Midtveisevaluering - Marie Nesvik

Marie Nesvik er stipendiat ved Institutt for privatrett.

Tirsdag 29. april 2014 presenterer hun sitt doktorgradsprosjekt "Beskyttelse av arbeidstakeren i internasjonal privatrett"

Stipendiat Marie Nesvik

Foto: Privat

Kommentator, veileder og tekst

  Kommentator er professor Michael Bogdan, Lunds Universitet

Veiledere er professor Giuditta Cordero-Moss og Stein Evju.

Nestleder ved Institutt for privatrett, professor Tone Sverdrup, vil lede midtveisevalueringen.

Disposisjon - kontakt Marie Nesvik.
 

Sammendrag

Det skjer stadig oftere at arbeidsrettslige tvister har tilknytning til flere land. Et eksempel er den såkalte Ryanair-saken, som gjaldt spørsmål om usaklig oppsigelse av en italiensk kabinansatt som arbeidet for det irske flyselskapet Ryanair, fra selskapets base på Rygge. Før domstolene kan ta stilling til oppsigelsesspørsmålet i saken, er det flere internasjonalprivatrettslige spørsmål som må avgjøres innledningsvis. Et av dem er spørsmålet om hvilket lands rett som skal komme til anvendelse. Hvilket lands rett lovvalgsreglene peker ut, vil kunne ha avgjørende betydning for utfallet av saken.

I EU er lovvalgsreglene for individuelle arbeidsavtaler harmonisert gjennom Roma I-forordningen. Forordningen oppstiller en fast lovvalgsregel for individuelle arbeidsavtaler, hvor tilknytningsfaktorer (primært arbeidsstedet) peker ut det lands rett som skal regulere arbeidsforholdet. I norsk rett har den tradisjonelle tilnærmingen vært annerledes. Norske lovvalgsregler er i stor grad ulovfestede. Rettstilstanden er preget av få og til dels uklare kilder, og domstolene bygger i langt større grad på skjønnsmessige vurderinger enn det som er vanlig på andre rettsområder.

I avhandlingen vil jeg behandle forskjellige tilnærminger til lovvalgsspørsmålet. Jeg vil vurdere i hvilken grad de forskjellige tilnærmingene ivaretar hensynet til arbeidstakeren, og også andre, mer klassiske internasjonalprivatrettslige hensyn som nøytralitet, gjensidighet og forutberegnelighet. Jeg vil særlig diskutere betydningen av EUs lovvalgsregel om individuelle arbeidsavtaler, og hvorvidt vi bør legge en tilsvarende løsning til grunn i norsk rett.

Publisert 7. jan. 2014 11:37 - Sist endret 11. apr. 2014 15:11