Reguleringsplaner og ekspropriasjonserstatning - Særlig om strøksprisprinsippet

Håvard Olsen Sterri

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 206 - 2017

I denne fremstillingen behandles det ekspropriasjonsrettslige strøksprisprinsippet. Fremstillingen tar sikte på å fastlegge strøksprisprinsippets anvendelsesområde, og den overordnede problemstillingen er hva som skal til for at strøksprisprinsippet kommer til anvendelse når det utmåles erstatning ved ekspropriasjon. Hovedregelen ved ekspropriasjon er at arealets reguleringsplan skal legges til grunn for erstatningsutmålingen. Strøksprisprinsippet er et av flere unntak fra denne hovedregelen. I korte trekk gjelder unntaket for arealer som blir avsatt til gater, veier, lekeplasser m.v. innenfor et område som i medhold av reguleringsplan ellers skal bebygges. Ved ekspropriasjon av slike arealer skal det ses bort fra at akkurat disse arealene gjennom reguleringsplanen er gjort ubebyggelige, og det skal utmåles erstatning etter en utjevnet pris, lik for bebyggelig og ubebyggelig grunn.

Denne fremstillingen er en gjengivelse av masteroppgaven til Håvard Olsen Sterri, som ble skrevet mens han var ansatt som vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet i Oslo. Fremstillingen publiseres i hovedsak slik den ble levert til sensur i januar 2017. Sterri er for tiden ansatt som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Selmer DA.
 

Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie, PrivIus - Journal of private law

- 163 sider

Skriftserien

Bestill boken via Akademika bokhandel.

Alle utgivelser i serien

Pris: Kr. 300,-

Publisert 2. juni 2017 13:49 - Sist endret 9. des. 2020 11:36