Rådighet over selskapsmassen ved fusjon

Av Ole Andenæs

Skriftserie nr. 183 - 2010

Bestilling og pris

Utgivelser og bestilling - Pris: Kr. 155,-

Om boken

Artikkelen tar opp spørsmålet om og i hvilken utstrekning det er begrensninger i de deltakende selskapers rådighet over selskapsmassen ved fusjoner. Undersøkelsene av hvorvidt selskapenes disposisjonsfrihet er begrenset ligger på to plan. For det første innebærer fusjonen avtalerettslige forpliktelser mellom de deltakende selskaper. Dette kan medføre avtalerettslige begrensninger i hva selskapene kan foreta seg under fusjonsprosessen. For det annet inneholder aksjeselskapslovenes kapittel 13 preseptoriske innholds- og saksbehandlingsregler, som legger selvstendige begrensninger på selskapenes handlefrihet. Vurderingen av hvilke begrensninger som må oppstilles i selskapenes handlefrihet av avtalerettslig og selskapsrettslig art, vil kunne avhenge av hvor man befinner seg i fusjonsprosessen. Fremstillingen knyttes derfor til de ulike stadier i fusjonsprosessen, fra forhandlingene og frem til styrene undertegner fusjonsplanen og deretter frem til generalforsamlingenes beslutning, og til slutt perioden frem til fusjonens ikrafttredelse. Foruten grensedragningen mellom de rettmessige og de urettmessige disposisjoner, står mulige misligholdssanksjoner samt prosessuelle forhold sentralt i fremstillingen.

Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie.

- 72 sider

Publisert 12. okt. 2012 13:41 - Sist endret 5. mars 2021 15:05