Marianne Jenum Hotvedt

Professor
Bilde av Marianne Jenum Hotvedt
English version of this page
Telefon +47-22859721
Rom 303
Treffetider Man. 10.00-11.00 (avtale per e-post anbefales)
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gt. 47 Domus Media Vest
Postadresse Inst. for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Marianne Jenum Hotvedt er professor i rettsvitenskap (fra 2020) og arbeider hovedsakelig med arbeidsrett. Hun ble cand. jur i 2002 og PhD i rettsvitenskap i 2015 på avhandlingen "Arbeidsgiverbegrepet. En analyse av grunnlaget for arbeidsgiverplikter". Hun har vært ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for privatrett fra høsten 2018 og har tidligere hatt stillinger som stipendiat og postdoktor.

Hotvedt er tilknyttet Arfa-prosjektet – et faglig utviklingsprosjekt for arbeidsrett som skal bidra til å sikre og utvikle arbeidsrettsfaglig kompetanse. Sammen med professor Johann Mulder leder hun fakultetets forskergruppe Arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål.

Hotvedt er videre leder for Norsk Arbeidsrettslig forening, «first national expert» for European Centre of Expertise in the field of labour law, employment and labour policies, varadommer i Arbeidsretten og medredaktør i tidsskriftet Arbeidsrett.

Som forsker II ved forskningsstiftelsen Fafo 2019–2020 var Hotvedt sentral i det nordiske, tverrvitenskapelige forskningsprosjektet The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models. Hun ledet arbeidet med prosjektets komparative, rettslige studie: The future of Nordic labour law : Facing the challenges of changing labour relations, TemaNord 2020: 534.

Tidligere har Hotvedt vært ansatt i Justisdepartementets Lovavdeling, i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet og i Maritim avdeling i Nærings- og handelsdepartementet. Hun har bred erfaring med lovarbeid og har deltatt i utredningene av vernet mot diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse (NOU 2005: 8) og ny skipsarbeidslov (NOU 2012: 18).

Faglige kompetanseområder

Hotvedts rettsvitenskapelige kompetanse ligger primært innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett, men hennes forskning berører også temaer innenfor EU/EØS-rett, menneskerettigheter, diskrimineringsrett, avtale- og kontraktsrett og stats- og forvaltningsrett.

Undervisning

Hotvedt er ansvarlig faglærer for Arbeidsrett – den individuelle del (JUR1511 og JUS5511). 

Hun er faglærer i Arbeidsrett – den kollektive del (JUR1512 og JUS5512), Diskriminerings- og likestillingsrett (JUR1590 og JUS5590), Avtale- og kjøpsrett og Rettskilder til fots (JUS1111).

Hotvedt er studieårsansvarlig for første studieår. Som studieårsansvarlig sitter hun i Programrådet for Master i rettsvitenskap (PMR).

Emneord: Arbeidsrett, Diskriminerings- og likestillingsrett
Publisert 3. aug. 2009 13:06 - Sist endret 1. juli 2021 09:07