Kirsti Strøm Bull

Professor emerita - Institutt for privatrett
Bilde av Kirsti Strøm Bull
English version of this page
Telefon +47-22859341
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige kompetanseområder

 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Samerett

 

Medlem av forskergruppe i naturressursrett

Medlem av forskergruppe i rett, samfunn og historisk endring

CV

Emneord: Tingsrett, Samerett, Rettshistorie, Familie- og arverett

Publikasjoner

 • Bull, Kirsti Strøm (2021). Finnmarkskommisjonen 100 år etter høyfjellskommisjonen. I Hernes, Hans-Kristian & Selle, Per (Red.), Finnmarksloven - en milepæl? Samerett i møte med norsk politikk.. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-55142-8. s. 332–344.
 • Bull, Kirsti Strøm (2021). Lovforarbeid - mer enn en rettskilde. I Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (Red.), Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205524491. s. 44–51.
 • Bull, Kirsti Strøm (2021). § 108. s. 1208–1220.
 • Bull, Kirsti Strøm (2020). Vern av samisk ressursgrunnlag - noen trekk ved rettsutviklingen. Ottar. ISSN 0030-6703. s. 4–13.
 • Bull, Kirsti Strøm (2017). Urfolksrettigheter. I Føllesdal, Andreas; Ruud, Morten & Ulfstein, Geir (Red.), Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02212-3. s. 298–323.
 • Bull, Kirsti Strøm (2016). Reineiernes ansvar for skade etter den norske reindriftloven. I Blomstrand, Severin; Carlsson, Mia; Mattsson, Dag; Skarhed, Anna & Unger, Sven (Red.), Bertil Bengtsson 90 år. Jure. ISSN 9789172236448. s. 525–534.
 • Bull, Kirsti Strøm (2015). Sami reindeer herders´herding rights in Norway from the nineteenth century to the present day. s. 200–210.
 • Bull, Kirsti Strøm (2015). Kampen om kystfisket i Finnmark. Samtiden. ISSN 0036-3928. s. 92–101.
 • Bull, Kirsti Strøm (2015). Russian Fishing Activities off the Coast of Finnmark - A Legal History. Arctic Review on Law and Politics. ISSN 1891-6252. 6(1). doi: 10.17585/arctic.v6.60.
 • Bull, Kirsti Strøm & Smith, Carsten (2015). Høyesterett og samiske rettigheter. I Schei, Tore & Øie, Toril Marie (Red.), Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02464-6. s. 478–507.
 • Bull, Kirsti Strøm (2012). Jordsalgsreglene og koloniseringspolitikken i Finnmark, Juss i nord: Hav, fisk og urfolk. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-43174-4. s. 174–197.
 • Bull, Kirsti Strøm (2012). Jordsalgslovgivningen i Finnmark 1775-1902 - en oversikt, Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01953-6. s. 108–119.
 • Bull, Kirsti Strøm (2011). Fast eiendom. Spørsmål om kompensasjon for ikke-økonomisk skade ved brudd på strøkservitutt - Rt. 2011 s. 228. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 17–18.
 • Bull, Kirsti Strøm (2011). Fast eiendom. Krav om overtagelse av siidaandel, reinflokk og reinmerke ved skifte av dødsbo. Høyesteretts dom av 20. september 2011 (HR-2011-1743-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 15–17.
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Sørsamisk historie i norske rettssaler. I Fossum, Birgitta (Red.), Samer i Sør (Åarjel-saemieh). Årbok nr. 10. Stiftelsen Saemien Sijte. ISSN 978-82-93120-00-1. s. 19–28.
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Om "tida og tilhøva" i sameie- og servituttretten. I Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir & Normann, Kristin (Red.), Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40066-5. s. 35–43.
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Genetiske undersøkelser - er dagens regulering god nok? I Stenstadvold, Halvor (Red.), Georgs bok. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3339-6. s. 209–215.
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Reindriftens bruksrettigheter. Kart og Plan. ISSN 0047-3278. 70(3), s. 174–181.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Alimusreiekti ja sámi vuoigatvuodat. I Keskitalo, Jan Henry; Nystad, kristine & Pettersen, Torunn (Red.), SámioAhpahus Sámi Dutkan Sámi Ásahus. Sámi University College. ISSN 978-82-7367-022-9. s. 27–32.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Samerett. I Lilleholt, Kåre (Red.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01406-7. s. 825–832.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Historisk fremstilling av retten til fiske i havet utenfor Finnmark. I Smith, Carsten; Andersen, Svanhild; Fløtten, Ingrid Røstad; Hersoug, Bjørn; Mathisen, Svein; Maurstad, Anita; Mørk-Eidem, Bjarne A.; Skoghøy, Jens Edvin A. & Skogvang, Susann Funderud (Red.), NOU 2008:5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark. Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning. ISSN 9788258309571.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Finnmarksloven - Finnmarkseiendommen og kartlegging av rettigheter i Finnmark. I Hernes, Hans-Kristian (Red.), Finnmarksloven. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-26969-2. s. 149–167.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Professor P.A. Munchs hestehandel. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 47(9), s. 546–553.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Allmanakkene i Hodalen. Årbok for Nord-Østerdalen. ISSN 0333-3140. s. 13–17.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Lappekodisillen og 1905: Forspillet til Karlstadforhandlingene. Senter for samiske studier - skriftserie. ISSN 0804-6093. s. 51–58.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Finnmarksloven-Finnmarkseiendommen og kartlegging av rettigheter i finnmark. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 545–560.
 • Tyler, N. J. C.; Bull, Kirsti Strøm; Turi, J.M.; Sundset, Monica Alterskjær; Strøm Bull, K. & Bull, KS [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2007). Saami reindeer pastoralism under climate change: Applying a generalized framework for vulnerability studies to a sub-arctic social-ecological system. Global Environmental Change. ISSN 0959-3780. 17, s. 191–206. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2006.06.001.
 • Bull, Kirsti Strøm (2005). Lappekodisillen og 1905, Rett, Nasjon, Union. Den svensk-norske unionens rettslige historie 1814-1905. Universitetsforlaget.
 • Bull, Kirsti Strøm (2005). Lappekodisillen og 1905. I Michalsen, Dag & Mestad, Ola (Red.), Rett, nasjon, union. Den svensk-norske unionens rettslige historie 1814-1905. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00758-9. s. 420–443.
 • Bull, Kirsti Strøm (2005). Fisket i saltvann - betraktninger rundt rettighetsspørsmål. Kart og Plan. ISSN 0047-3278. s. 9–16.
 • Bull, Kirsti Strøm (2005). Reindriftssamene og 1905. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. ISSN 0805-083X. s. 15–17.
 • Bull, Kirsti Strøm (2005). Yngvar Nielsen med prejudikatvirkninger. Institutt for offentlig retts skriftserie. ISSN 0803-2106. s. 137–149.
 • Bull, Kirsti Strøm (2004). Reindriftens juridiske stilling i utbyggingssaker. I Vistnes, Ingunn; Nellemann, Christian & Bull, Kirsti Strøm (Red.), Inngrep i reinbeiteland. Biologi, jus og strategier i utbyggingssaker. NINA Norsk institutt for naturforskning. ISSN 82-426-1483-0. s. 32–51.
 • Bull, Kirsti Strøm (2004). Saami customary law and the proposals of the Saami Rights Committee. Dieđut. ISSN 0332-7779. s. 163–171.
 • Bull, Kirsti Strøm (2003). Samiske sedvaner og rettsgrunnlag for medbestemmelse? I Bjerkli, Bjørn & Selle, Per (Red.), Samer, makt og demokrati. Sametinget og den nye samiske offentligheten. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-30773-3. s. 202–219.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bull, Kirsti Strøm (2020). Reindriftsloven. Lovkommentar . Universitetsforlaget. ISBN 9788215030906. 312 s.
 • Winge, Nikolai K & Bull, Kirsti Strøm (2015). Fast eiendoms rettsforhold - Kort forklart. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02485-1. 170 s.
 • Bull, Kirsti Strøm (2015). Borgerrolle og borgerrett . Akademisk Publisering. ISBN 978-82-8152-044-8. 210 s.
 • Bull, Kirsti Strøm & Halvorsen, Marit (2013). Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Dreyersforlaget A/S. ISBN 978-82-8152-040-0. 216 s.
 • Bull, Kirsti Strøm & Halvorsen, Marit (2013). Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse. Akademisk Publisering. ISBN 9788281520400. 216 s.
 • Bull, Kirsti Strøm (2011). Kystfisket i Finnmark - en rettshistorie. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01901-7. 172 s.
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Natur, rett, historie. Akademisk Publisering. ISBN 978-82-8152-035-6. 250 s.
 • Bull, Kirsti Strøm & Winge, Nikolai Kristoffersen (2009). Fast eiendoms rettsforhold. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01427-2. 160 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bull, Kirsti Strøm (2021). Andejakt i strid med viltloven. Krav om frifinnelse under henvisning til at jakten var i samsvar med med samisk rettsoppfatning og sedvane - HR-2021-863-U. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 9–10.
 • Bull, Kirsti Strøm (2021). Spørsmål om gyldigheten av vedtak om konsesjon og ekspropriasjon til vindkraft på Fosen-halvøya-HR-2021-1975-S. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 5–10.
 • Bull, Kirsti Strøm (2021). Spørsmål om grensereinbeiteloven av 1972 med forskrifter var i strid med en svensk samebys rettigheter til beiteområder i Troms ervervet gjennom alders tids bruk -HR-2021-1429-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 23(3), s. 4–7.
 • Bull, Kirsti Strøm (2018). En kommentar til Høyesteretts forståelse av SP artikkel 27 og konsultasjonsplikten. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 57(8), s. 504–509.
 • Bull, Kirsti Strøm (2016). Spørsmål om eiendomsrett var ervervet gjennom okkupasjon eller alders tids bruk (HR-2016-02303-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 4, s. 4–7.
 • Bull, Kirsti Strøm (2016). Spørsmål om reisnbeitedisktrikt har rett til flytting av rein over en privat eiendom (HR-2016-01219-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 3, s. 6–7.
 • Broderstad, Ann Ragnhild; Eliassen, Bent-Martin; Møllersen, Snefrid; Bull, Kirsti Strøm; Sara, Nils Henrik & Olsen, Henrik (2016). Fra skallemålinger til selvbestemmelse. [Fagblad]. Forskningsetikk.
 • Bull, Kirsti Strøm (2014). Almanakk for Norge som folkebok, Årbok 2013. Det Norske Videnskaps-Akademi. ISSN 978-82-7099-789-3. s. 205–211.
 • Bull, Kirsti Strøm (2013). Rekkevidden av jordskifterettens kompetanse etter jordskifteloven § 88 ved grensegang for landskapsvernområde. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 15(4), s. 13–13.
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Litteratur. Endre Stavang (red.):Ekspropriasjon - Noen sentrale emner. Cappelens Akademiske Forlag. Oslo 2010. 511 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 22–22.
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Almanakken som folkebok, Almanakkens historie. En jubileumsbok 2011. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205397743. s. 77–87.
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Innledning. I Bull, Kirsti Strøm (Red.), Natur, rett, historie. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-035-6. s. 9–14.
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). Reindriftens øvrige bruksrettigheter.
 • Bull, Kirsti Strøm (2010). ESC Rights and Norwegian Law and Natural Resources.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Harald Espeli, Hans Eyvind Næss og Harald Rinde: Våpendrager og veiviser. Advokatenes historie i Norge. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 88(4), s. 736–741.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Weapons and guides. Lawyer history in Norway. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 88(4), s. 736–741.
 • Bull, Kirsti Strøm & Falkanger, Aage Thor (2009). Etterord - Mare librum og Norge. I Aure, Andreas Harald (Red.), Mare liberum - Det frie hav. Vidarforlaget AS. ISSN 978-82-7990-079-5. s. 189–196.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Om ”tida og tilhøva” som dynamisk aspekt ved den statiske tingsretten.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Forslagene fra Samerettsutvalget 2 og reindriften Spesielt om forslag til endringer i reindriftsloven.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Redegjørelse for Samerettsutvalgets forslag til endring av reindriftsloven.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Avtaler mellom utbygger og reineiere.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Den juridiske dimensjon.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Samerettsutvalget 2 og forslagene til endringer i reindriftsloven.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Folketrygden og yrkesskader i reindriften.
 • Bull, Kirsti Strøm (2009). Det historiske fisket i Finnmark - utviklingen av regelverket for retten til fisket.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Bertil Bengtsson: Samerätt - översikt. Nordstedts Juridik, Stockholm 2004.131 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 93–95.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Saami Rights and Competing Interests. I Huse, Patrick (Red.), Northern Imaginary 3rd Part. Delta Press. ISSN 978-82-995758-7-4. s. 247–250.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Hva arkeologien kan fortelle om samer i Sør-Norge og betydningen for anerkjennelse av samiske rettigheter.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Forslagene fra Samerettsutvalget 2 og reindriften.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Forslagene fra Samerettsutvalget 2 og reindriften.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Finnmarksloven.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Sámi people and their access to land – from tolerated use to protected rights.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Rettshistorien om samenes rettigheter til naturressurser.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Det historiske fisket i Finnmark - utvikling av regelverket for retten til fisket.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Områdevern og menneskerettigheter.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Bakgrunnen for Skjelettutvalget.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Den nye sameretten - presentasjon av innstilling fra Samerettsutvalget 2.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Finnmarksloven og Samerettsutvalgets forslag for de samiske bruksområdene for Troms og sørover.
 • Bull, Kirsti Strøm (2008). Nordisk Samekonvensjon - kulturelle aspekter.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Oppslagsord i samerett og reindriftsrett. I Jon, Gisle (Red.), Jusleksikon. Kunnskapsforlaget. ISSN 978-82-573-1869-7.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Lov om saltvannsfiske i Finnmark av 1897 og bruk av not under torskefiske i Måsøy kommune. Ultima Thule. ISSN 0801-2458. s. 32–39.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Rettighetsutvikling og rettstenkning i et nasjonalt perspektiv.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Saltvannsfiske i Finnmark - rettshistorie 1700-1940.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Rettshistorien om saltvannsfiske i Finnmark.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Om finnmarksloven.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Hva slag rett er reindriftsretten.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Spørsmål om retten til kystfiske utenfor Finnmark.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Om finnmarksloven.
 • Bull, Kirsti Strøm (2007). Sørsamisk historie i norske rettssaler.
 • Bull, Kirsti Strøm (2005). Samiske rettigheter Hvem skal ha rettighetene til land og vann i Finnmark? [TV]. NRK, Redaksjon EN .
 • Bull, Kirsti Strøm (2004). "Det er livet som skaper retten". Samerettslige utfordringer. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. ISSN 0332-6209. s. 258–266.
 • Bull, Kirsti Strøm (2004). Hvilke konsekvenser har forslaget til Finnmarkslov for det videre arbeidet i Samerettsutvalget.
 • Bull, Kirsti Strøm; Corell, Robert; Eira, Inger Marie Gaup; Eira, Nils Isak; hansen Bauer, Inger & Hovelsrud , Grete K. [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2004). Assessing vulnerabilities: a new strategy for the Arctic.
 • Bull, Kirsti Strøm (2003). Kommuner og samer - rettslige problemstillinger i tilknytning til Samerettsutvalgets mandat.
 • Mestad, Ola; Sund, Eirik Wold; Sæteren, Annichen Kongsvik; Marcussen, Mira Christine; Hauge, Katrine Broch & Alvik, Ivar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Fremtidens havbruksforvaltning. Utredning fra en arbeidsgruppe ved Nordisk institutt for sjørett. Sjørettsfondet. ISSN 0332-7868.
 • Bull, Kirsti Strøm (2004). Samisk forhistorie og samiske rettigheter i et juridisk perspektiv. Várjjat Sámi Musea Cállosat, Varanger Samiske Museums Skrifter. ISSN 82-7746-005-8.
 • Vistnes, Ingunn; Nellemann, Christian & Bull, Kirsti Strøm (2004). Inngrep i reinbeiteland. Biologi, jus og strategier i utbyggingssaker. NINA Norsk institutt for naturforskning. ISSN 82-426-1483-0.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. des. 2008 10:50 - Sist endret 8. nov. 2019 09:22

Prosjekter