Obligasjonsrett

3. utgave

Av Viggo Hagstrøm, Herman Bruserud, Harald Irgens-Jensen, Inger Berg Ørstavik og Ivar Alvik

Bildet kan inneholde: tekst, farger, båter, mennesker, hester, flagg

Sammendrag

Obligasjonsrett er læren om skyldforhold, særlig skyldforhold som har sitt grunnlag i en kontrakt. Som disiplin favner obligasjonsretten vidt og spenner over svært ulike rettsforhold; fra studentens husleiekontrakt til offshorekontrakter i milliardklassen.

Viggo Hagstrøms Obligasjonsrett har siden førsteutgaven i 2003 etablert seg som det sentrale referanseverket på obligasjonsrettens område. Den viderefører og utvikler tradisjonen fra Per Augdahls klassiker Den norske obligasjonsretts almindelige del. I boken sammenfattes de overordnede prinsippene i obligasjonsretten. Utviklingen av internasjonale kontraktsrettsprinsipper, som har revitalisert obligasjonsretten som rettslig disiplin, er viet stor plass i boken. Fremstillingen bygger på et omfattende norsk og internasjonalt kildemateriale.

Obligasjonsrett er velegnet både som lærebok for studenter og som håndbok for dommere, advokater og andre praktikere.

Mer om boken

ISBN: 9788215022468
Universitetsforlaget, 20.12.2021

Publisert 5. jan. 2022 14:55 - Sist endret 5. jan. 2022 15:28