English version of this page

Disputas: The Supervisory Role of the Board in China

Basang Wangdui ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: The Supervisory Role of the Board in China: A Comparative Study of Legal Evolution, Transplantation and Influence from Germany and the United States.

Bildet kan inneholde: slips, offisielt, hake, panne, hvitkrage-arbeider.

Basang Wangdui

Foto: privat

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Jukka Mahonen, Universitetet i Oslo
  • Dr. Anne-Christin Mittwoch, Phillips-Universität Marburg (1. opponent)
  • Professor Jianbo Lou, Peking University Law School (2. opponent)

Leder av disputas

Prodekan Alf Petter Høgberg

Veiledere

  • Professor Beate Sjåfjell
  • Professor Jan Andersson

Sammendrag

Innledning og problemstillinger
Det er allmenn enighet i verden i dag, også i Kina, om at det må føres et effektivt tilsyn med ledelsen i selskaper. I Kina ivaretas det interne tilsynet i selskaper i første rekke av styret («board of supervisors», heretter «tilsynsstyret») og av uavhengige styremedlemmer. Kina har etablert sin styrestruktur og sitt system for internt tilsyn gjennom rettslig overføring. Likevel er det interne tilsynet som utøves av kinesiske styrer, langt unna å nå målene som er satt. Hva var det som gikk tapt under overføringen? Hvorfor har den kinesiske modellen ikke vært så vellykket? Dette er de viktigste problemstillingene som behandles i denne avhandlingen.

Formål og metode
Hovedformålet med denne avhandlingen er å analysere og vurdere tilsynsrollen til styrene i Kina. Avhandlingen begynner med en teoretisk drøfting av styrers tilsynsrolle. Med utgangspunkt i denne teoretiske analysen foretas det så en sammenlignende analyse av styrers tilsynsrolle.

Til avhandlingen har det i hovedsak vært anvendt metoder fra komparativ rett. I den komparative studien, der Tyskland og USA brukes som sammenligningsgrunnlag, drøftes først tilsynsrollens rettslige utvikling i de valgte landene. Deretter foretas det en inngående drøfting av den kinesiske overføringen av tilsynsstyret og ordningen med uavhengige styremedlemmer. Videre foretas det en detaljert sammenligning av Tyskland og Kina når det gjelder hvordan tilsynsstyret utøver tilsynsrollen, og av USA og Kina når det gjelder hvordan tilsynsrollen utøves av de uavhengige styremedlemmene. I denne sammenligningen ses det på fordeler og ulemper ved tilsynsstyre og uavhengige styremedlemmer, og problemene med disse ordningene i Kina løftes frem og analyseres.

Siden deler av denne avhandlingen behandler problemstillinger knyttet til rettslig utvikling og overføring, har det i tillegg vært nødvendig å anvende metoder fra historisk-rettsvitenskapelig forskning og komparativ rettshistorie. Derfor anvendes disse metodene i denne avhandlingen som et supplement til metodene fra komparativ rett.

Forskningsspørsmål

I lys av det formålet og den metoden som er beskrevet tidligere, er forskningsspørsmålene for denne avhandlingen følgende:

  • Hva er styrenes tilsynsrolle, og hvorfor er den viktig?
  • Hvordan har styrets tilsynsrolle vokst frem og utviklet seg i Tyskland og USA, og hvordan har den blitt overført til kinesisk rett?
  • Hva kan denne sammenligningen av styrets tilsynsrolle i de valgte landene fortelle oss?
  • Hvilke konklusjoner kan vi trekke om tilsynsrollen slik den utøves av kinesiske styrer?

Funn og konklusjoner
Avhandlingen avsluttes med en redegjørelse for de viktigste funnene fra analysene og et forslag til reform av det kinesiske systemet. Avhandlingens konklusjoner er som følger: Tilsynsstyrets tilsynsfunksjon er ikke veletablert i Kina, de uavhengige styremedlemmenes tilsynsfunksjon har i praksis blitt en sekundær funksjon, og tilsynsfunksjonen som utøves av tilsynsstyret og de uavhengige styremedlemmene, er overlappende og må koordineres.


 

Publisert 6. nov. 2019 15:44 - Sist endret 23. jan. 2020 15:24