Erstatning til fiskerettshavere for skader og ulemper ved oppdrettsvirksomhet

– Med særlig vekt på den erstatningsrettslige tålegrensen

Audun Nagelhus

PrivIus - Journal of Private Law - Online

Nr. 219 - 2021

Bildet kan inneholde: himmel, sky, bygning, statue

Omslag PrivIus 219

PrivIus - Online

Les boken "Erstatning til fiskerettshavere for skader og ulemper ved oppdrettsvirksomhet - Med særlig vekt på den erstatningsrettslige tålegrensen - PrivIus 219

ISBN 978-82-7236-278-1
ISSN 2703-8955

Om boken

På kort tid har lakseoppdrett blitt en av Norges viktigste næringer. Lakseoppdrett skaper store verdier, samtidig som det kan være en trussel mot ville laksebestander. Oppdrettsnæringens påvirkninger på villaksen gjennom utslipp av lakselus og rømt oppdrettslaks er et miljøproblem som kan ha svært negative effekter for fiskerettshavere som driver næring basert på tradisjonelt laksefiske. Det sentrale spørsmålet i framstillingen er hvorvidt lakseoppdrettsvirksomheter kan være erstatningsansvarlige overfor fiskerettshavere for skader og ulemper som oppdrettsvirksomheten medfører for laksefisket. Spørsmålet drøftes med utgangspunkt i tålegrenseansvaret i naboloven § 2 og forurensningsloven § 56. Et underliggende spørsmål er om naborettens erstatningsansvar kan være et virkemiddel i møte med nye miljøutfordringer. Framstillingen gjengir i hovedsak masteravhandlingen til Audun Nagelhus, som ble skrevet mens han var ansatt som vitenskapelig assistent ved Institutt for Privatrett ved Det juridiske fakultet i Oslo.


Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie,
PrivIus - Journal of private law - Online

- 161 sider

Publisert 19. nov. 2021 15:09 - Sist endret 19. nov. 2021 15:12