Seminar om krisehåndtering av banker

Om kreditorbehandling under krisehåndtering av banker etter krisehåndteringsdirektivet (direktiv 2014/59/EU)

Colourbox.com

Seminaret er åpent for alle interesserte. Husk påmelding. Begrenset antall plasser.

Om temaet

Tema for seminaret er kreditorbehandling under krisehåndtering av banker i henhold krisehåndteringsdirektivet (direktiv 2014/59/EU). Regjeringen fremla 21. juni 2017 et forslag til endringer av finansforetaksloven som tar sikte på å implementere direktivet i norsk rett (Prop. 159 L (2016–2017).

Krisehåndteringsdirektivet tar sikte på å muliggjøre fortsatt drift av hele eller deler av virksomheten til banker og verdipapirforetak på sammenbruddets rand i den grad dette er påkrevet for å tjene allmenne interesser. Direktivet krever at en offentlig myndighet skal ha kompetanse til å ta over kontrollen i en institusjon dersom den enten er eller kan forventes å bli insolvent. Myndigheten kan søke driften videreført i samme juridiske enhet gjennom å skrive ned foretakets gjeld. Alternativt kan myndigheten overdra foretakets eiendeler og forpliktelser til en annen bank eller en statlig kontrollert «brobank».

De privatrettslige rettsvirkningene av krisetiltak er grunnleggende sett de samme som de alminnelig insolvensbehandling gir opphav til. Enkelte kreditorer vil derfor ikke oppnå full dekning av kravene sine. Reglene om krisetiltak gir dermed opphav til spørsmål om prioritet mellom kreditorene: I hvilken rekkefølge skal krav skrives ned? Hvilke krav skal overføres til kjøperen sammen med eiendelene, og hvilke krav blir igjen i den insolvente enheten?

Prioritetsreglene i konkursretten er ikke nødvendigvis best egnet, siden disse ikke er utformet med tanke på de sektorspesifikke hensynene som gjør seg gjeldende. Det foreligger dermed en potensiell spenning mellom konkursrettens regler om prioritet og samfunnets interesse i å videreføre virksomheten til viktige tilbydere av finansielle tjenester. Dette seminaret tar særlig sikte på å belyse denne spenningen, samt hvordan disse spørsmålene løses i krisehåndteringsdirektivet og øvrig EU/EØS-lovgivning.

Foredragsholdere

  • Michael Schillig, reader, King’s College London
  • Georg Ringe, professor, Universitetet i Hamburg
  • Knut Bergo
  • Sjur Swensen Ellingsæter, stipendiat ved Universitet i Oslo

Program

Endelig program

Publisert 22. aug. 2017 08:59 - Sist endret 12. feb. 2018 16:00