Marie Nesvik

Stipendiat
Bilde av Marie Nesvik
Rom 231 A
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Marie Nesvik skriver phd-avhandling om beskyttelse av arbeidstakeren i internasjonal privatrett. Hun er tilknyttet prosjektet: FORMULA (Free movement, labour market regulation and multilevel governance in the enlarged EU/EEA - a Nordic and comparative perspective).

Bakgrunn

2008 Stipendiat, Institutt for privatrett
2005-2017 Advokatfirmaet Hjort
2005-2006 Vit.ass., Institutt for offentlig rett
2006 Cand.jur.

Undervisning

Internasjonal privatrett

 

 

Emneord: Internasjonal privatrett, Arbeidsrett, Europarett

Publikasjoner

Nesvik, Marie (2016). Domsmyndighet i saker om arbeidsforhold på ambassader, I:  Sui generis. Festskrift til Stein Evju.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  s 462 - 472

Nesvik, Marie (2016). Tvister med tilknytning til flere land - spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg, I: Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020174.  s 520 - 537

Nesvik, Marie (2014). Forelesningsnotater i internasjonal privatrett: Person-, familie- og arverett (et tillegg til Helge J. Thues bok). Privatrettsfondet.  ISBN 978-82-7236-235-4.  69 s.

Nesvik, Marie (2013). Hvor arbeider flypersonell?. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  (7), s 468- 487

 • Nesvik, Marie (2016). Domsmyndighet i saker om arbeidsforhold på ambassader, I:  Sui generis. Festskrift til Stein Evju.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  kapittel.  s 462 - 472
 • Nesvik, Marie (2013). Hvor arbeider flypersonell?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (7), s 468- 487

Se alle arbeider i Cristin

 • Borch, Alex; Engh, Einar; Fougner, Amund; Fougner, Else Bugge; Hjort, Harald; Lenth, Claude Arild; Nesvik, Marie & Selman, Camilla (2016). Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020174.  560 s.
 • Mulder, Bernard Johann; Hotvedt, Marianne Jenum; Nesvik, Marie & Sundet, Tron Løkken (2016). Sui generis. Festskrift til Stein Evju. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  832 s.
 • Nesvik, Marie (2014). Forelesningsnotater i internasjonal privatrett: Person-, familie- og arverett (et tillegg til Helge J. Thues bok). Privatrettsfondet.  ISBN 978-82-7236-235-4.  69 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nesvik, Marie (2017). Beskyttelse av arbeidstakeren i internasjonal privatrett.
 • Mulder, Bernard Johann; Hotvedt, Marianne Jenum; Nesvik, Marie; Sundet, Tron Løkken & Silset, Bodil (2016). Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet (red.), samt Bodil Silset (red.sekr.): Sui generis. Festskrift til Stein Evju. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 1- 3
 • Nesvik, Marie (2016, 26. oktober). 5 spørsmål til forskeren: Bør rettsvernet til sjøfolkene flagges hjem?. [Internett].  http://arbeidslivet.no/Arbeid1/Arbeidsmarkedet/Bor-rettsvern.
 • Nesvik, Marie (2016). Arbeidsforhold i skipsfarten. Hvilket lands rett regulerer arbeidsavtalen?.
 • Nesvik, Marie (2016). Arbeidskontrakter i internasjonal privatrett – jurisdiksjon og lovvalg.
 • Nesvik, Marie (2016). Arbeidskontrakter i internasjonal privatrett – jurisdiksjon og lovvalg.
 • Nesvik, Marie (2016). Arbeidskontrakter i internasjonal privatrett – jurisdiksjon og lovvalg.
 • Nesvik, Marie (2016). Arv over landegrensene.
 • Nesvik, Marie (2016). Beskyttelse av arbeidstakeren i internasjonal privatrett.
 • Nesvik, Marie (2016). Domsmyndighet i saker om arbeidsforhold på ambassader. Folkerettslig immunitet og Luganokonvensjonens anvendelsesområde.
 • Nesvik, Marie (2016). Eimskip-saken. Hvilket lands rett regulerer arbeidsavtaler i internasjonal skipsfart?.
 • Nesvik, Marie (2016). Hvilket lands rett regulerer arbeidsforhold til sjøs?.
 • Nesvik, Marie (2016). "Le plombier polonais". Hvilket lands rett regulerer arbeidsavtalen til utsendte arbeidstakere?.
 • Nesvik, Marie (2016). Norske løns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel.
 • Nesvik, Marie (2016). Ryanair-saken. Særlig om Roma I-forordningens betydning i norsk rett.
 • Nesvik, Marie (2016). The Ryanair-case. Employment Contracts in Private International Law.
 • Nesvik, Marie; Bondi, Viggo Andreas & Pettersen, Terje Hernes (2016). Eimskip.
 • Nesvik, Marie & Røsæg, Erik (2016). Internasjonale transportarbeiderforhold: Jurisdiksjon, lovvalg og EU-frihetene.
 • Nesvik, Marie (2015). Arbeidsforhold i internasjonal skipsfart. Særlig om flaggstatsprinsippets betydning for lovvalgsspørsmålet.
 • Nesvik, Marie (2015). Arbeidsforhold i luftfarten. Hvilket lands rett regulerer arbeidsavtalen?.
 • Nesvik, Marie (2015). Arbeidsforhold i luftfarten. Hvilket lands rett regulerer arbeidsavtalen?.
 • Nesvik, Marie (2015). Grenseoverskridende opphavsrettskrenkelser. Spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg.
 • Nesvik, Marie (2015). Lovvalg i saker om individuelle arbeidsavtaler – arbeid om bord på skip registrert i Antigua Barbuda – flaggstatsprinsippet – Hålogaland lagmannsretts dom 30. september 2015. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 14- 15
 • Nesvik, Marie (2015, 13. februar). Pilot: Ryanair sagsøger folk langt ind i Helvede. [Internett].  www.ugebreveta4.dk.
 • Nesvik, Marie (2015). Ryanair II-saken – lovvalg i saker om individuelle arbeidsavtaler – Borgarting lagmannsretts dom 16. oktober 2015 (LB-2015-51137). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 12- 14
 • Nesvik, Marie (2014). Arv over landegrensene. Spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg.
 • Nesvik, Marie (2014). Beskyttelse av arbeidstakeren i internasjonal privatrett.
 • Nesvik, Marie (2014). Endring av EUs regler om jurisdiksjon i saker om individuelle arbeidsavtaler? Betænkning om forbedring af international privatret: kompetenceregler på beskjæftigelsesområdet (2013/2023(INI)). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 16- 17
 • Nesvik, Marie (2014). Internasjonale arbeidsavtaler. Spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg.
 • Nesvik, Marie (2014). Internasjonale arbeidsavtaler. Spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg.
 • Nesvik, Marie (2014). Internasjonale arbeidsavtaler. Spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg.
 • Nesvik, Marie (2014). Jurisdiksjonsspørsmålet.
 • Nesvik, Marie (2014). Ryanair II – endelig avgjørelse i vernetingssaken – Høyesteretts ankeutvalgs kjennelser 17. juni 2014 (HR-2014-01273-U) og 5. desember 2013 (Rt. 2013 s. 1589), og Borgarting lagmannsretts kjennelse 5. mars 2014 (LB-2013-202882). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 15- 16
 • Nesvik, Marie (2014). Ryanair-saken. Spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg i mobile arbeidsforhold.
 • Nesvik, Marie (2013). Arbeidsforhold med internasjonal tilknytning. Spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg.
 • Nesvik, Marie (2013). Arbeidsforhold med internasjonal tilknytning: Hvilket lands rett regulerer arbeidsavtalen?.
 • Nesvik, Marie (2013). Derfor tar O'Leary feil. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Nesvik, Marie (2013). Giuditta Cordero-Moss, Internasjonal privatrett på formuerettens område. Universitetsforlaget, Oslo 2013. 391 sider inkl. registre. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 13- 13
 • Nesvik, Marie (2013). Hvor arbeider flypersonell? En internasjonalprivatrettslig analyse.
 • Nesvik, Marie (2013). Hvor arbeider flypersonell? Utviklingen av tilknytningskriteriet om det sted arbeidstaker vanligvis arbeider.
 • Nesvik, Marie (2013). Internasjonale arbeidsavtaler. Spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg.
 • Nesvik, Marie (2013). Lars Anders Heimdal, Rettsvalg ved erstatning for krenkende ytringer – studier i internasjonal privatrett. Gyldendal juridisk, Oslo 2013. 432 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 23- 23
 • Nesvik, Marie (2013). Presentasjon av LB-2013-123040.
 • Nesvik, Marie (2013). Ryanair – verneting i arbeidsforhold – fastsettelse av arbeidssted for flypersonell – Luganokonvensjonen artikkel 19 nr 2 bokstav a. Borgarting lagmannsretts kjennelse 21. desember 2011 (RG-2011-1550). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 20- 22
 • Nesvik, Marie (2013). Ryanair igjen – verneting i arbeidsforhold, fastsettelse av arbeidssted for flypersonell, Luganokonvensjonen artikkel 19 nr. 2 bokstav a) – Borgarting lagmannsretts kjennelse 16. august 2013 (LB-2013-123040). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 11- 13
 • Nesvik, Marie (2013, 22. august). Vant første runde av Ryanair-saken.  Dagsavisen.
 • Nesvik, Marie & Evju, Stein (2013). Presentasjon av LB-2013-41043.
 • Nesvik, Marie (2012). Lovvalg i arbeidsretten - tolkning av Romakonvensjonen - EU-domstolens dom 15. desember 2011, sak c-384/10 Jan Voogsgeerd mot Navimer SA. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 12- 14
 • Nesvik, Marie (2011). Arbeidsrett og lovvalg: Presentasjon av LB-2011-23834.
 • Nesvik, Marie (2011). Lovvalg i arbeidsretten – Borgarting lagmannsretts kjennelse 23. mai 2011 (LB-2011-23834). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 18- 19
 • Nesvik, Marie (2011). Lovvalg i arbeidsretten, tolkning av Romakonvensjonen – EU-domstolens dom 15. mars 2011, sak C-29/10 Heiko Koelzsch mot État du Grand-Duché de Luxembourg. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 4- 5
 • Nesvik, Marie (2011). Lovvalg, erstatning for straffbare handlinger begått av utlending i utlandet – Høyesteretts dom 13. april 2011 (Rt. 2011 s. 531). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 23- 25
 • Nesvik, Marie (2011). Verneting – erstatning i ansettelsesforhold – Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. juni 2011 (HR-2011-1332-U). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 17- 18
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Nesvik, Marie (2009). Tilbakekall av prest; om flytteplikt og religionsfrihetens rom i arbeidsretten - Borgarting lagmannsretts dom 8. juni 2009 (LB-2008-142425). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 4- 5
 • Nesvik, Marie (2009). Internasjonal privatrett. Lovvalg i kontraktsretten - tolkning av Romakonvensjonen - EF-domstolens dom 6. oktober 2009, sak c-133/08 Intercontainer Interfrigo SC(ICF) mot Balkenende Oosthuizen BV og MIC Operations BV. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 12- 13
 • Borch, Alex; Fougner, Else Bugge; Lenth, Claude Arild & Fjulsrud, Marie Ljones (2008). Konkurranseklausuler, kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler.
 • Fjulsrud, Marie Ljones (2008). Lov om ansvar og garanti for statens oppkrevere og regnskapsførere m.v. 28. mars 1958 nr. 4, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  Lov om ansvar og garanti for statens oppkrevere og regnskapsførere m.v. 2008.  s 560 - 560
 • Fjulsrud, Marie Ljones (2008). Lov om godtgjørelse til stortingsrepresentanter 30. juni 1954 nr. 11, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  Lov om godtgjørelse til stortingsrepresentanter 2008.  s 530 - 531

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. aug. 2008 16:50 - Sist endret 13. aug. 2018 11:20