English version of this page

Disputas: Skapende, utøvende kunstnere

Cand. jur Irina Eidsvold Tøien ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Skapende, utøvende kunstnere - vurdering av beskyttelsen av utøvende kunstneres prestasjoner etter norsk rett  

Irina Eidsvold Tøien

Foto: Finn Ståle Feldberg

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Prodekan Trygve Bergsåker

Veileder

Sammendrag

Utøvende kunstnere har i dag vern for sine fremføringer av åndsverk – som utøverprestasjon – etter åndsverklovens § 42. «Utøvende kunstnere» omfatter bl.a. skuespillere, dansere, teaterregissører, musikere og vokalister.

I avhandlingen vurderes det hvorvidt utøverprestasjonene også innfrir vilkårene for opphavsrett i åndsverkslovens § 1, dvs. hvilken grad den utøvende gjennom fremføringen «skaper» noe «originalt». 

Den utøvende kunstneren tolker verket hun fremfører. Etter åndsverklovens § 1 beskyttes bearbeidelser som avledede verk (åvl. § 1, 2. ledd nr. 13) til fordel for bearbeideren. I avhandlingen vurderes om den utøvendes fortolkning er en slik beskyttelsesberettiget bearbeidelse, og om den derfor kan og bør beskyttes av opphavsrett. Under forutsetning av at de utøvende kunstnerne innfrir vilkårene for slikt vern, vil følgene kunne være forenkling av rettighetsstrukturen i loven, plagiatvern for teaterregissører, lengre vernetid og kanskje økt anerkjennelse av utøverprestasjoner.

Første del av avhandlingen omhandler innholdet i en utøverprestasjon, blant annet basert på intervjuer med forskjellige utøvende kunstnere (to dansere, to teaterregissører, en musiker, en dirigent og flere skuespillere). Dernest gis en nærmere redegjørelse for utøververnet og opphavsretten etter åndsverksloven og en vurdering av om handlingene de utøvende kunstnerne foretar innfrir vilkårene for opphavsrett. Siste del av avhandlingen behandler mulige konsekvenser av at utøvende kunstnere får opphavsrett.
 


 

Publisert 13. okt. 2015 11:07 - Sist endret 24. jan. 2020 21:43