Vederlag ved urettmessig utnyttelse av ting og immaterialrettighet

v/Iselin Kaus

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 214 - 2021

PrivIus 214

Bestilling og pris

Bestill boken via Akademika bokhandel. - Pris: Kr. 245,-.

Om boken

Et grunnproblem ved urettmessig utnyttelse av ting (løsøre og fast eiendom) og immaterialrettigheter er at erstatningskrav ikke virker tilstrekkelig effektivt som sanksjon fordi den urettmessige handlingen ofte ikke fører til et økonomisk tap og/eller det er vanskelig å påvise at det er lidt et tap.

En alternativ sanksjon til et erstatningskrav er et "rimelig vederlag", som karakteriseres ved at det ikke er betinget av at krenkende har lidt et økonomisk tap. Vederlaget fastsettes heller ikke tilsvarende størrelsen av et eventuelt økonomisk tap, men utmåles i utgangspunktet ved at det ses hen til hva en rimelig avtale om (den uhjemlede) bruken ville ha gått ut på dersom misbrukeren hadde gått frem på lovlig måte. 

I denne fremstillingen kartlegges rettstilstanden med sikte på om det i norsk rett kan oppstilles en generell, ulovfestet vederlagsregel og om det bør oppstilles en slik regel. I forlengelsen av dette oppstår spørsmål om hva som  så fall er vilkårene for å oppnå vederlag og hvordan vederlaget skal utmåles. Fremstillingen diskuterer også den rettssystematiske plasseringen av vederlagsregelen, med bakgrunn i at denne sanksjonen har innslag både av erstatnings- og berikelsestankegang.

Fremstillingen gjengir i hovedsak masteravhandlingen til Iselin Kaus, som ble skrevet mens hun var ansatt som vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Fremstillingen publiseres i hovedsak slik den ble levert til sensur i juni 2020.


Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie, PrivIus - Journal of private law

- 133 sider

 

Publisert 10. mai 2021 14:30 - Sist endret 10. mai 2021 14:30