Rettslige rammer for Finnmarkseiendommens grunn- og ressursforvaltning

- Materielle og prosessuelle regler for Finnmarkseiendommen i møte med andre rettighetshavere

v/Helge Aslaksen Ravna

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 213 - 2021

PrivIus 211

Bestilling og pris

Bestill boken via Akademika bokhandel. - Pris: Kr. 285,-.

Om boken

Forvaltningen av grunnen i Finnmark er basert på et særegent system. Grunnen og tilhørende ressurser forvaltes av Finnmarkseiendommen (FeFo), mens befolkningen i Finnmark har bruksretter på Finnmarkseiendommens grunn. Bruksrettene nyter vern etter norsk tingsrett og finnmarksloven.

Denne fremstillingen gir en gjennomgang av de tingsrettslige og forvaltningsrettslige rammene Finnmarkseiendommen må forvalte innenfor for ikke å gripe inn i befolkningens eksisterende rettigheter, herunder hvilke materielle skranker og saksbehandlingsregler Finnmarkseiendommen må forholde seg til.

Fremstillingen gjengir i hovedsak masteravhandlingen til Helge Aslaksen Ravna, som ble skrevet mens han var ansatt som vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Fremstillingen publiseres i hovedsak slik den ble levert til sensur i juni 2020.


Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie, PrivIus - Journal of private law

- 180 sider

 

Publisert 9. mars 2021 13:10 - Sist endret 9. mars 2021 13:10