Familie- og arverettsseminar

Menneskerettighetenes aktualitet for internasjonal privatrett på familierettens område i Norge, ved Tone Linn Wærstad, Postdoktor Institutt for privatrett.

Retten til å sitte i uskiftet bo for norske "Spania-pensjonister", ved Thomas Rønning, Høyskolelektor.

Mange norske pensjonister flytter fra Norge og tar fast opphold i "Syden", særlig i Spania. Likevel vender i mange tilfeller lengstlevende hjem til Norge etter at den andre ektefellen har avgått ved døden. Med utgangspunkt i problemstillingen i Rt. 2010 s. 488, gis et kritisk blikk på norske domstolers rutinemessige avslag på begjæring om uskifte fra lengstlevende ektefelle i slike tilfeller.

Avslaget begrunnes med manglende internasjonal skiftekompetanse etter skifteloven § 8 andre og femte ledd, og med norske og spanske lovvalgsregler som støtteargument for avslaget. Den strenge tolkningen av «fråsegn» i arveloven § 16 første ledd gjør at uskifte praktisk talt aldri anses etablert uten utstedt uskifteattest. Men som Rt. 2010 s. 488 viser, er en riktig forståelse av spansk rett en forutsetning for vår egen rettsanvendelse. Basert på mer presise opplysninger om spansk rett stilles det spørsmålstegn ved norsk rettstilstand både de lege lata og de lege ferenda. 

Foredraget består av enkelte utvalgte spørsmål i en tidsskriftsartikkel som er planlagt publisert i 2018, basert på et mindre forskningsprosjekt støttet med midler fra Høyskolen Innlandet. Foredragsholder er advokat, høyskolelektor på Høgskolen Innlandet og ph.d.-kandidat ved Det juridiske fakultet ved UiO. Foredragsholder hadde fast advokatpraksis i Spania i perioden 2004-2014.

Seminaret er åpent for alle interesserte. Merk påmelding!

Publisert 18. sep. 2017 12:37 - Sist endret 18. sep. 2017 12:37