English version of this page

Disputas: Aksjeutsteders løpende informasjonsplikt og erstatningsansvar

Master i rettsvitenskap Caroline Bang Stordrange ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Aksjeutsteders løpende informasjonsplikt og erstatningsansvar. Behov og potensial for effektivisering?

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Prodekan Alf Petter Høgberg

Veiledere

Sammendrag

Avhandlingens tema er aksjeutsteders løpende informasjonsplikt og (mulige) erstatningsansvar for brudd på plikten. Den løpende informasjonsplikten følger av EUs Markedsmisbruksforordning (MAR) artikkel 17, hvoretter aksjeutsteder er forpliktet til å offentliggjøre innsideinformasjon så snart som mulig. EU retten inneholder ingen regulering av de privatrettslige konsekvensene av brudd på plikten.

Avhandlingen stiller spørsmål ved om den løpende informasjonsplikten og den erstatningsrettslige håndhevelsen av denne er tilstrekkelig effektiv, samt hvordan plikten og ansvaret eventuelt kan effektiviseres.

Utsteders løpende informasjonsplikt

«Innsideinformasjon» fungerer som koblingsbegrep for flere av MARs plikter og forbud, hvorav den løpende informasjonsplikten og forbudet mot misbruk av innsideinformasjon i artikkel 14, jf. artikkel 8 er de mest sentrale. Bestemmelsene skal til dels ivareta ulike hensyn, men etter gjeldende rett betraktes informasjonsplikten likevel som en ”hjelpebestemmelse” til misbruksforbudet. I avhandlingen utforskes de utfordringer som oppstår som følge av bruken av en felles definisjon av innsideinformasjon. Videre analyseres ulike alternativer til den gjeldende informasjonsplikten. Det konkluderes med at plikten bør løftes ut at MAR og frakobles definisjonen av innsideinformasjon.

Utsteders erstatningsansvar

Utsteders brudd på den løpende informasjonsplikten kan føre til at investorer lider tap. Selv om vilkårene for erstatning er oppfylt, er hensynet til vern av selskapsformuen etter norsk rett til hinder for at utstederselskapet kan holdes erstatningsrettslig ansvarlig overfor investorene. Norge er blant få sammenlignbare land som opererer med en slik regel. Avhandlingen analyserer hensynene for og imot denne regelen, og konkluderer med det at bør være mulig for skadelidte investorer å holde utstederselskapet erstatningsrettslig ansvarlig ved brudd på den løpende informasjonsplikten. Avhandlingen stiller videre spørsmål ved om de alminnelige erstatningsvilkårene bør tilpasses den spesielle erstatningssituasjonen. Gjennom en analyse av erstatningsvilkårene søker avhandlingen å finne en balanse mellom et effektivt erstatningsansvar og reduksjon av de negative konsekvenser at et slikt ansvar. Det foreslås bl.a. at terskelen for ansvarsgrunnlag bør heves til grov uaktsomhet.


 

Publisert 19. mars 2018 16:07 - Sist endret 13. feb. 2019 09:51