Grunder och gränser för konkurrensbegränsande klausuler i anställningsförhållanden

Huvudsyftet med projektet är att undersöka grunderna och gränserna för konkurrensbegränsande klausuler i anställningsförhållanden – den utsträckta lojalitetsplikten – utifrån bestämmelserna i arbeidsmiljøloven kapittel 14 A och avtaleloven §§ 36 och 38.

Illustrasjon: Colourbox.com

Om prosjektet

Lojalitetsplikten i anställningsförhållanden är en allmän rättsprincip inom arbetsrätten som har sin grund i anställningsavtalet. Av lojalitetsplikten följer att arbetstagaren är skyldig att avstå från att utföra handlingar som kan skada arbetsgivarens intressen samt skyldig att utföra handlingar för att ta tillvara arbetsgivarens intressen. Arbetstagare som bedriver konkurrerande verksamhet med arbetsgivaren, anses normalt på ett allvarligt sätt bryta mot lojalitetsplikten.

Arbetstagarens lojalitetsplikt mot arbetsgivaren upphör när anställningen upphör, om inte annat följer av lag eller avtal. Arbetsgivaren och arbetstagaren har under vissa förutsättningar rätt att träffa konkurrensbegränsande avtal om att arbetstagaren ska avstå från att exempelvis bedriva konkurrerande verksamhet med den tidigare arbetsgivaren en viss tid efter att anställningen har upphört. Sådana avtal eller klausuler brukar i litteraturen ofta beskrivas som en utsträckt lojalitetsplikt för arbetstagaren. Med konkurrensbegränsande klausuler avses här konkurrens-, kund- och rekryteringsklausuler.

Vid reglering av konkurrensbegränsande klausuler görs en intresseavvägning mellan i första hand arbetsgivarens intresse av skydd mot konkurrens och arbetstagarens intresse av yrkesfrihet. Även samhällets intressen såsom effektivt resursutnyttjande vägs in i bedömningen. I dagens informationssamhälle har dessa klausuler fått en allt större betydelse för arbetsgivare och inverkan på arbetstagare och samhället i stort. Undersökningar från bland annat Norge visar att bruket av sådana klausuler har ökat, samtidigt som de ofta används utanför det område som lagstiftaren har tänkt sig; avseende både vilka arbetstagare som är bundna av klausulerna och klausulernas omfattning. Regleringen av dessa klausuler har därför varit föremål för debatt och översyn i flera länder. Nya regleringar om konkurrensbegränsande klausuler trädde i kraft i Sverige, Danmark och Norge under 2015 och 2016.

Huvudsyftet med projektet är att undersöka grunderna och gränserna för konkurrensbegränsande klausuler i anställningsförhållanden – den utsträckta lojalitetsplikten – utifrån bestämmelserna i arbeidsmiljøloven kapittel 14 A och avtaleloven §§ 36 och 38. I projektet kommer norsk rätt att belysas genom komparativa studier av framförallt dansk och svensk rätt; dels med hänsyn till att dessa länder har en gemensam grund i avtaleloven, dels med hänsyn till att länderna erfar liknande utvecklingstendenser i samhället men har ändå valt att reglera konkurrensbegränsande klausuler på lite olika sätt. De övergripande frågorna i projektet är för närvarande följande:

  • Vilka är grunderna för konkurrensbegränsande klausuler?
  • Hur ser gränserna ut för konkurrensbegränsande klausuler och vilka är grunderna för dessa gränser?
  • Hur ser utvecklingen ut för konkurrensbegränsande klausuler avseende dess grunder och gränser, med fokus på samtid och framtid?

Mål

Avhandlingen förväntas vara klar hösten 2021.

Finansiering

Projektet är finansierat av Arbeidsrettslig fagutvikling (Arfa).

 

 

Publisert 28. jan. 2019 09:58 - Sist endret 27. aug. 2019 10:34