Ny bok: Internasjonale barnefordelingssaker - Internasjonal barnebortføring

Internasjonale barnefordelingssaker - Internasjonal barnebortføring
Gyldendal

Av Torunn Elise Kvisberg

Denne boken omhandler norsk rett og praksis i internasjonale barnefordelingssaker og internasjonal barnebortføring der familien har tilknytning til to eller flere land.

Temaet for denne boken er norsk retts regler og praksis i internasjonale barnefordelingssaker og internasjonal barnebortføring der familien har tilknytning til to eller flere land, slik at det kan være uklart hvilket land som har jurisdiksjon over saken eller hvilket lands rett den bør avgjøres etter. Forfatteren diskuterer behovet for en effektiv internasjonal regulering, kontra hensynet til det enkelte berørte barn.

Boken tar for seg de relevante internasjonale regelverkene som Norge har tiltrådt, og det fremsettes lovendringsforslag og vurderes hvorvidt Norge bør tiltre nye internasjonale avtaler. Videre analyseres Haagkonvensjonen 1980 – det er under denne konvensjonen det er avsagt flest rettsavgjørelser og analysert flest rettsspørsmål.

Internasjonale barnefordelingssaker gir en gjennomgang og analyse av gjeldende rett, med vekt på sammenhengen mellom de ulike reglene, og en vurdering av om regelverket i tilstrekkelig grad ivaretar det enkelte barns beste, eller om det i for stor grad legges vekt på hvilke løsninger som tjener til det beste for barn som gruppe.

/møå

Emneord: Barnerett, familierett
Publisert 11. aug. 2009 13:54 - Sist endret 5. juli 2011 10:45