Fra politikk til praktikk. Digitalisering av bygningsretten – begreper, opplysninger og aktører

Formålet med forskningsprosjektet er å øke kompetansen om forholdet mellom bygningsrett og digitalisering av byggesaksprosessen

Om prosjektet

Det er et politisk mål at byggesaksprosessen skal bli enklere og mer effektiv. Ved hjelp av digitalisering skal samhandling mellom aktørene bli bedre, slik at nødvendig informasjon kan flyte uten hinder og gi raskere saksbehandling. Men hvordan er sammenhengen mellom det politiske målet, den rettslige reguleringen og den praktiske gjennomføringen av bygningspolitikken?

Formålet med forskningsprosjektet er å øke kompetansen om forholdet mellom bygningsrett og digitalisering av byggesaksprosessen. Det er en forventning at økt grad av digitalisering bidrar til mer effektiv samhandling mellom bygningsmyndigheter og andre aktører. Samtidig forventes det at utviklingen av gode digitale løsninger kan utløse behov for endringer i den rettslige reguleringen av byggsektoren.

Kjernen i prosjektet er spørsmål knyttet til opplysninger som grunnlag for å behandle byggesaker, og hvordan disse opplysningene blir utvekslet mellom aktørene i byggesaksprosessen. Særlig tre problemområder vil bli vektlagt:

 1. Regelverksutvikling: I hvilken grad fastsetter lovgivningen hvilke opplysninger som skal være beslutningsgrunnlag i byggesaker, og hvem som skal ha tilgang til dem?

  Prosjektet skal kartlegge og analysere vurderinger som har vært styrende for fastsettelsen av beslutningsgrunnlag. Det vil si hvilke opplysninger det er nødvendig å behandle i byggesaker. Studien vil bli begrenset til en utvalgt del av bygningsretten. Særlig fokus vil være på teknikker lovgiver har brukt for å angi de begrepene som bestemmer meningsinnholdet av opplysningene. Det er videre viktig å kartlegge bestemmelser som gir eller nekter tilgang til opplysninger for ulike aktører, og hva som eventuelt er begrunnelsene for slike bestemmelser. Det skal særlig undersøkes om lovgiver har vurdert digitalisering, både når det gjelder fastsettelse av meningsinnhold og i vurderingen av hvem som skal ha tilgang til opplysningene.
   
 2. Systemutvikling: Hvordan er lovbestemmelser implementert i IT-systemer som brukes i behandling av byggesaker?

  Prosjektet skal studere hvordan begreper og opplysningstyper er nedfelt i IT-systemene som brukes til å sette bygningslovgivningen ut i livet, samt hvordan bestemmelser om informasjonstilgang er implementert. Av særlig interesse er problemer knyttet til i hvilken grad og på hvilken måte lovbestemmelsene er omdannet til programkode, herunder tilsiktede og utilsiktede konsekvenser av denne transformeringen.
   
 3. Rettsanvendelse: Hvordan anvendes IT-systemene for å behandle byggesaker?

  I prosjektet vil også den faktiske bruken av IT-systemene bli undersøkt, slik dette skjer innenfor gjeldende rettslige rammer. Denne delen vil gi grunnlag for en nærmere analyse og evaluering av de valg som ble gjort i de to foregående punktene.

Selv om de tre områdene skal undersøkes hver for seg, skal det legges stor vekt på å studere overgangen mellom områdene; f.eks. hvordan lovbestemmelser og øvrig rettskildemateriale har vært brukt for å fastsette det rettslige innholdet av IT-systemene.

Mål

Prosjektet er planlagt ferdigstilt våren 2021.

Finansiering

Finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

 

Publisert 31. jan. 2018 13:41 - Sist endret 5. feb. 2018 10:11