Styring av den elektroniske forvaltning i Norge - en tilstandsrapport

Styring av den elektroniske forvaltning i Norge - en tilstandsrapport - en undersøkelse av departementenes vektlegging av samhandling og samarbeid i sin IT-styring

2011-01, Arild Jansen og Ivar Berg-Jacobsen

Omslag for CompLex 2011-01

Rapporten beskriver resultatene av en undersøkelse IT-styring i forvaltningen, som ble igangsatt av Ressursnettverk for eForvaltning og Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitet i Oslo, med støtte fra Direktoratet for forvaltning og IKT. Undersøkelsen er basert på en gjennomgang av departementenes budsjettproposisjoner og tildelingsbrev for 2010. I tillegg er det foretatt intervjuer med sentrale representanter fra hvert departement.

Bakgrunnen for studien er at IKT i dag er et uunnværlig verktøy og et strategisk virkemiddel for kommunikasjon og samarbeid innen alle deler av forvaltningen, og likeledes i samhandling med borgeren og næringslivet. Det generelle bildet viser stor variasjon i måten IKT-mål, strategier og virkemidler omtales i styringsdokumentene. Undersøkelsen avdekker et stort mangfold i hvordan IKT styres innen de enkelte sektorer; både på bakgrunn av den rolle IKT spiller for hver enkelt sektor, hvilke type underliggende og tilknyttede virksomheter som omfattes av styringen, hvilke ytre drivkrefter som påvirker eller styrer deres IKT-utvikling, og samtidig hvilke tradisjoner og kulturer som preger departementenes etatsstyring.

Hovedkonklusjonen er at det mangler konkrete målbilder for hva som forventes av IKT-bruken i forvaltningen. De overordnede policy-dokumentene beskriver generelle, men lite forpliktene mål, og gir få konkrete føringer som kan bidra til mer samhandling mellom forvaltningens IKT-løsninger.

Arild Jansen er førsteamanuensis ved Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo. Han er Dr. scient., Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo.

Ivar Berg-Jacobsen er mastergradstudent ved Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo, og har arbeidet som vitenskapelig assistent i dette prosjektet.

Les hele utgivelsen CompLex 2011-01 (pdf)

Emneord: eforvaltning
Publisert 5. feb. 2019 09:49 - Sist endret 6. feb. 2019 00:35