Midtveisevaluering - Marte Eidsand Kjørven

Marte Eidsand Kjørven er stipendiat ved Institutt for privatrett.

Tirsdag 24. september 2013 presenterer hun sitt doktorgradsprosjekt "Beskyttelse av svake kontraktsparter som formål og reelt hensyn i avtale- og kontraktsretten - Belyst ved et spesialstudium av hensynet til investorbeskyttelse ved salg av finansielle instrumenter"

Kommentator, veileder og tekst

  Kommentator er professor Johan Giertsen, Universitet i Bergen. Veileder er professor Kåre Lilleholt med førsteamanuensis Tarjei Bekkedal som biveileder. 

Nestleder ved Institutt for privatrett, Trygve Bergsåker, vil lede midtveisevalueringen.

Disposisjon - kontakt Marte Eidsand Kjørven.

Sammendrag

Fremveksten av omfattende markedslovgivning, herunder forbrukerlovgivning, til beskyttelse av svake kontraktsparter viser at beskyttelseshensyn står sentralt i dagens avtale- og kontraktsrett. Men hva innebærer det egentlig å beskytte svake kontraktsparter? Hvorfor skal vi beskytte dem? Og hvilken rolle spiller beskyttelseshensyn ved tolkningen av EU-rettslige og nasjonale avtale- og kontraktsrettslige regler? Det er disse overordnede spørsmålene jeg skal forsøke å belyse gjennom et spesialstudium av hensynet til investorbeskyttelse ved salg av finansielle instrumenter til forbruker.

Avhandlingen består av tre hoveddeler (i tillegg til en innledende og en avsluttende del). I del II behandles det grunnleggende rettspolitiske spørsmålet om hvorfor og i hvilken grad svake kontraktsparter generelt og investorer spesielt, bør beskyttes. Analysen inkluderer klassiske rettsøkonomiske, atferdsøkonomiske og rettsfilosofiske argumenter. Del III tar for seg beskyttelse av svake kontraktsparter generelt, og investorer spesielt, i EU-retten - med særlig vekt på direktiv 2004/39/EC on markets in financial instruments (”MiFID”), og spørsmålet om hvilken betydning direktivet har for den privatrettslige investorbeskyttelsen. I del IV behandles spørsmålet om beskyttelse av svake kontraktsparter generelt, og investorer spesielt i norsk rett.

Publisert 6. mai 2013 15:09 - Sist endret 15. sep. 2016 14:12