Disputas: Eirik Østerud

Cand.jur Eirik Østerud ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Identifying Exclusionary Abuses Under Article 82 EC. The spectrum of tests.

Bildet kan inneholde: mann, hår, ansikt, panne, hake.

Eirik Østerud har skrevet avhandlingen ”Identifying Exclusionary Abuses Under Article 82 EC. The spectrum of tests.”.

Tid og sted for prøveforelesning

 

Bedømmelseskomité

  • Professor Rosa Greaves, University of Glasgow/Universitetet i Oslo (leder av komiteen)
  • Professor Nils Wahl, EU-domstolen i Luxembourg
  • Professor Brenda Sufrin, University of Bristol.

Leder av disputas

Dekan Hans Petter Graver

Veileder

  • Professor Olav Kolstad  
     

Sammendrag

Avhandlingens tema er hvordan ekskluderende eller konkurransebegrensende misbruk skilles fra lovlig markedsatferd under Artikkel 102 i traktaten om den Europeiske Unions funksjonsmåte (TEUF) (tidligere Artikkel 82 EF). Formålet er å avdekke og analysere de rettslige reguleringsteknikkene utviklet av EU domstolene som anviser hvordan ekskluderende misbruk av en dominerende markedsposisjon identifiseres under Artikkel 102 TEUF.

I Artikkel 102 TEUF heter det: “En eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på det indre marked eller en væsentlig del heraf er uforenelig med det indre marked og forbudt, i den udstrækning samhandelen mellem medlemsstater herved kan påvirkes.” Det følger av bestemmelsen at dominerende foretak har anledning til å konkurrere i et marked, men kun såfremt atferden ikke utgjør et misbruk. En nærmere forståelse av grensen mellom misbruksatferd og lovlig konkurranse krever en analyse av EU domstolenes avgjørelser.

Avhandlingen viser at ekskluderende misbruk ikke skilles fra lovlig konkurranse ved anvendelsen av én universell standard for alle former for markedsatferd. I stedet har EU domstolene utviklet en rekke mer spesifikke misbrukstester for individuelle atferdsformer. Avhandlingen analyserer skillet mellom misbruk og lovlig konkurranse ved å undersøke utformingen av de ulike atferdsspesifikke testene, dvs. vilkårene som må oppfylles for at en bestemt atferd utgjør et misbruk under Artikkel 102 TEUF.

Ved å undersøke og sammenlikne utformingen av de ulike atferdsspesifikke testene klargjør avhandlingen domstolenes behandling av individuelle atferdstyper samt den overordnede tilnærmingen til ekskluderende misbruk. Avhandlingen viser at domstolene har utviklet et spekter av ulike tester for å skille ekskluderende misbruk fra lovlig konkurranse under Artikkel 102 TEUF. Spekteret spenner fra strenge, formelle tester for noen typer atferd til tester som krever mer omfattende analyser av effektene på konkurransen og konsumentene for andre typer atferd. Testenes utforming påvirker risikoene for enten å tillate konkurransebegrensende atferd eller forby konkurransefremmende atferd. Testene varierer også i klarhet og administrerbarhet. Avhandlingen undersøker avslutningsvis implikasjonene av et system som består av ulike tester for ulike typer atferd i motsetning til en tilnærming hvor alle atferdstyper vurderes i henhold til én universell rettslig standard.
 

Summary

The thesis examines how exclusionary or anti-competitive abuses are distinguished from legitimate market behaviour under Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) (ex Article 82 EC). The study aims to unravel and discuss the approaches and legal techniques developed in the case law of the EU Courts that determine how exclusionary abuses of a dominant position are identified under Article 102 TFEU.

In EU competition law, an important and topical problem is the distinction between exclusionary abuses of a dominant market position and legitimate market behaviour. Article 102 TFEU states: “Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the internal market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the internal market in so far as it may affect trade between Member States.” Needless to say, the term “abuse” is inherently vague and unclear. Dominant firms are allowed to compete, but only to the extent their market behaviour does not constitute an abuse. A further understanding of the distinction between abusive conduct and lawful competition requires a closer examination of the case law of the EU Courts.

The thesis demonstrates that exclusionary abuses are not distinguished from legitimate competition through the application of a single, one-size-fits-all test applicable to all forms of market behaviour by dominant firms. Instead, the EU Courts have developed specific operational tests for individual categories of potentially abusive conduct. The thesis analyses the distinction between legitimate and abusive competition by dominant firms by examining the design of the different conduct-specific tests, i.e., the conditions that must be fulfilled for a particular practice to be abusive within the meaning of Article 102 TFEU.

By examining and comparing the design of the different conduct-specific tests, the thesis clarifies the Courts’ approaches to individual forms of conduct as well as the Courts’ overall approach to the identification of exclusionary abuses under Article 102 TFEU. The thesis demonstrates that the case law has developed a spectrum of different tests to distinguish exclusionary abuses from legitimate competition under Article 102 TFEU. The tests range from strict and formalistic legal tests governing certain forms of conduct to tests requiring more comprehensive analyses of the effects on competition and consumers for other categories of market behaviour. The tests vary in the extent to which they risk either allowing anti-competitive conduct or prohibiting pro-competitive conduct. They also vary in clarity and administrability. The thesis further considers the implications of a system that applies differentiated tests to distinct classes of conduct as opposed to an approach that assesses all forms of market behaviour by dominant firms according to a universal, one-size-fits-all, standard.
 

 


 

Publisert 12. mai 2010 12:57 - Sist endret 5. mars 2021 14:52