Flåtestyring og kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted (avsluttet)

Hvor nøye følger sjefen med på hva ansatte gjør på jobben? Hvilke elektroniske teknologier benyttes for å kontrollere hvordan de ansatte utfører arbeidet sitt? Hvorfor tas teknologiene i bruk, hvilke konsekvenser kan bruken få og hvor går grensen mellom lovlig kontroll og ulovlig overvåking? Dette er de viktigste spørsmålene som kartlegges og diskuteres i prosjektet Flåtestyring og kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted.

Wikipedia - Éric Chassain

Om prosjektet

Prosjektet retter fokuset mot elektroniske kontrolltiltak som anvendes innenfor bransjer hvor de ansatte tilbringer hele eller store deler av arbeidsdagen utenfor arbeidsgivers direkte oppsyn. Dette er bransjer som vare- og kollektivtransport, vakt og renhold, elektromontasje og energiforsyning, hjemmebaserte omsorgstjenester og vei/anlegg.

De elektroniske kontrolltiltakene som er aktuelle innenfor disse bransjene omfatter en rekke ulike teknologier.  Felles for teknologiene er at de muliggjør helt eller delvis automatisk innsamling av opplysninger om de ansatte og arbeidsutførelsen. Dette dreier seg om alt fra geolokalisering og elektroniske sensorer til radiofrekvensløsninger og håndholdte dataenheter.

Prosjektet kartlegger hvilke elektroniske kontrolltiltak som benyttes innenfor de aktuelle delene av arbeidslivet, hvordan tiltakene anvendes og analyserer hvilke personvern- og arbeidsrettslige problemstillinger som kontrolltiltakene kan innebære.

I prosjektet benyttes både samfunnsvitenskapelige og tradisjonelle rettsdogmatiske metoder.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med forskningsstiftelsen Fafo.  

Mål og problemstillinger

Hovedhensikten med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om forholdet mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakernes medvirkning og personvern, og å forstå hvilke konsekvenser elektroniske kontrolltiltak kan ha for virksomheten og de ansatte. Dette er et temaområde som i beskjeden grad har vært gjenstand for forskning, og hvor det i dag finnes lite systematisert kunnskap.

Kunnskapsinnhentingen vil skje på to måter. Først ved kartlegginger av praktiske erfaringer med innføring og bruk av elektroniske kontrolltiltak i de aktuelle delene av arbeidslivet. Dernest ved at de praktiske erfaringene danner grunnlaget for analyser av rettstilstanden på området. Kjernen i prosjektet er derfor å studere forholdet mellom (a) viktige teknologiske og organisatoriske endringer i arbeidslivet og (b) bestemmelsene om kontrolltiltak og behandling av personopplysninger i arbeidsmiljø- og personvernlovgivningen.

Mer konkret innebærer dette at følgende problemstillinger vil bli studert og drøftet:

  • Hvilke typer elektroniske kontrolltiltak anvendes innenfor de aktuelle bransjene/fagområdene?
  • Hva er årsaken til – eller drivkreftene bak – innføringen av elektroniske kontrolltiltak?
  • Hvilke argumenter for og imot elektroniske kontrolltiltak benyttes av aktørene i arbeidslivet?
  • Hvordan innføres og anvendes de ulike kontrolltiltakene og hvilke konsekvenser har tiltakene for virksomhetene og de ansatte?
  • Hvilke personvernmessige og rettslige utfordringer reiser bruken av elektroniske kontrolltiltak, spesielt med henblikk på forholdet mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers rett til medvirkning og personvern?

Svarene på disse spørsmålene kan bidra til å utvikle juridiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver på sentrale utviklingstrekk i det moderne arbeidslivet. De kan også være til nytte for arbeidsgivere og arbeidstakere som i det daglige står overfor vanskelige avveininger mellom til dels motstridende hensyn: bedriftens styringsrett og de ansattes medbestemmelse og personvern

Finansiering

Prosjektet er finansiert av midler fra Landsorganisasjonen i Norge.

Følgende forbund i LO støtter prosjektet: Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, EL & IT Forbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund.

Emneord: SERI, SERIPROSJEKT, SERI-Personvern
Publisert 12. nov. 2012 12:38 - Sist endret 5. apr. 2016 13:29