Veiprivatisering - En redegjørelse for regler om privatisering av kommunale veier

Linn Vårhus Sørhaug

Skriftserie nr. 194 - 2014

- Fra forskergruppe i naturressursrett

De siste årene har det blitt stadig vanligere å privatisere kommunale veier, og dette setter regelverket på prøve. Boken behandler en rekke rettslige spørsmål knyttet til privatisering av kommunale veier. Det foretas en vurdering av rettsvirkningene av at kommunal vei går over til å bli privat vei, og det blir sett på ulike aspekter av hva det innebærer at kommunen beholder eiendomsretten til privatisert vei.

Eiendomsrett til veigrunn behandles inngående, og det ses nærmere på hvilke holdepunkter som finnes for at kommunen har ervervet eiendomsretten til veigrunn som opprinnelig var privat. Det undersøkes også hvordan matrikkelsystemet er utformet med tanke på matrikulering av veigrunn. For å beskrive noen av virkningene som kan oppstå som følge av at kommunen beholder eiendomsretten til privatisert vei, redegjøres det for retten til naturskadeerstatning. Enkelte spørsmål som kan oppstå i forbindelse med vedlikeholdsplikten for privat vei som er gjenstand for felles bruk blir også belyst.

Linn Vårhus Sørhaug er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Grette DA. Fremstillingen ble levert som masteravhandling ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, våren 2013.

Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie.

- 173 sider

Skriftserien

Bestill boken

Alle utgivelser i serien

Pris: Kr. 220,-

Publisert 24. jan. 2014 12:21 - Sist endret 9. des. 2020 11:28