Grunnloven § 100 (4) som hinder for bruk av midlertidige forføyninger mot ytringer

Grunnloven § 100 (4) som hinder for bruk av midlertidige forføyninger mot ytringer - med spesielt fokus på forestående, antatte opphavsrettskrenkelser

2008-06, Frederik Langeland

Omslag for CompLex 2008-06

Ved grunnlovsendringen av 30. september 2004 ble § 100 totalrevidert. Sammenlignet med tidligere rettstilstand, går nye Grl. § 100 (4) vesentlig lenger i å forby forhåndskontroll. Forbudet omfatter nå alle typer forhåndsinngrep overfor ytringer: Det er uavhengig av hvordan ytringen fremsettes, og omfatter også enkeltinngrep. Bestemmelsen nevner kun to unntak, begge uten betydning for avhandlingens tema. Endringen innebærer tilsynelatende at domstolene er avskåret fra å beslutte midlertidige forføyninger for å stanse ytringer. Det ble i forarbeidene likevel åpnet for en innfortolkning av ytterligere ett unntak fra forbudet mot forhåndsinngrep; ved fare for ”irreversibel skade”.

Kjernen i avhandlingen er en vurdering av hva lovgiver har lagt i begrepet ”irreversibel skade”. Ved siden av en generell vurdering, fokuseres det spesielt på begrepet i forhold til opphavsrettskrenkelser. Det uttales i forarbeidene at pengeskader alltid er reversible, og opphavsrettskrenkelser nevnes eksplisitt som eksempel på krenkelser som i rimelig grad kan repareres økonomisk. Er det etter dette overhodet mulig for en opphavsrettighetshaver å stanse en forestående krenkelse gjennom midlertidig forføyning, når krenkelsen skjer som ledd i en ytring?

Avhandlingen ble skrevet som en studentavhandling våren 2008 ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og publiseres her i en noe utvidet versjon.

Emneord: personvern
Publisert 5. feb. 2019 09:49 - Sist endret 6. feb. 2019 00:35