Legalpant for nødvendige boomkostninger - pantel. § 6.4

Thor Falkanger

PrivIus nr. 201 - 2015

I mange tilfeller er det så lite av frie verdier i et konkursbo at det ikke er mulig å foreta en nødtørftig gjennomgang av status og undersøkelse av om det finnes ytterligere verdier som kan inndras i bomassen. For å råde en viss bot på dette, har vi siden 2004 hatt regler om legalpant først og fremst i de av boets verdier som er pantbeheftet. Der f.eks. boets faste eiendom er pantsatt, kan boet kreve inntil fem prosent av verdien - foran andre panthavere - til dekning av nødvendige boomkostninger. Også verdier som tredjemann er eier av, kan etter omstendighetene rammes av legalpantordningen.

Fremstillingen her gir bakgrunnen for regelverket og beskriver hvorledes det i dag er utviklet, blant annet gjennom flere viktige avgjørelser i Høyesterett.

Thor Falkanger, f. 1934, er professor emeritus ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har skrevet en rekke bøker og artikler, blant annet om panterettslige og konkursrettslige emner.

Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie, PrivIus - Journal of private law

- 70 sider

Skriftserien

Bestill boken

Alle utgivelser i serien

Pris: Kr. 215,-

Publisert 30. okt. 2015 11:58 - Sist endret 9. des. 2020 11:33