"Uten virkning" - sanksjon mot visse grove brudd på reglene om offentlige anskaffelser

Lars Aamdal

PrivIus nr. 199 - 2015

Tema for artikkelen er sanksjonen "uten virkning" som i henhold til anskaffelsesloven § 13 skal ilegges ved visse grove brudd på anskaffelsesregelverket i norsk rett. Sanksjonen kan sammenlignes med andre ineffektivitetsgrunnlag for kontrakter som ugyldighet, heving og avbestilling; sanksjonsileggelse innebærer at kontraktsforholdet må opphøre enten med virkning for fremtidig kontraktsoppfyllelse, eller med tilbakevirkende kraft.

Artikkelen omhandler hovedsakelig de privatrettslige spørsmålene som oppstår i forholdet mellom offentlig oppdragsgiver og leverandør i en kontrkat som kjennes "uten virkning". Særlig aktuelt i denne sammenheng er spørsmål om leverandøren kan, eller bør kunne kreve erstatning, og eventuelt i hvilket omfang (positiv eller negativ kontraktsinteresse). De kontraktsrettslige virkningene av sanksjonen er ikke regulert i lov eller forskrift, men forutsatt utviklet i rettspraksis.

I tillegg behandles sanksjonens virkeområde og noen utvalgte sivilprosessuelle særspørsmål. Det knyttes også noen kommentarer til mulige utfordringer med sanksjonssystemet for offentlige anskaffelser som trådte i kraft 1. juli 2012.

Lars Aamdal er advokat i Kluge Advokatfirma. Boken er en bearbeidet versjon av hans masteravhandling, som ble skrevet mens han var tilsatt som vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO, 2012.

Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie, PrivIus Journal of private law

- 154 sider

Skriftserien

Bestill boken

Alle utgivelser i serien

Pris: Kr. 200,-

Publisert 17. feb. 2015 15:08 - Sist endret 9. des. 2020 11:31