene til den internasjonale domstolen og undersøker artikkelens rolle som rammeverk for bruk av rettslige avgjørelser i folkeretten, samt bestemmelsens systemiske relevans for ‘global domsutøvelse’ (‘global adjudication’).

Avhandlingens hovedargument er at Artikkel 38 i ICJ statuttene utgjør et omfattende normativt rammeverk for bruk av rettslige avgjørelser, som går på tvers av systemiske grenser og integrerer alle internasjonale og nasjonale rettslige organer. Nasjonale og (visse) internasjonale rettslige avgjørelser utgjør elementer i folkerettslig sedvane, formative elementer i generelle folkerettslige prinsipper, samt subsidiære elementer når rettsregler skal fastslås.

En tosidig konstellasjon oppstår: innenfor rammeverket av artikkel 38 følger ‘global domsutøvelse’ sin heterogene og pluralist karakter, men den er integrert i en større helhet. Den ‘globale domsutøvelse’ følger sin heterogene og pluralistiske karakter innenfor rammene av artikkel 38 i ICJ statuttene, men samtidig er den også en integrert del av en større helhet. En ‘global domsutøvelse’ kan i denne sammenhengen ikke betraktes som frakoblet globale juridiske omstendigheter, som svinger mellom enhet og fragmentering. Artikkel 38 i ICJ statuttene kan ikke alene skape et ‘globalt rettssystem’, men det kan bane vei for en gradvis oppbygging av et ‘globalt rettssystem’.
 

Publisert 22. jan. 2019 15:14 - Sist endret 28. juni 2019 10:15