Birgitte Hagland

Førsteamanuensis
Bilde av Birgitte Hagland
English version of this page
Telefon +47-22859688
Treffetider Tirsdag kl 14:00-15:00 (avtale per e-post anbefales)
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Inst. for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Født 1977. Cand. jur. 2004. Ph.d. i 2012.

Haglands ph.d.- avhandling omhandler medvirkers erstatningsansvar, og inneholder studier i både spesiell og alminnelig erstatningsrett. Det er primært norske rettsregler som behandles, men også internasjonale aspekter trekkes inn. Avhandlingen ble utgitt som bok på Gyldendal forlag i 2012 med tittelen: "Erstatningsbetingende medvirkning".

Hagland har har siden 2005 vært ansatt ved Institutt for privatrett. Førsteamanuensis fra 2013. Hun har tidligere arbeidet i Konkurransetilsynet (2004-05). 

Faglige kompetanseområder

Hagland rettsvitenskapelige kompetanse ligger primært innenfor alminnelig erstatningsrett, men forskningen hennes omfatter også temaer innen konkurranserett, immaterialrett, strafferett, offentlige anskaffelser og alminnelig rettsteori.

Hagland er nestleder av Det juridiske fakultets forskergruppe om Formuerett og kapitalmarkedrett, og styreleder i Privatrettssymposiet.

Undervisning 

Hagland har fagansvar for Rettskilder til fots (JUS 1111), erstatningsrett (JUS 1111), samt fakultets-og kursoppgaveordningen. Hun er faglærer i rettskildelære (JUS 1211), og veileder for studenter som skriver masteroppgave i rettsvitenskap (JUS 5030).

Tidligere undervisningspraksis omfatter Metode og Etikk (JUS 4111), basisgrupper i obligasjonsrett (JUS 3111), forelesninger i varemerkerett (JUS 5820) og fagansvar for  praksisordningen (JUS 5010).

Samtlige forelesninger blir POD-castet

Utvalgte publikasjoner

Birgitte Hagland: "Erstatningsbetingende medvirkning", Gyldendal 2012

Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland: "Om erstatningsrett - Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup", Gyldendal 2017

Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland: "Tort Law" in International Encyclopaedia of Laws (IEL), Kluwer Law International 2018

Kommende publikasjoner

Birgitte Hagland: Erstatningsvern ved personskade på saksområder hvor kvinner er typiske skadelidte (Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2018 nr. 3)

Birgitte Hagland: Individuelt oppreisningsansvar for seksuell krenkelse (Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2018 nr. 3)

 

Emneord: Erstatningsrett, Immaterialrett, Konkurranserett, Rettsteori

Publikasjoner

 • Hagland, Birgitte & Bruserud, Herman (2016). Er regelen "uten virkning" en regel uten virkning?, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  kapittel.  s 223 - 244
 • Hagland, Birgitte (2012). Erstatningsrett. Kommunens objektive erstatningsansvar etter forurensningsloven § 24a og adgangen til ansvarsfraskrivelse. Rt. 2011 s. 1304. Dissens 3-2. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 9- 11
 • Hagland, Birgitte (2007). Opphavsrettslige lisensnektelser som misbruk av dominerende stilling, I: Olav Kolstad (red.),  Misbruk av dominerende stilling - Studier i konkurranserett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01138-7.  Opphavsrettslige lisensnektelser.  s 19 - 79

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagland, Birgitte & Wilhelmsen, Trine-Lise (2017). Om erstatningsrett. Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-43123-2.  397 s.
 • Hagland, Birgitte (2012). Erstatningsbetingende medvirkning. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42936-9.  346 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagland, Birgitte (2017). Høyesterettsdom av 16. desember 2016 om laste- og losseunntaket i bilansvarsloven. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  1
 • Hagland, Birgitte (2017). Rättigheterna och förmögenhetsrätten - Vetenskaplig metod och praktisk tillämping.
 • Hagland, Birgitte & Bruserud, Herman (2017). Kontraktsretten og erstatningsretten.
 • Hagland, Birgitte (2016). Bokomtale Arnt Skjefstad, Erstatningsberegning - særlig om fradrag for fordeler. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2016(3), s 5- 5
 • Hagland, Birgitte (2016). Freedom, Fairness and Flexibility - Human Rights in Norwegian Tort Law.
 • Hagland, Birgitte (2016). HR-2016-803-A Selvmord ved bruk av bil og avkortning av erstatning etter bilansvarsloven. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2016(3), s 4- 4
 • Hagland, Birgitte (2009). Litteratur. Morten Kjelland: Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten - en analyse av generelle og spesielle årsaksregler. Gyldendal Akademisk 2008. 525 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 19- 19
 • Hagland, Birgitte (2006). Kommentar til Askelands foredrag "Erstatningsrettens rettferdighetsideer i rettsteoretisk belysning”.
 • Hagland, Birgitte (2006). Noen refleksjoner over H. Inadomis artikkel "Nettselskapets erstatningsansvar overfor forbruker ved mangelfull strømleveranse – Hvem bør ha ansvaret for påregnelige årsaksforhold utenfor selskapets kontroll?".
 • Hagland, Birgitte (2006). "Om å ta tyren ved hornene - Er det behov for et egentlig medvirkeransvar i erstatningsretten?".
 • Hagland, Birgitte (2006). Opphavsrettslige lisensnektelser som misbruk av dominerende stilling under EF-traktatens artikkel 82.
 • Hagland, Birgitte (2005). Erstatningsrettens europeisering - betydningen for norsk rett.
 • Hagland, Birgitte (2005). Linking som erstatningsbetingende medvirkning.
 • Hagland, Birgitte (2005). Länkning på internet som skadeståndsgrundande medverkan.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. mars 2008 09:57 - Sist endret 10. sep. 2018 14:48