Retningslinjer og avtale i forbindelse med masteroppgave ved AFIN

Fastsatt av Programstyret for forvaltningsinformatikk 20. januar 2004, jf Reglement for forvaltningsinformatikk, punkt 3.2

 1. Oppgaveskole og fellesveiledning

I annet semester (hvert vårsemester) arrangerer AFIN en ”oppgaveskole” der det undervises innen sentrale spørsmål vedrørende forskningsdesign og –metode. Oppgaveskolen er obligatorisk for alle masterstudenter og inngår i arbeidet med masteroppgaven. Undervisningen skal ha et omfang på omkring 10 dobbelttimer forelesning. Studenter som har utenlandsopphold i 2. semester vil få utformet særskilt opplegg.
I tillegg til forelesninger inneholder Oppgaveskolen krav til innlevering av skriftlig innspill fra studentene innen angitte frister vedrørende idéskisse, problemstilling, disposisjon, metode og undersøkelsesopplegg. For hver type skriftlig innspill blir det arrangert fellesveiledning. Skriftlige innleveringer og fellesveiledning er obligatorisk for alle masterstudenter.

2. Valg av individuell veileder

Studenten foreslår selv hovedveileder og eventuelt en biveileder. Dersom studenten ikke har eget forslag til veileder(e) skal en fagansvarlig lærer være behjelpelig med å finne fram til egnet(e) person(er). En fagansvarlig lærer skal godkjenne veiledervalget. Når veileder(e) er valgt mottar veilederen(e) og studenten hvert sitt eksemplar av retningslinjen, og skriver under på at retningslinjen er lest og akseptert.
AFIN kan ikke betale særskilt honorar til hoved- eller biveileder.
Dersom studenten ønsker en annen hovedveileder enn den som først blir valgt, har hun krav på skifte av veileder én gang. Kravet sendes fagansvarlig og trenger ikke å være begrunnet.
Hovedveileder bør være valgt innen utløpet av januar i 2. semester. Studenten bør ha tatt stilling til spørsmålet om biveileder innen utløpet av april i 2. semester. Hovedveileder ser til at spørsmålet om biveileder blir avklart i tide. De fagansvarlige lærerne holder møte om veiledning i februar hvert år, og skal da gjennomgå og bekrefte at alle aktuelle studenter har etablert et tilfredsstillende samarbeid med en hovedveileder.

3. Veiledningens innhold og form

Veiledningen skal minst inneholde støtte til å formulere problemstilling, litteratur- og kildesøk, disponering, metodiske spørsmål og språklig rettledning. Veileder skal dessuten være studentens diskusjonspartner og skal gi synspunkter som er til hjelp for studenten ved utprøving av resonnementer og argumentasjon.
Veiledningen kan skje innenfor rammen av ulike veiledningsmetoder, og kan blant annet skje som individuell veiledning, fellesveiledning og veiledningsseminarer.
 

4. Veiledningens varighet

Studenten har til sammen krav på minst 20 timer individuell veiledning. I dette timetallet er inkludert tid til forberedelse til veiledningsmøter. Den samlede tiden for individuell veiledning vil normalt langt overstige den nedre grensen for veiledningstimer.
Veiledningen følger i utgangspunktet den progresjon som studenten selv velger. Dersom hovedveileder mener det er nødvendig, kan han kreve at det settes opp en gjennomføringsplan som studenten må forholde seg til. For arbeider som har vart ett år skal det alltid fastsettes en slik plan.
Studenten har rett til veiledning i minst ett og et halvt år regnet fra det tidspunkt da studenten melder fra at arbeidet er påbegynt med oppgaven. Normalt skal dette vare fra 2. til og med 4. semester. Etter denne tiden er retten til videre veiledning avhengig av at studenten på tilfredsstillende måte følger den gjennomføringsplanen som hovedveileder har fastsatt.
Dersom studenten har redusert arbeidsinnsats med hovedfagsoppgaven p.g.a. arbeid, sykdom (egen, barns, foreldres) eller svangerskap, kan studenten kreve at veiledningen opphører midlertidig eller reduseres og avpasses til studentens situasjon. Studenten må av eget tiltak varsle veileder om slike forhold. Veiledningsperioden utvides i tilfellet skjønnsmessig i forhold til hvor alvorlig hindringen er.
Er veilederforholdet avsluttet uten at arbeidet er fullført, kan studenten likevel senere søke AFIN om at veiledningen tas opp igjen. Søknaden vurderes ut i fra muligheten for å avslutte arbeidet på en vellykket måte. Studenten har i slike tilfelle ikke et krav på nytt veiledningsforhold.
Oppgaven bør leveres til sensur når hovedveileder og (evt.) biveileder har gitt sin støtte til dette, men kan også leveres uten at slik støtte er gitt.

5. Veiledningens hyppighet

Studenten har krav på veiledning med den hyppighet som studenten selv finner ønskelig. Veiledningen tar normalt utgangspunkt i studentens disposisjon, manuskript, notat eller lignende. Veileder kan fastsette hva studenten skal gjøre fram til neste veiledning og kan angi med hvilken frist skriftlig materiale må foreligge før en veiledningstime. Dersom studenten eller veileder ikke er i stand til å overholde avtalte frister skal de straks gi beskjed og ta initiativ til at ny avtale kan inngås.

Klikk her for retningslinjene utformet som en avtale, mellom student og veileder. 
 

Publisert 17. des. 2009 20:33 - Sist endret 17. des. 2009 20:33