Reglement - Senter for Rettsinformatikk

Februar 2012

1 Navn

Det norske navnet er Senter for rettsinformatikk (SERI), på engelsk Norwegian Research Center for Computers and Law (NRCCL). SERI er del av Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

2 Formål

SERI har til formål å drive, støtte og integrere forskning, undervisning og formidling i rettsinformatikk og forvaltningsinformatikk. Rettsinformatikk og forvaltningsinformatikk er interdisiplinære fagområder. SERI har ambisjon om å være blant de ledende forskningsmiljø i Europa på disse områdene.

3 Tiltak

Formålet fremmes gjennom bl a ved å

 • Initiere og gjennomføre prosjekter (jfr pkt 13)
 • Støtte prosjekter og aktiviteter ved Det juridiske fakultet for øvrig
 • Legge til rette for undervisning i rettsinformatikk og forvaltningsinformatikk, i egen regi eller i samarbeid med andre enheter ved Universitetet i Oslo eller etter avtale med andre norske eller utenlandske universiteter eller høyskoler
 • Vedlikeholde et europeisk og internasjonalt kontaktnett for forskning, undervisning og formidling
 • Vedlikeholde bibliotek og andre informasjonsressurser innen området (jfr pkt 11)
 • Formidle forskningsresultater på egnet måte, ved seminar, konferanser mv
 • Samarbeide med alumni-foreningen Norsk forening for jus og edb og studentforeningen SERIøs studentforening
 • Utvikle og vedlikeholde et internasjonalt samarbeid med utenlandske institusjoner innen området

4 Forholdet til Institutt for privatrett

SERI er del av Institutt for privatrett, og skal administrativt og økonomisk være underlagt instituttets styring på samme måte som andre deler av Institutt for privatrett. For endring av disse statutter og for oppløsning av SERI, gjelder imidlertid særlige regler, jfr. pkt. 14 og 15.

5 Forholdet til Avdeling for forvaltningsinformatikk

Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) er en interfakultær enhet med eget reglement. AFIN skal være administrativt samordnet med SERI, og forskningen ved SERI og AFIN skal være fullt integrert.

6 Leder

Institutt for privatrett oppnevner leder og nestleder for senteret for en periode på to år. Oppnevningen skjer blant vitenskapelig ansatte som har tilhørighet til SERI. Lederen har ansvar for faglig, administrativ og økonomisk ledelse av SERI innenfor de rammer som vedtas av Institutt for privatrett. Nestlederen bistår lederen etter behov og nærmere avtale.

7 Forskningsadministrativ leder

I stillingsbeskrivelsen til en av de administrativt ansatte ved Institutt for privatrett skal oppgaven som forskningsadministrativ leder for SERI inngå. De øvrige administrative behov for SERI tilgodeses innen rammen for tilgjengelige ressurser ved Institutt for privatrett.

 

8 Rådet for retts- og forvaltningsinformatikk

Rådet for retts- og forvaltningsinformatikk har sju medlemmer. Oppnevnelsen gjøres av Institutt for privatrett etter forslag fra lederen for SERI.  Representantene skal fortrinnsvis ha bakgrunn i følgende typer institusjoner:

 • Juridisk fakultet
 • Sentral institusjon innen telesektoren
 • Offentlig forvaltningsorgan
 • Forskningsinstitusjon
 • Bred interesseorganisasjon innen IKT-feltet
 • Sentral kulturinstitusjon

Medlemmene oppnevnes med en funksjonstid på fire år.  Oppnevningen skjer slik at det aldri skiftes ut mer enn fem medlemmer ad gangen.  Rådet skal minst ha to møter i året. På ett av disse møtene skal budsjett og årsplan diskuteres, på det andre skal prosjekter og resultater diskuteres. SERI innkaller til møte i rådet. To av medlemmene av rådet kan også kreve innkallelse til møte. Rådets uttalelser er veiledende for SERIs leder. SERIs leder er rådets sekretær.

9 Prosjekter

Prosjekt initieres ved eget vedtak av leder eller forskningsadministrativ leder. Det skal føres en oversikt over prosjekter ved SERI. Oversikten skal bl.a. angi målsetning med prosjektet, varighet, hvem som er prosjektansvarlig, finansiering, budsjett og tidsplan. Spesielt skal det fremgå hvilke prosjekter som er eksternfinansierte, hvilke som skal føre frem til doktorgrad og hvilke som skal føre frem til masteravhandling. Prosjekter initiert ved forskningsgrupper eller andre enheter, kan etter avtale inngå blant SERIs prosjekter. Avtalen vil da angi det ansvar SERI skal ha for prosjektet. Støtte til prosjekter skal bygge på faglige kriterier, ikke tilhørighet til forskergruppe eller andre enheter.

10 Tilhørige

Tilhørige til SERI er

 1. De av fakultetets faste- og midlertidig vitenskapelige ansatte som anmoder om det
 2. De personer som har prosjektansvar ved SERI
 3. De studenter som skriver masteravhandling eller tilsvarende, og hvor arbeidet er del av prosjektoversikten (jfr pkt 9, 1.ledd)
 4. Forskere fra andre institusjoner etter særskilt invitasjon fra Institutt for privatrett eller SERIs leder.

11 Knut Selmers samlinger

Det retts- og forvaltningsinformatiske biblioteket Knut Selmers samlinger, vedlikeholdes i samråd med Det juridiske fakultetsbiblioteket .

12 Budsjett og regnskap

Institutt for privatrett vedtar årlig et budsjett for SERI etter forslag fra SERI. Det føres eget regnskap for budsjettet.
SERI utarbeider årsplan innen budsjettrammen.

13 Eksternfinansierte prosjekt og aktiviteter

SERI kan ta initiativ til å forhandle om etablering av eksternfinansierte prosjekter. For prosjekter som det søkes støtte for fra Norges forskningsråd eller lignende institusjoner, skal kopi av søknaden sendes Institutt for privatrett. Avtale om eksternfinansiert prosjekt må inngås i henhold til de rutiner som gjelder for universitetet, fakultetet eller instituttet. Budsjettet for et eksternfinansiert prosjekt stilles til disposisjon for SERI. Budsjettet skal angi bruken av prosjektadministrative midler (overhead), hvor stor andel av denne som skal kunne brukes til å dekke SERIs ikke-prosjektadministrative kostnader, og hvor stor andel som skal brukes til andre formål.

14 Vedtakelse og endring av reglement

Dette reglementet vedtas av Institutt for privatrett og godkjennes av dekanus ved Det juridiske fakultet. Reglementet kan bare endres ved vedtak av Institutt for privatrett etter forslag fra Senter for rettsinformatikk.

15 Oppløsning

Senter for rettsinformatikk kan bare oppløses ved vedtak av Det juridiske fakultet. Ved slikt vedtak må det særlig tas stilling til hvordan man skal forholde seg til Avdeling for forvaltningsinformatikk.

Publisert 17. des. 2009 20:29 - Sist endret 3. juni 2014 14:19