Midtveisevaluering - Trude Myklebust

Trude Myklebust er stipendiat ved Institutt for privatrett.

Torsdag 21. april 2016 presenterer hun sitt doktorgradsprosjekt "Fair and orderly trading? An analysis of the European regulation of High Frequency Trading"

Stipendiat Trude Myklebust

Kommentator, veiledere og tekst

  Kommentator er professor Knut Kaasen, Nordisk institutt for sjørett, UiO

Veileder: Professor Mads Andenæs, Institutt for privatrett, UiO
Biveileder: Professor Giuditta Cordero-Moss, Institutt for privatrett, UiO

Professor og instituttleder ved Institutt for privatrett Trygve Bergsåker, vil lede midtveisevalueringen.

Disposisjon - kontakt Trude Myklebust.
 

Sammendrag

Fair and orderly trading? An analysis of the European regulation of High Frequency Trading

Høyfrekvenshandel er en form for automatisert elektronisk handel som foregår på børser og andre markedsplasser for finansielle instrumenter. Høyfrekvenshandlere benytter seg av avanserte algoritmer og er kjennetegnet av ekstremt høy hastighet og store ordremengder. Denne formen for handel har vokst fram i løpet av omlag det siste tiåret som følge av teknologiske og institusjonelle endringer i de finansielle markedene, hvor også regulatoriske endringer har spilt en stor rolle.

Dette PhD-prosjektet tar for seg regulering av høyfrekvenshandel, med særlig vekt på nye bestemmelser som er fastsatt på europeisk nivå i MiFID II og MAR. Hvilke konsekvenser høyfrekvenshandel har for kvaliteten i de aktuelle markedene er omdiskutert.  I den første delen av avhandlingen undersøkes ulike teknikker som benyttes i høyfrekvenshandel og hvilke effekter dette kan ha både på markedskvalitet, men også på forhold av samfunnsmessig betydning som bl.a. systemrisiko. I den neste hoveddelen gjøres en analyse av den europeiske reguleringen av høyfrekvenshandel og i hvilken grad reguleringen vil omfatte og kan antas å ville avhjelpe potensielle problemer og risikofaktorer som den forutgående analysen har avdekket. Videre gjøres en vurdering av utvalgte andre direktivbestemmelser enn de som direkte retter seg mot høyfrekvenshandel, med tanke på å avdekke om de kan innebære begrensninger i slik aktivitet. I den siste hoveddelen av avhandlingen anlegges det et mer teoretisk perspektiv. Her brukes kunnskap hentet fra rettslig teori, men også andre disipliner som rettssosiologi og systemteori, til å oppstille et sett av vurderingskriterier som anvendes på reglene om høyfrekvenshandel. Målsettingen er å se om visse forutsetninger som er lagt til grunn for utformingen av regelverket, herunder valg av reguleringstekniske løsninger, kan ha betydning for hvor effektiv reguleringen kan antas å være i å oppnå målsettingene med å regulere høyfrekvenshandel. Et slikt analyseverktøy kan tenkes å ha overføringsverdi til andre deler av finansmarkedsregulering.

 

Publisert 18. mars 2016 16:34 - Sist endret 18. mars 2016 16:36