Prisen for en stripe jord - Det ekspropriasjonsrettslige differanseprinsippet

Julia Ringvik Bennin

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 203 - 2016

Prisen for en stripe jord tar for seg en rettslig analyse av differanseprinsippet. Kort fortalt er differanseprinsippet en metode for å utmåle ekspropriasjonserstatning, hvor tapet settes til forskjellen mellom resteiendommens verdi før og etter inngrepet. Prinsippet er særlig aktuelt ved stripeekspropriasjon, en form for ekspropriasjon hvor kun en del av den faste eiendommen blir ekspropriert. Problemstillingene som søkes besvart i denne fremstillingen er hva differanseprinsippet innebærer og hvordan prinsippet forholder seg til de øvrige ekspropriasjonsrettslige utmålingsregelen. Dette gjøres både gjennom en redegjørelse av den historiske konteksten, herunder en analyse av Rt. 1976 s. 1507, men først og fremst gjennom en analyse av prinsippets anvendelsesområde, hvor også nærliggende feilkilder ved bruk av prinsippet problematiseres.

Denne fremstillingen er en gjengivelse av masteroppgaven til Julia Ringvik Bennin, som ble skrevet mens hun var ansatt som vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett. Det juridiske fakultet i Oslo. Hun var tilknyttet Forskergruppen for naturressursrett. Den publiseres i hovedsak slik den ble levert til sensur i juni 2015.

Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie, PrivIus - Journal of private law

- 161 sider

Skriftserien

Bestill boken

Alle utgivelser i serien

Pris: Kr. 300,-

Publisert 16. des. 2016 10:06 - Sist endret 9. des. 2020 11:34