Birgitte Hagland

Bilde av Birgitte Hagland
English version of this page
Telefon +47 22859688
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn 

Birgitte Hagland arbeider primært med moderne erstatningsrett. Hagland ble Ph.D. i 2012 på avhandlingen "Erstatningsbetingende medvirkning", og hun har publisert flere bøker og artikler, skrevet alene og sammen med andre, som er publisert nasjonalt og internasjonalt.

Hagland leder Oslo Senter for kommersiell rett (UiO) og styreleder for Privatrettssymposiet. Hun er redaksjonsmedlem i Tidsskrift for forretningsjuss, og er oppnevnt leder for Finansklagenemda Skade (delt verv; for tiden ikke i funksjon).

Hagland har bred erfaring med undervisning og formidling. Hun er ansvarlig faglærer i flere obligatoriske fag ved Juridisk fakultet (UiO), herunder for erstatningsrett. Hun har dessuten fagansvar for fakultetets skriveopplæring, og er leder for skrivepilaren i CELL. Hun har forelest ved flere ledende universiteter, ved advokatkontorer og i organisasjoner.  

Hagland er for tiden i permisjon.

Faglige kompetanseområder

Haglands rettsvitenskapelige produksjon omhandler primært alminnelig erstatningsrett, men forskningen hennes omfatter også temaer innen menneskerettigheter, konkurranserett, immaterialrett, strafferett, offentlige anskaffelser og alminnelig rettsteori.

Undervisning

Hagland har fagansvar for Rettskilder til fots (JUS 1111), erstatningsrett (JUS 1111), samt fakultets-og kursoppgaveordningen. Hun er faglærer i juridisk metode (JUS 1211), og veileder for studenter som skriver masteroppgave i rettsvitenskap (JUS 5030).

Tidligere undervisningspraksis omfatter Metode og Etikk (JUS 4111), basisgrupper i obligasjonsrett (JUS 3111), forelesninger i varemerkerett (JUS 5820) og fagansvar for  praksisordningen (JUS 5010).

Samtlige forelesninger blir POD-castet

Utvalgte publikasjoner

Birgitte Hagland: Erstatningsvern ved personskade på saksområder hvor kvinner er typiske skadelidte i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2018 nr. 2-3

Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland: "Tort Law" in International Encyclopaedia of Laws (IEL), Kluwer Law International 2018

Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland: "Om erstatningsrett - Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup", Gyldendal 2017

Birgitte Hagland: "Erstatningsbetingende medvirkning", Gyldendal 2012

Birgitte Hagland: Statens oppreisningsansvar ved menneskerettsbrudd, Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2019 nr. 2 s . 67–100

Birgitte Hagland: From Aristotle’s ‘Arithmetic Proportion’ to Ménage-à-trois
– Anglo-American Justice Theories in the Context of Norwegian Tort Law, Oslo Law Review 2019 nr. 2.

Birgitte Hagland: Lovgivers forhold til pragmatisme i rettsanvendelsen (bokbidrag)

Verv

Leder (delt verv) Finansklagenemda Skade

 

 

Emneord: Erstatningsrett, Immaterialrett, Konkurranserett, Rettsteori

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagland, Birgitte & Wilhelmsen, Trine-Lise (2018). International Encyclopaedia of Laws – Tort Law Norway. Kluwer Law International.  ISBN 978-90-411-1573-7.  220 s.
 • Hagland, Birgitte & Wilhelmsen, Trine-Lise (2017). Om erstatningsrett. Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-43123-2.  397 s.
 • Hagland, Birgitte (2012). Erstatningsbetingende medvirkning. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42936-9.  346 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagland, Birgitte (2019). Erstatningsvernet interesse ved personskade – et kvinnerettslig perspektiv.
 • Hagland, Birgitte (2019). Om det ulovfestede objektive ansvaret og fastlegging av skaderisiko - HR-2019-52-A (Spinning). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2, s 7- 9
 • Hagland, Birgitte (2019). Om erstatningsvern for psykiske skader – HR-2018-2080-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  1, s 12- 14
 • Hagland, Birgitte (2019). Om nødvergehandlinger og erstatningsansvar HR-2018-2427-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  1, s 14- 15
 • Hagland, Birgitte (2018). Erstatningsrettens ekspansjon - Informasjonsansvar eller kontraktuelle direktekrav?.
 • Hagland, Birgitte (2018). From Aristotle’s ‘Arithmetic Proportion’ to Ménage-à-trois.
 • Hagland, Birgitte (2018). Individuelt oppreisningsansvar for seksuelle krenkelser. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.  ISSN 2464-336X.  (2/3), s 75- 78
 • Hagland, Birgitte (2018). Kontraktsrett og erstatningsrett. Gammel vals, nye takter?.
 • Hagland, Birgitte (2018). Lagstiftarens förhållande till pragmatism i rättstillämpningen.
 • Hagland, Birgitte (2018). Om arbeidsgiveransvaret og kravet til saklig tilknytning. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 5- 7
 • Hagland, Birgitte (2018). Om erstatningsvern for prostitusjonsinntekter. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 7- 10
 • Hagland, Birgitte (2018). Om lovfestet ansvar for dyr og læren om aksept av risiko. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 4- 5
 • Hagland, Birgitte (2017). Høyesterettsdom av 16. desember 2016 om laste- og losseunntaket i bilansvarsloven. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  1
 • Hagland, Birgitte (2017). Rättigheterna och förmögenhetsrätten - Vetenskaplig metod och praktisk tillämping.
 • Hagland, Birgitte & Bruserud, Herman (2017). Kontraktsretten og erstatningsretten.
 • Hagland, Birgitte (2016). Bokomtale Arnt Skjefstad, Erstatningsberegning - særlig om fradrag for fordeler. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2016(3), s 5- 5
 • Hagland, Birgitte (2016). Freedom, Fairness and Flexibility - Human Rights in Norwegian Tort Law.
 • Hagland, Birgitte (2016). HR-2016-803-A Selvmord ved bruk av bil og avkortning av erstatning etter bilansvarsloven. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2016(3), s 4- 4
 • Hagland, Birgitte (2009). Litteratur. Morten Kjelland: Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten - en analyse av generelle og spesielle årsaksregler. Gyldendal Akademisk 2008. 525 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 19- 19
 • Hagland, Birgitte (2006). Kommentar til Askelands foredrag "Erstatningsrettens rettferdighetsideer i rettsteoretisk belysning”.
 • Hagland, Birgitte (2006). Noen refleksjoner over H. Inadomis artikkel "Nettselskapets erstatningsansvar overfor forbruker ved mangelfull strømleveranse – Hvem bør ha ansvaret for påregnelige årsaksforhold utenfor selskapets kontroll?".
 • Hagland, Birgitte (2006). "Om å ta tyren ved hornene - Er det behov for et egentlig medvirkeransvar i erstatningsretten?".
 • Hagland, Birgitte (2006). Opphavsrettslige lisensnektelser som misbruk av dominerende stilling under EF-traktatens artikkel 82.
 • Hagland, Birgitte (2005). Erstatningsrettens europeisering - betydningen for norsk rett.
 • Hagland, Birgitte (2005). Linking som erstatningsbetingende medvirkning.
 • Hagland, Birgitte (2005). Länkning på internet som skadeståndsgrundande medverkan.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. mars 2008 09:57 - Sist endret 28. jan. 2021 09:16