Personvern og informasjonssikkerhet

Personvern og informasjonssikkerhet - En studie av rettsreglers etterlevelse i kommunal sektor

2009-04, Tommy Tranvik

Omslag for CompLex 2009-04

Denne rapporten springer ut av forskningsprosjektet Legal Information Security Regulations: An Instrumental Perspective. Prosjektet ble fi nansiert av Norges Forskningsråd over programmet IKT, sikkerhet og sårbarhet.

Denne rapporten drøfter hvordan 19 store og mellomstore kommuner på østlandsområdet forholder seg til personopplysningslovens og personopplysningsforskriftens regler om sikring av personopplysninger: I hvilken grad overholdes reglene om informasjonssikkerhet, hvilke tiltak har kommunene iverksatt for å etterleve regelverket og hvilke utfordringer har kommunene stått overfor i etterlevelsesarbeidet? Rapporten analyserer også hvordan Datatilsynet håndhever reglene om informasjonssikkerhet i kommunesektoren. Her diskuteres hvilke virkemidler Datatilsynet har til rådighet, hvordan virkemidlene brukes og hvilken effekt virkemiddelbruken kan sies å ha på kommunenes regeletterlevelse.

Tommy Tranvik er forsker ved Avdeling for Forvaltningsinformatikk, Det Juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo.

Les hele utgivelsen CompLex 2009-04 (pdf)

Emneord: personvern
Publisert 5. feb. 2019 09:49 - Sist endret 6. feb. 2019 00:35