Midtveisevaluering - Gøril Bjerkan

Gøril Bjerkan er stipendiat ved Institutt for privatrett.

Onsdag 29. januar 2014 presenterer hun sitt doktorgradsprosjekt "Det offentliges erstatningsansvar og avgrensningen mellom myndighetsutøvelse og annen offentlig virksomhet"

Stipendiat Gøril Bjerkan

Foto: M. Østvang Ådum

Kommentator, veileder og tekst

  Kommentator er professor Vibe Ulfbeck, Center for virksomhedsansvar, Københavns Universitet.

Veileder er professor Erling Hjelmeng.

Professor Giuditta Cordero-Moss, instituttleder ved Institutt for privatrett, vil lede midtveisevalueringen.

Disposisjon - kontakt Gøril Bjerkan.

Sammendrag

Rettsreglene om det offentliges erstatningsansvar er uklare. Reglene er til dels lovfestet etter arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven (skl) § 2-1 og til dels ulovfestet etter læren om objektivt ansvar for rettsstridig myndighetsutøvelse. Etter forarbeidene til skl § 2-1 og rettspraksis er det i teorien utviklet en lære om en mildere culpanorm for visse typer av offentlig virksomhet. Men både læren om objektivt ansvar for rettsstridig myndighetsutøvelse og læren om den milde culpanorm er omstridt i juridisk teori. Videre har det offentliges rolle i samfunnet endret seg mye, både hva angår type aktivitet og omfang, siden disse lærene ble utviklet. Jeg vil i mitt prosjekt undersøke nærmere innholdet i de mange og ulike begrepene som beskriver offentlig virksomhet, så som myndighetsutøvelse, offentlig forvaltning og offentlig tjeneste-, kontroll- og servicevirksomhet. Formålet er blant annet å forsøke å presisere virkeområdet for hhv en mildere culpanorm og det objektive ansvaret, eventuelt påpeke noe inkonsistenser i gjeldende rett og sist men ikke minst komme med konstruktive innspill til forståelsen av rettsområdet.

Jeg benytter standard juridisk metode med tolkning av lovtekst, forarbeider, rettspraksis og eksisterende teori på området for det offentliges erstatningsansvar. Jeg vil også se på tilsvarende grensedragningsproblematikk i EØS statsstøtteregelverket. I tillegg vil jeg bruke samfunnsøkonomisk velferdsteori om markedssvikt som begrunnelse for offentlig aktivitet, når jeg mer overordnet drøfter og kategoriserer det offentliges rolle og oppgave i samfunnet.

Publisert 20. des. 2013 11:01 - Sist endret 6. juni 2014 09:55