Birgitte Hagland

Bilde av Birgitte Hagland
English version of this page
Telefon +47 22859688
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn 

Birgitte Hagland er professor i rettsvitenskap ved Institutt for privatrett, og arbeider primært med moderne erstatningsrett. Hagland ble Ph.D. i 2012 på avhandlingen "Erstatningsbetingende medvirkning". Hun har publisert flere bøker og artikler, skrevet alene og sammen med andre, som er publisert nasjonalt og internasjonalt.

Hagland leder Oslo Senter for kommersiell rett (UiO), er faglig nestleder i CELL, styreleder for Privatrettssymposiet og medlem av Det vitenskapelige rådet ved Stockholm Center for Commercial Law, Stockholms Universitet. Hun er redaksjonsmedlem i Tidsskrift for forretningsjuss, og er oppnevnt leder for Finansklagenemda Skade (delt verv; for tiden ikke i funksjon). 

Hagland har bred erfaring med undervisning og formidling. Hun er ansvarlig faglærer i flere obligatoriske fag ved Juridisk fakultet (UiO), herunder for erstatningsrett. Hun har dessuten fagansvar for fakultetets skriveopplæring, og er leder arbeidet med skrivetrening i CELL. Hun har forelest ved flere ledende universiteter, ved advokatkontorer og i organisasjoner.  
 

Hagland er for tiden i permisjon.

Faglige kompetanseområder

Haglands rettsvitenskapelige produksjon omhandler primært moderne erstatningsrett, men forskningen hennes omfatter også temaer innen menneskerettigheter, konkurranserett, immaterialrett, strafferett, offentlige anskaffelser og alminnelig rettsteori.

Undervisning

Hagland har fagansvar for Rettskilder til fots (JUS 1111), erstatningsrett (JUS 1111), samt fakultets-og kursoppgaveordningen. Hun er faglærer i juridisk metode (JUS 1211), og veileder for studenter som skriver masteroppgave i rettsvitenskap (JUS 5030).

Tidligere undervisningspraksis omfatter Metode og Etikk (JUS 4111), basisgrupper i obligasjonsrett (JUS 3111), forelesninger i varemerkerett (JUS 5820) og fagansvar for  praksisordningen (JUS 5010).

Samtlige forelesninger blir POD-castet

Utvalgte publikasjoner

Bøker:

Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland: "Tort Law" in International Encyclopaedia of Laws (IEL), Kluwer Law International 2018

Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland: "Om erstatningsrett - Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup", Gyldendal 2017

Birgitte Hagland: "Erstatningsbetingende medvirkning", Gyldendal 2012

Artikler:

Birgitte Hagland: "Regeldanning i erstatningsretten - om hvilke regeldanningsspørsmål som er mindre egnet for domstolene"; Festskrift til Jan Kleineman, Jure Forlag 2021 s. 309-328 

Birgitte Hagland: "Statens oppreisningsansvar ved menneskerettsbrudd", Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2019 nr. 2 s . 67–100

Birgitte Hagland: "From Aristotle’s ‘Arithmetic Proportion’ to Ménage-à-trois
– Anglo-American Justice Theories in the Context of Norwegian Tort Law", Oslo Law Review 2019 nr. 2.

Birgitte Hagland: «Lagstifterens förhållande til pragmatism i rättstillämpningen» - om pragmatisme og pluralisme i samspillet mellom lovgiver og domstol», Pragmatism v. principfasthet i nordisk förmögenhetsrätt, red. Jan Kleineman, Jure Förlag 2019, sidene 95–123

Birgitte Hagland: "Erstatningsvern ved personskade på saksområder hvor kvinner er typiske skadelidte" i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2018 nr. 2-3

Verv

Leder Finansklagenemnda Person

 

 

 

Emneord: Erstatningsrett, Immaterialrett, Konkurranserett, Rettsteori

Publikasjoner

 • Hagland, Birgitte (2021). Regeldanning i erstatningsretten. I Lindskog, Stefan (Red.), Festskrift til Jam Kleineman. Jura Förlag AB. ISSN 978-91-7223-845-9. s. 335–354.
 • Hagland, Birgitte (2019). From Aristotle’s ‘Arithmetic Proportion’ to Ménage-à-trois – Anglo-American Justice Theories in the Context of Norwegian Tort Law. Oslo Law Review. ISSN 2387-3299. 2, s. 78–89. doi: 10.18261/issn.2387-3299-2019-02-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagland, Birgitte (2019). Statens oppreisningsansvar ved menneskerettsbrudd. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. ISSN 2464-336X. 16(2), s. 67–99. doi: 10.18261/issn.2464-3378-2019-02-02.
 • Hagland, Birgitte (2018). Erstatningsvern ved personsskade på saksområder hvor kvinner er typiske skadelidte. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. ISSN 2464-336X. 15(2/3), s. 79–107. doi: 10.18261/issn.2464-3378-2018-02-03-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagland, Birgitte & Bruserud, Herman (2016). Er regelen "uten virkning" en regel uten virkning? I Hjelmeng, Erling Johan (Red.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. s. 223–244.
 • Hagland, Birgitte (2012). Erstatningsrett. Kommunens objektive erstatningsansvar etter forurensningsloven § 24a og adgangen til ansvarsfraskrivelse. Rt. 2011 s. 1304. Dissens 3-2. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 9–11.
 • Hagland, Birgitte (2007). Opphavsrettslige lisensnektelser som misbruk av dominerende stilling. I Kolstad, Olav (Red.), Misbruk av dominerende stilling - Studier i konkurranserett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01138-7. s. 19–79.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagland, Birgitte & Wilhelmsen, Trine-Lise (2018). International Encyclopaedia of Laws – Tort Law Norway. Kluwer Law International. ISBN 978-90-411-1573-7. 220 s.
 • Hagland, Birgitte & Wilhelmsen, Trine-Lise (2017). Om erstatningsrett. Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-43123-2. 397 s.
 • Hagland, Birgitte (2012). Erstatningsbetingende medvirkning. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-42936-9. 346 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagland, Birgitte (2019). Erstatningsvernet interesse ved personskade – et kvinnerettslig perspektiv.
 • Hagland, Birgitte (2019). Om det ulovfestede objektive ansvaret og fastlegging av skaderisiko - HR-2019-52-A (Spinning). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 2, s. 7–9.
 • Hagland, Birgitte (2019). Om nødvergehandlinger og erstatningsansvar HR-2018-2427-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 1, s. 14–15.
 • Hagland, Birgitte (2019). Om erstatningsvern for psykiske skader – HR-2018-2080-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 1, s. 12–14.
 • Hagland, Birgitte (2018). Erstatningsrettens ekspansjon - Informasjonsansvar eller kontraktuelle direktekrav?
 • Hagland, Birgitte (2018). Kontraktsrett og erstatningsrett. Gammel vals, nye takter?
 • Hagland, Birgitte (2018). Lagstiftarens förhållande till pragmatism i rättstillämpningen.
 • Hagland, Birgitte (2018). From Aristotle’s ‘Arithmetic Proportion’ to Ménage-à-trois.
 • Hagland, Birgitte (2018). Om erstatningsvern for prostitusjonsinntekter. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 7–10.
 • Hagland, Birgitte (2018). Om arbeidsgiveransvaret og kravet til saklig tilknytning. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 5–7.
 • Hagland, Birgitte (2018). Om lovfestet ansvar for dyr og læren om aksept av risiko. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 4–5.
 • Hagland, Birgitte (2018). Individuelt oppreisningsansvar for seksuelle krenkelser. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. ISSN 2464-336X. s. 75–78.
 • Hagland, Birgitte & Bruserud, Herman (2017). Kontraktsretten og erstatningsretten.
 • Hagland, Birgitte (2017). Rättigheterna och förmögenhetsrätten - Vetenskaplig metod och praktisk tillämping.
 • Hagland, Birgitte (2017). Høyesterettsdom av 16. desember 2016 om laste- og losseunntaket i bilansvarsloven. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 1.
 • Hagland, Birgitte (2016). Bokomtale Arnt Skjefstad, Erstatningsberegning - særlig om fradrag for fordeler. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 2016(3), s. 5–5.
 • Hagland, Birgitte (2016). HR-2016-803-A Selvmord ved bruk av bil og avkortning av erstatning etter bilansvarsloven. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 2016(3), s. 4–4.
 • Hagland, Birgitte (2016). Freedom, Fairness and Flexibility - Human Rights in Norwegian Tort Law .
 • Hagland, Birgitte (2009). Litteratur. Morten Kjelland: Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten - en analyse av generelle og spesielle årsaksregler. Gyldendal Akademisk 2008. 525 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 19–19.
 • Hagland, Birgitte (2006). Noen refleksjoner over H. Inadomis artikkel "Nettselskapets erstatningsansvar overfor forbruker ved mangelfull strømleveranse – Hvem bør ha ansvaret for påregnelige årsaksforhold utenfor selskapets kontroll?".
 • Hagland, Birgitte (2006). "Om å ta tyren ved hornene - Er det behov for et egentlig medvirkeransvar i erstatningsretten?".
 • Hagland, Birgitte (2006). Kommentar til Askelands foredrag "Erstatningsrettens rettferdighetsideer i rettsteoretisk belysning”.
 • Hagland, Birgitte (2006). Opphavsrettslige lisensnektelser som misbruk av dominerende stilling under EF-traktatens artikkel 82.
 • Hagland, Birgitte (2005). Länkning på internet som skadeståndsgrundande medverkan.
 • Hagland, Birgitte (2005). Erstatningsrettens europeisering - betydningen for norsk rett.
 • Hagland, Birgitte (2005). Linking som erstatningsbetingende medvirkning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. mars 2008 09:57 - Sist endret 19. okt. 2022 20:14