Adekvans i erstatningsretten

For å statuere erstatning, kreves det adekvat årsakssammenheng mellom det erstatningsbetingende forhold og skaden. Prosjektet tar for seg dette vilkåret.

Johannes Hygen Meyer

Foto: Privat

Om prosjektet

Adekvans, som det også kalles, hører til de grunnleggende vilkårene i erstatningsretten. Det gjelder på tvers av alle sakstyper. Når det har fått et så bredt anvendelsesområde, må det nødvendigvis være formulert ganske abstrakt. Dette gjelder ikke desto mindre ettersom vilkåret har referanse til det overgripende og abstrakte begrepet om årsakssammenheng/kausalitet. Av samme grunn kan vilkåret om adekvans fremstå vagt og upresist, både i teori og praksis. For at det ikke skal flyte ut i en helt generell rimelighetsvurdering, er det nødvendig at adekvansvilkåret formuleres på en måte som gir tilfredsstillende veiledning for tanken. Dette er også nødvendig for at vilkåret skal kunne holdes atskilt fra de andre grunnleggende vilkårene i erstatningsretten.

Avhandlingen vil reise spørsmålet om adekvansvilkåret i dagens erstatningsrett er tilstrekkelig klart og presist formulert, eller om det er grunnlag for en presisering, og i så fall hvordan dette kan gjøres. I denne sammenheng vil avhandlingen berøre forholdet til de øvrige erstatningsrettslige vilkår. Videre vil avhandlingen reise spørsmål om adekvansvilkåret, slik det er formulert i dag, er rettspolitisk godt fundert, eller om det er grunnlag for kritikk og eventuelt på hvilket grunnlag.

Prosjektet vil dels ta for seg de generelle og overgripende formuleringene av adekvansvilkåret, og dels anvendelsen av dem i konkrete typetilfelle.

Mål

Prosjektet er planlagt ferdigstilt desember 2018.

Finansiering

Finansiert av UiO.

 

 

Publisert 11. sep. 2017 16:09 - Sist endret 12. sep. 2017 09:07