Ledige stillinger som vitenskapelig assistent i europarett ved Institutt for privatrett

1–2 stillinger som vitenskapelig assistent (50 % stilling) for inntil ett år med oppstart våren 2023 er ledige.

Søknadsfristen er torsdag 15. september 2022. 

Intervjuer med aktuelle kandidater gjennomføres kort tid etter søknadsfristen.

Hvem kan søke?

Stillingene er aktuelle for jusstudenter som har bestått alle eksamener på jusstudiet til og med 7. semester på masterstudiet, og som ønsker å skrive en 60-studiepoengs masteroppgave. UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke.

Om prosjektet

Oppgavens tema må knytte seg til EU- / EØS-rett enten i seg selv, eller i samspill med norsk rett. Som vitenskapelig assistent hos oss har du stor frihet til å utforme temaet slik du ønsker. Samtidig kan vi hjelpe deg å finne egnede og interessante temaer. Vi vil prioritere søkere som skriver om generelle og grunnleggende temaer, eller temaer som knytter seg til fri bevegelighet for personer, arbeidstakere og/eller trygdemottakere. Et eksempel på et generelt tema kan være personers rett til fri bevegelighet slik den følger av Grunnloven § 106, av andre internasjonale konvensjoner Norge er tilsluttet, av EØS-avtalens hoveddel eller av Unionsborgerdirektivet. Et eksempel på et annet generelt tema er rettighetene i kapittel IV i EUs Charter om fundamentale rettigheter. Mer konkrete temaer kan for eksempel knytte seg til den hurtige regelverksutviklingen innenfor EUs arbeidsrett, eller oppfølgingen av NAV-saken.

Om stillingene

En av stillingene vil være knyttet til prosjektet «Velferd over landegrensene: Solidaritet, likebehandling og fri bevegelighet (LEVEL)» som er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i en bred portefølje som består av prosjektene «Alternative tilknytningsformer i arbeidslivet og arbeidstakervelferd (Altwork)», «Fri bevegelighet av arbeidstakere og organiseringen av arbeidslivet (IMMORG) og «Utvikling av ulike tilknytningsformer i arbeidslivet».

Du vil ha arbeidsplass og få en erfaren veileder i dette sosiale fagmiljøet som sitter i andre etasje i Urbygningen, og delta i aktivitetene til forskergruppen i arbeidsrett og Senter for europarett. Gjennom vårt kontaktnett kan vi også legge til rette for relevante traineestillinger. I tillegg til avhandlingsarbeidet vil du ha noen andre faglige og administrative oppgaver knyttet til arrangementer og forskningsassistanse. Stillingen har en varighet på ett år, i 50 % av lønnstrinn 35 (p.t. kr 383 200 per årsverk).

For å diskutere aktuelle oppgavetemaer, eller for mer informasjon, kontakt professor Tarjei Bekkedal.

Søknad med CV, eventuell prosjektbeskrivelse og eventuelle andre vedlegg sendes tarjei.bekkedal@jus.uio.no innen torsdag 15. september klokken 23.59.

 

Publisert 2. sep. 2022 09:52 - Sist endra 2. sep. 2022 11:52