Utgivelser 1974 til 2009 - Institutt for privatretts skriftserie

Skriftserien - Utgivelse nr. 1 - 179

Nyere utgivelser (fra nr. 180)

Bestilling

Serie A - Hovedserien: 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009

Serie B - Materialsamlinger

Skriftserien


År

Forfatter

Tittel

Kr.  

2009

   
179. Tor Sandsbraaten Begrepene "conditions", "warranties", "representations" og "covenants".
Projectpublication no. 5. "Anglo-American Contract Models". 230 s. 
260,00
178. Jens Chr. Westly No Oral Amendments.
Project publication no. 4. "Anglo-American Contract Models". 186 s.   
255,00
177. Henrik Wærsted Bjørnstad Entire Agreement-klausuler.
Project publication no. 3. "Anglo-American Contract Models". 216 s.
280,00
176. Fredrik Skribeland No waiver-klausulen.
Project publication no. 2. "Anglo-American Contract Models".  132 s.
220,00
175. Mads Henry Andenæs, Gudmund Knudsen og Kristin Normann Tre foredrag om aksjonæravtaler. Bearbeidede versjoner av innledninger holdt på
Institutt for privatretts seminar 07.10.2008. 58 s.
155,00
174. Anne Kristin Lindseth Offentlig privat samarbeid - i lys av "OPS-avtalene for Høybråten skole". 
Prosjektpublikasjon "Markedsstat-prosjektet". 184 s.
265,00

2008

   
173. Christian Jordal Sykehusapoteket i markedsstaten - EØS-rettslige rammer for organisering av offentligeide sykehusapotek.  Prosjektpublikasjon "Markedsstat-prosjektet". 153 s. 250,00
172. Marte Kjørven Avbrytelse av foreldelsesfristen ved rettslige skritt mv - vilkår og virkninger. 174 s. 250,00
171. Stian Kahrs Revheim Byggherrens brukstakelse av kontraktsarbeidet - etter NS 8405. 80 s. 200,00

2007

   
170. Johannes A. Eriksen Erstatning for ulemper fra veitrafikkanlegg som fører til vesentlige forverringer av bruksforholdene. Med hovedvekt på vilkårene i grannelova § 2 fjerde ledd.
Fra forskergruppe for naturressursrett. 144 s.
160,00
169. Giuditta Cordero Moss Anglo-American Contract Models and Norwegian or other Civilian Governing Law. Introduction and Method.
Project publication no. 1 - "Anglo-American Contract Models". 112 s.
140,00

2005

   
168. Borgar Høgetveit Berg (red.) Sjur Brækhus: Innledning til Omsetning og kreditt. 6. utgave. 70 s. 115,00
167. Jon Bing, Eirik Djønne og Hans M. Graasvold

Utkast til en bok om skribentrett. 83 s.
(Ny bok utgitt på Universitetsforlaget 2006: Norsk Skribentrett)

Utgått

2004

   
166. Giuditta Cordero Moss Lectures on Comparative Law of Contracts. 197 s. 220,00
165. Ole-Andreas Rognstad og Stuevold Lassen Fragmenter til en lærebok i opphavsrett. 170 s.
(Ny bok utgitt på Universitetsforlaget 2009: Opphavsrett)
Utgått

2003

   
164. Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik Oversikt over norsk varemerkerett - Bind II. 130 s. Utgått
163. Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik Oversikt over norsk varemerkerett - Bind I, 532 s. Utgått
162. Giuditta Cordero Moss Lectures on International Commercial Law. 161 s. Utgått

2002

   
161. Christian Gløersen God man och förvaltare. En fremstilling av de svenske reglene om vergemål for personer over 18 år. 64 s. 100,00
160. Monica Helland Internasjonal vergemålsrett med hovedvekt på Interlegale regler fra Haag-konferansen. 63 s. 100,00
159. Kristin Trægde Hauger Klage på og omgjøring av Overformynderiets vedtak. 64 s. 100,00
158. Kristin Ryan Beskyttelse av voksne. En fremstilling av fransk rett og en sammenligning mellom fransk og norsk rett. 59 s.   90,00
157. Christian Clifford Groseth Rettsvinning i god tro overfor innsigelse om umyndighet. 59 s.   90,00

2001

   
156. Lars Edvard Erichsen Hjelpevergeordningen: Klientens rådighet over egne penger. 52 s.   80,00

1998

   
155. Lars G. Norheim Mangelfull kunst - når har kunstverk og antikviteter en kjøpsrettslig mangel? 222 s. 280,00

1997

   
154. Gert-Fredrik Malt Notater om forslaget til ny eierseksjonslov 1996. 148 s. 200,00
153. Hanne M. Slotsvik Vergeordningen og enslige mindreårige asylsøkere. 97 s. 120,00

1996

   
152. Victor Kozlov Den russiske sivilrett i utvikling. Den russiske sivillovbok av 1994. 78 s. 100,00

1995

   
151. Birger Stuevold Lassen Randbemerkninger til varemerkeretten. 84 s. Utgått
150. Gunnar O. Hæreid Skilnadskravet i mønsterretten. 60 s.   80,00
149. Birger Stuevold Lassen Internasjonal opphavsrett. En innføring. 65 s.   88,00
148. Marit Halvorsen Rettslige grunnlag for medisinsk behandling. 204 s. Utgått
147. Birger Stuevold Lassen (red.) Opphavsrettslige konvensjoner. En tekstsamling. 63 s. (Hjelpemiddel til eksamen.) Utgått

1994

   
146. Dag Egil Adamsen Den tyske lov om kontroll av standardvilkår. Særlig om urimelighetsvurderingen av ansvarsfraskrivelser etter § 9 andre ledd nr. 2. 164,00

1993

   
145. Liv Synnøve Taraldsrud Betalingskort i forhold til kredittkjøpsloven og finansieringsvirksomhetsloven. 65 s. 88,00

1992

   
144. Tore Bråthen Forenkling av verdipapirhandellovgivningen. 116 s. 156,00
143. Viggo Hagstrøm Fragmenter fra obligasjonsrett - I. Kapittel 42-49. 230 s. 3. utgave (tidligere nr. 135). Utgått
142. Terje Sjøvold En undersøkelse av underpantets stilling i norsk rett før Christian V's Norske Lov basert på tingbøkene fra Stavanger len 1613-1661. 50 s. 76,00
141.   En juridisk reise til sameland. 62 s. 84,00
140. Viggo Hagstrøm Fragmenter fra obligasjonsrett - II. Kapittel 12 og 51. 64 s. Utgått
139. Endre Stavang Verdiskapingshensyn og juridisk argumentasjon. Særlig om kompensasjon for lokale miljøskader. 82 s. 116,00

1991

   
138. Gert-Fredrik Malt Spørsmål til innføring i rettsstudiet og rettskildelære. 68 s. 92,00
137. Torgeir Magnussen Erstatning for personskade: Engangsbeløp eller terminbeløp. 53 s. 75,00
136. Nina Ramstad Eierseksjonslovens anvendelsesområde. 91 s. 135,00
135. Viggo Hagstrøm Fragmenter fra obligasjonsrett - I. Kapittel 42-49. 230 s. Revidert utgave (tidligere B nr. 8). (Ny 3. utgave nr. 143). Utgått
134. Birger Stuevold Lassen Kontraktsrettslig representasjon. En lærebok med et avsnitt om kommisjon. 92 s. Utgått

1990

   
133. Diderik Heiberg Danbolt Debitors plikt til å begjære gjeldsforhandling eller konkurs etter strl. § 283 A. 73 s. 100,00
132. Carsten Smith On the Structure and functioning of State Organs. Polish-Norwegian Seminar in Warsaw 4 June 1990. 7 s. Utgått
131. Carsten Smith Sameting og samerett. 11 s. 32,00
130. Tore Bråthen Børsen og Kredittilsynet. Om børsens og Kredittilsynets oppgaver i forhold til verdipapirmarkedet, særlig aksjemarkedet. 212 s. 265,00
129. Niels R. Kiær, Anne Christine Kroepelien, Peder Morset og Elisabeth Aaby Rapport om forsikringsselskapenes praksis ved personskader, - særlig med henblikk på saksbehandlingstiden. 22 s Utgått

1989

   
128. Jan Helgesen og Kjersti Tøgard Materialsamling i rettskildelære V. 79 s. Utgått
127. Welshman Ncube Comparative Matrimonial Property Systems: The Search for an Equitable System of Reallocation of Matrimonial Property. 119 s. Utgått
126. Jan Helgesen og Turid Vibe Materialsamling i rettskildelære IV. 156 s. Utgått
125. Per Øyvind Schiong Tvangssalg som truer skyldnerens rett til bolig. 80 s. 108,00

1988

   
124. Jan Helgesen og Ida Espolin Johnson Materialsamling i rettskildelære III. 145 s. Utgått
123. Morten Holmboe Dokumentasjon og opphavsrett. 60 s. 80,00
122. Camilla Wohl Sem Trafikkforsikring og regress. 116 s. 160,00
121.   Oppgaver i kjøpsrett (ny utgave av nr. 113). 49 s. Overført til Serie B nr. 6. Utgått
120. Birger Stuevold Lassen Lærebok i norsk varemerkerett. 199 s. Utgått
119. Jan Helgesen og Arne Tjaum Materialsamling for seminar i rettskildelære II. 105 s. Utgått
118. Ingvald Falch Bygdelagsrettigheter til laksefisket i vassdragene i Finmark. 129 s. 180,00

1987

   
117. Svend Eriksrud The relationship between the issuing bank and the beneficiary under a commercial letter of credit. 104 s. 140,00
116. Jan Helgesen og Morten Holmboe Materialsamling for seminar i rettskildelære. 94 s. Utgått
115.   Seminar: Juristrollen og yrkesetikk. 61 s. 84,00
114. Marius Nygaard Haug Arbeidsavtalens stilling i konkurs. 63 s. 84,00
113.   Oppgaver i kjøpsrett. 54 s. Utgått
112. Kristin Bjella Interkomm. ansv. selskap. 115 s. 160,00

1986

   
111. Helge J. Thue Norsk internasjonal obligasjonsrett. 52 s. 72,00
110. Berit M. Holthe Rettsutvikling - barneloven. 115 s. 152,00
109. Lucy Smith Barnefordeling og samværsrett. 84 s. 112,00
108. Mads H. Andenæs m.f. Konkurs i selskapsforhold. 133 s. 180,00
107. Lucy Smith Contested bids and defence tactics. 21 s. 60,00
106.   Pasientenes rettslige stilling. 117 s. 160,00

1985

   
105.   Rettspraksis om samliv uten vigsel. ("Papirløse ekteskap") II. 291 s. Utgått
104. Rolf Einar Fife Fransk juridisk ordbok. 231 s. Kommet i bok TANO 1991. Utgått
103.   Materialsamling i trygderett. 42 s. Utgått
102. Sjur Brækhus Realkreditten (tidl. 68/70/76). Forelesning over panterett. 327 s. Kommet i bok, Universitetsforlaget 1988. Utgått
101. Erling G. Rikheim Forretningsbanker og aksjer. Særavhandling ved juridisk embetseksamen. 102 s. 140,00
100. Mads H. Andenæs Bygningslovgivningen og eiendomsretten. 96 s. 128,00

1984

   
99.   Institutt for privatrett. Årsberetning 1983. Utgått
98. Magnus Aarbakke Utdrag av manus. Skatt på inntekt. Kommet i bok, Universitetsforlaget 1985. Utgått
97. Birger Stuevold Lassen 2. utgave av opphavsrett. (Tidligere nr. 81.) 302 s. Utgått
96. Kirsti Strøm Bull og Arne Fliflet Spørsmål i familierett. 25 s. Utgått
95. Kirsti Strøm Bull og Arne Fliflet Spørsmål i arverett. 30 s. Utgått
94. Jan Helgesen Sources of Law. Diversity and Evolution. A Quantitative Analysis. The Norwegian Report. 63 s. 84,00
93. Leif Villars Dahl Stortingsdebattene om den første norske aksjelov. Særavhandling ved juridisk embetseksamen. 100 s. 140,00

1983

   
92. Anders C. Stray Ryssdal Børsliv og Børslov. En avhandling om børsrettslige spørsmål og om den rettslige karakteristikk av børsinstitusjonen. 56 s 80,00
91.   Institutt for privatrett. Årsberetning 1982. Utgått
90. Sjur Brækhus Omsetning som rettsteknisk problem. Tingslysing. (Omsetning og kreditt Del 3.) 180 s. Utgått
89. Sjur Brækhus Innledning til "Omsetning og Kreditt". 5. utgave. August 1988. 76 s. Utgått
88. Dag H. Michalsen Ugeblad for lovkyndighed, statistikk og statsøkonomi 1861-1870, en innholdsanalyse. 117 s. 160,00

1982

   
87.   Seminar over NOU 1982:14. Fastsettelse og innkreving av underholdsbidrag. 70 s. Utgått
86. Knut Skedsmo Erstatningsoppgjøret etter "Alexander L. Kielland-ulykken". 104 s. 140,00
85. Carsten Smith Høyesterett - et politisk organ. 15 s. 40,00
84.   Institutt for privatrett. Årsberetning 1981. Utgått
83. Trine Buttingsrud Mathiesen Odelsl. § 14. 90 s. 120,00
82. Kåre Lilleholt Utkasting m.v. frå husrom. 40 s. 108,00
81. Birger Stuevold Lassen Studiemateriale i opphavsrett og tilgrensende områder. 276 s. Se nr. 97. Utgått

1981

   
80. Asbjørn Kjønstad Barns rett til forsørgelse og omsorg - fra foreldre, samfunn og andre. 65 s. 92,00
79.   Institutt for privatrett. Årsberetning 1980. Utgått
78. Carsten Smith Mellommannens oppsigelsesvern i handelsforhold. 112,00
77. Kåre Lilleholt Husleigekontrakten når leigaren av forretningslokale går konkurs. 80,00
76. Sjur Brækhus Realkreditten. (Slått sammen med hefte 68 og 70.) Utgått

1980

   
75. Ivar Holst og Elin Rønningen Lagmannsrettsavgjørelser. Boligrett 1970-1977. 209 s. (A5) Utgått
74. Gert-Fredrik Malt Rett og urett i undertrykkelse av indianere i Syd-Amerika. 87 s. 120,00
73. Kari Sørsdal Fra broderlodd til "Billig taxt" (1854-1863). Om innføring av lik arverett mellom kjønnene og den etterfølgende endring i åseteslovgivningen. 81 s. 112,00
72. Kåre Lilleholt Leigar eller klient. Oppseiing og utkast frå institusjonsliknande bustader. Trykket i Lov og Rett. Utgått
71. Thor Falkanger Pant i adkomstdokumenter til bolig, forretningslokale m.v. Kommet i bearbeidet form med samme tittel i TfR 1980. s. 601 flg. Utgått
70. Sjur Brækhus Realkreditten. (Slått sammen med hefte 68 og 76.) Utgått
69.   Institutt for privatrett. Årsberetning 1979. Utgått
68. Sjur Brækhus Realkreditten. (Slått sammen med hefte 70 og 76.) Utgått
67. Thor Falkanger Materialsamling i panterett og prioritetsforholdet mellom heftelser i fast eiendom. (Slått sammen med hefte 66.) Utgått
66. Thor Falkanger Materialsamling i panterett. 71 s. Utgått
65. Gudmund Sandvik Kjelder til Finnmarks rettshistorie - særleg samisk sp. 62 s. 88,00
64. Einar Harboe Pristakst og skiftetakst. 44 s. 124,00

1979

   
63. Arne Didrik Kjørnæs Ringeriksbøndenes rettigheter i Nordmarksgodset. 109.s. 152,00
62. Carsten Smith Kredittliv og rettsteori. Kommet i bok, C. Smith; Bankrett og statsstyre, Universitetsforlaget 1980. Utgått
61. Viggo Hagstrøm Culpanorm og skrevne adferdsnormer. Nå kommet i bok; Offentligrettslig erstatningsansvar, TANO, Oslo 1987. Utgått
60.   Institutt for privatrett. Årsberetning 1978. Utgått

1978

   
59. Carsten Smith Notater i bank og pengeretten. 3. utg. 155 s. 90,00
58. Peter Lødrup Erstatningsberegningen ved personskader. Kommet i bok, Eget forlag, 1983. Utgått
57.   Barnelovseminaret våren 1978 over NOU 1977:35. 44,00
56.   Rettspraksis om samliv uten vigsel ("papirløse ekteskap") I. Revidert utgave, November 1984. 101 s. 140,00
55.   Institutt for privatrett. Årsberetning 1977. Utgått

1977

   
54. Pål Christensen Bruk av ektepakten i praksis. Utgått
53. Anne-Lise Myklebust Underholdningsbidrag ved separasjon og skilsmisse. Utgått
52.   Institutt for privatrett. Årsberetning 1976. Utgått
51. Thor Falkanger Forelesninger over odelsrett og åsetesrett, 2. rev. utgave (se nr. 16). 177 s. Utgått
50. Lucy Smith Oppgaver i avtalerett. 46 s. Overført til Serie B, nr. 5. Utgått
49. Lars Jakob Blanck, Lars Borge-Andersen og Knut Selmer Noen rettslige aspekter i forbindelse med innføring av identitetskort. 66 s. 88,00
48. Inger Marie Dons Sitre Bankgiro. Særlig om ansvar og tilbakekall. 120,00
47. Carsten Smith Notater i bank- og pengeretten. 2. utgave. 251 s. Nå utsolgt - ikke aktuell mer - delvis gått inn i nr. 59.
Utgått

1976

   
46. Odd Jarl Pedersen Funksjonsfordeling og normkontroll - Kompetansetvistteorien og andre teorier om domstolenes kompetanse. 115 s. 160,00
45. Lucy Smith Barnefordeling og foreldremyndighet. Gått inn i bok, Lucy Smith; Foreldremyndighet og barnerett, Universitetsforlaget 1980. Utgått
44. Thor Falkanger Forelesninger over lov av 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten, 2. rev. utg. (se nr. 21). 142 s. Utgått
43. Alice Kjellevold, Sissel Melgård og Marit Winnem Kvinners rett til arbeid. 98 s. 140,00
42.   Institutt for privatrett. Årsberetning 1975. Utgått
41. Birger Stuevold Lassen Innføring i kjennetegnsretten. B. Varekjennetegnsretten. Kapitel 6 varekjennetegnsrettens innhold og omfang. § 15. "Egnet til å forveksles med" § 16. "Egnet til å forveksles med". Nærmere om vareslagslikheten. 100 s. Utgått
40. Cato Schiøtz Køber-saken og privatlivets fred. 19 s. Utgått
39. Kåre Lilleholt Bortleige av bustad mot lån. Utgått
38. Daniel Rogstad Noen vassdragsrettslige emner. 113 s. Utgått
37. Carsten Smith Garantikrav og garantistvern. Utgått
36. Kristen Andersen Arbeidervern i norsk arbeidsliv. Noen utviklingslinjer. 12 s. Utgått

1975

   
35. Henning Jakhelln Det offentliges forhold til og innflytelse på arbeidsavtaler, tariffavtaler og arbeidsforhold. 42 s. 112,00
34. Carsten Smith Bankenes rettsstilling i dagens samfunn. Gått inn i bok, C. Smith, Statsliv og rettsteori, Universitetsforlaget 1978. Utgått
33. Frederik Zimmer Knitteskatterett. 27 s. Utgått
32. Per Christiansen Om kredittpolitiske reservekrav. Utgått
31. Birger Stuevold Lassen Innføring i kjennetegnsretten. B. Varekjennetegnsretten. Kapitel 3. Registrerte merker, § 5. Distinktivitetskravet. 68 s. Utgått
30. Anne Robberstad og Lucy Smith Kvinnerett. 2 artikler. 29 s. Utgått
29. Carsten Smith Notater i bank- og pengeretten. Ny revidert utgave nr. 47. Utgått
28. Lars Borge-Andersen m.fl. Kassakreditten Utgått
27. Carsten Smith Klausuler om verdifasthet. 8 s. 28,00
26. Kirsti Bull Den papirløse familie. 10 s. 32,00
25. Peter Lødrup Luftrett II - fraktavtalen. 404 s. Kommet i bok, Luftretten anno 1975, Oslo 1997. Utgått
24. Anders Agell Underhåll och socialförmån. Rapport från ett forskningsprosjekt. 19 s. 56,00
23. Carsten Smith Domstolene og rettsutviklingen. Utgått
22. Helge Thue Kvinner og barn i familiestrukturen. Innledning på seminar arrangert av foreningen Barns rettigheter i samfunnet (BRIS). 21 s. Også gått inn i Fakkelbok; Hans ekteskap og Hennes. Gyldendal 1978. Utgått
21. Thor Falkanger Forelesninger over lov av 28. juni 1974. Ny revidert utgave nr. 44. Utgått
20.   Institutt for privatrett. Årsberetning 1974. Utgått
19. Lisabeth Risa Geistlege og verdslege sanksjonar mot ugifte mødre. Ei gransking av lov og rettspraksis i sedeligheitsaker, bygd på rettsmateriale frå Stavanger amt 1721-1741. 142 s. 188,00
18. Henriette Løken Standardkontraktsamlingen. Utgått
17. Carsten Smith Fordringer i norske kroner og utenlandsk valuta. 29 s 84,00
16. Thor Falkanger Forelesninger over lov av 28. juni 1974 nr. 58. Ny revidert utgave nr. 51 Utgått
15.   Institutt for privatrett: 1955-1975. 52 s. Utgått
14. Peter Lødrup Luftrett II - fraktavtalen. 404 s. Kommet i bok, Luftretten anno 1975, Oslo 1997. Utgått
13. Helge Thue "Papirløse ekteskap". Kommet i bok, se Fakkelbok: Avtalt samliv. Gyldendal 1977. Utgått

1974

   
12. Hans Jacob Bull og Kjetil Krokeide Lystbåtansvar, bearbeidet utgave er utgitt i TfR 1975, s. 429-470. Utgått
11. Carsten Smith Om stiftelse av garantier. 81 s. Utgått
10. Carsten Smith Om bankbøker og andre innskuddsbevis. 32 s. 92,00
9. Carsten Smith Om forholdet mellom forretningsbanker og statsmyndighetene. 23 s. 68,00
8. Knut Robberstad Mostratinget 1024 og Sankt Olavs kristenrett. 26 s. 76,00
7. Hans Jacob Bull Kompendium i sjøforsikringsrett. Kommet i bok, H.J. Bull; Sjøforsikringsrett, Tanum 1980. Utgått
6. Torgeir Austenå Løsningsrettigheter. Kommet i bok. Utgått
5.   Institutt for privatrett. Årsberetning 1973. Utgått
4. Peter Lødrup En del spørsmål vedrørende produktansvar. Betenkning avgitt i "p-pillesaken". 155 s. 216,00
3. Jon Bing Domstolenes skatterettslige informasjonssituasjon. 11 s. Utgått
2. Carsten Smith Some principles of law in monetary and credit policy. 76 s. Utgått
1. Gudmund Sandvik Dømande kommisjonar i Norge. Ein rettshistorisk studie. 80 s. Utgått

 

 

 

 

Publisert 19. des. 2012 11:07 - Sist endret 10. apr. 2015 11:50