Midtveisevaluering - Adekvans i erstatningsretten

Midtveisevaluering for stipendiat Johannes Hygen Meyer, Institutt for privatrett, der han vil presenterer sitt doktorgradsprosjekt.

Stipendiat Johannes Hygen Meyer

Kommentator, veiledere og tekst

  Kommentator: Førsteamanuensis Arnt Skjefstad, Universitetet i Bergen

Veiledere: Professor Erling Hjelmeng og professor Kåre Lilleholt, Institutt for privatrett, UiO
Biveileder: Bjarte Thorsson, Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg

Professor og instituttleder ved Institutt for privatrett Trygve Bergsåker, vil lede midtveisevalueringen.

Disposisjon - kontakt Johannes Hygen Meyer.
 

Sammendrag

For å statuere erstatning, kreves det adekvat årsakssammenheng mellom det erstatningsbetingende forhold og skaden. Prosjektet tar for seg dette vilkåret.

Adekvans, som det også kalles, hører til de grunnleggende vilkårene i erstatningsretten. Det gjelder på tvers av alle sakstyper. Når det har fått et så bredt anvendelsesområde, må det nødvendigvis være formulert ganske abstrakt. Dette gjelder ikke desto mindre ettersom vilkåret har referanse til det overgripende og abstrakte begrepet om årsakssammenheng/kausalitet. Av samme grunn kan vilkåret om adekvans fremstå vagt og upresist, både i teori og praksis. For at det ikke skal flyte ut i en helt generell rimelighetsvurdering, er det nødvendig at adekvansvilkåret formuleres på en måte som gir tilfredsstillende veiledning for tanken. Dette er også nødvendig for at vilkåret skal kunne holdes atskilt fra de andre grunnleggende vilkårene i erstatningsretten.

Avhandlingen vil reise spørsmålet om adekvansvilkåret i dagens erstatningsrett er tilstrekkelig klart og presist formulert, eller om det er grunnlag for en presisering, og i så fall hvordan dette kan gjøres. I denne sammenheng vil avhandlingen berøre forholdet til de øvrige erstatningsrettslige vilkår. Videre vil avhandlingen reise spørsmål om adekvansvilkåret, slik det er formulert i dag, er rettspolitisk godt fundert, eller om det er grunnlag for kritikk og eventuelt på hvilket grunnlag.

Prosjektet vil dels ta for seg de generelle og overgripende formuleringene av adekvansvilkåret, og dels anvendelsen av dem i konkrete typetilfelle.

Publisert 6. sep. 2017 09:55 - Sist endret 13. sep. 2017 11:52