Kristian Andenæs

Professor em.

Background

Kristian Andenæs graduated in 1974 from the Faculty of Law, the University of Oslo. In 1993 he received his Dr. philos. degree on a dissertation entitled “Social welfare - for better, for worse” (Norwegian title “Sosialomsorg i onde og gode dager”, TANO 1992). After graduating from the Faculty of Law, Andenæs worked as a research officer at the Ministry of Social Affairs and as an assistant district judge at Lyngen District Court, prior to accepting a position as assistant professor at the Faculty of Social Sciences, University of Tromsø. From 1984 until present day he has been at the Departement of Criminology and Sociology of Law. Andenæs was appointed professor of sociology of law in 1997. Andenæs has also been Director of Juss Buss Law Clinic since 1990.

Special fields

Sociology of law, Legal aid, Legal policies, The legal profession, Courts of law, Social welfare policies and social assistance legislation, Juridification, Discrimination against minorities.

Andenæs is responsible for the sociology of law programme, and has also been responsible for immigration law at the law faculty. He tutors master- and ph.d.- students in sociology of law, welfare law and immigration law.

Andenæs is supervising a research project on juridification and legal governance, financed by The Research Council of Norway - which has various sub-projects conducting research on topics such as social welfare policies (Knut Papendorf), cultures of control (Lill Scherdin), non governmental legal aid (Camilla Lied) and ”billighetserstatninger” – wrongs committed by the state and financial remuneration (Karen-Sofie Pettersen).
He is also participating in a research group working on legal cultures, together with, members from Chr. Michelsen Institute (Åse Grødeland), Oxford University/Centre for Socio-Legal Studies (Marina Kurchiyan) and Glasgow University (William Miller).

Publications

 • Andenæs, Kristian (2017). Legal Aid for Disadvantaged Groups. In Papendorf, Knut-Erich & Nafstad, Ida (Ed.), Restorative Process from Oslo til Havana and Back. Discussions on Implementing and Strengthening Restorative Justice Processes in Cuba and Norway.. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-876-0. p. 187–202.
 • Papendorf, Knut-Erich & Andenæs, Kristian (2016). Rettens begrensninger - Eksempelet klage mot forvaltningen. In Dahlstrand, Karl (Eds.), Festskrift till Karsten Åström. Juristförlaget i Lund. ISSN 9789154405695. p. 11–32.
 • Andenæs, Kristian (2016). Metode for tilsyn - en juridisk og rettssosiologisk vurdering av hjelpemidlene for gjennomføring av tilsyn i skolen. In Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Ed.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. p. 123–137.
 • Andenæs, Kristian (2013). Nils Kristian Sundbys rolle i kritisk juss-bevegelsen. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 39(2), p. 68–82.
 • Andenæs, Kristian (2012). Dødsstraff i Norge, Kriminologiske byvandringer. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-676-6. p. 17–20.
 • Andenæs, Kristian; Machura, Stefan & Papendorf, Knut-Erich (2011). Introduction. In Papendorf, Knut-Erich; Machura, Stefan & Andenæs, Kristian (Ed.), Understanding Law in Society. Developments in Socio-legal Studies. (Society and Law. Volume 7). LIT Verlag. ISSN 978-3-643-90072-2. p. 5–20.
 • Andenæs, Kristian (2009). Straffbar hjelp i ny utlendingslov. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 577–578.
 • Andenæs, Kristian & Bayegan, Charlotte (2009). Helsehjelp for personer uten lovlig opphold. Juristkontakt. ISSN 0332-7590. p. 55–57.
 • Andenæs, Kristian (2006). Om maktens rettsliggjøring og rettsliggjøringens maktpotensial. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. p. 587–600.
 • Andenæs, Kristian (2002). Innvandringskontroll gjennom visumpolitikk. Mennesker og Rettigheter. ISSN 0800-0735. p. 80–88.
 • Andenæs, Kristian (2001). Språk og rett - om utlendingers og språklige minoriteters møte med rettsvesenet, Tvers igjennom lov til seier. Pax forlag, Oslo. ISSN 82-530-2321-9. p. 20–41.
 • Andenæs, Kristian (2000). Lovens Liv. In Henrichsen, Carsten; Storgaard, Anette & Vedstad-Hansen, Jens (Ed.), Lovens Liv. Jurist- og Økonomforbundets forlag, København. ISSN 87-574-0343-0. p. 139–148.
 • Andenæs, Kristian; Gotaas, Nora; Nilsen, Anne Birgitta & Papendorf, Knut (2000). Kommunikasjon og rettssikkerhet. Utlendinger og språklige minoriteters møte med politi og domstoler. In Andenæs, Kristian (Eds.), Kommunikasjon og rettssikkerhet. Utlendinger og språklige minoriteters møte med politi og domstoler. Unipub forlag. ISSN 82-7477-050-1.

View all works in Cristin

 • Dullum, Jane Vibeke; Andenæs, Kristian & Renland, Astrid (2020). En fengslende historie. Festskrift til KROM - Norsk forening for kriminalreform 50 år. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-4222-0. 368 p.
 • Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (2016). Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026671. 328 p.
 • Andenæs, Kristian; Eikvam, Turid & Ystehede, Per Jørgen (2012). Kriminologiske byvandringer. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-676-6. 194 p.
 • Papendorf, Knut-Erich; Machura, Stefan & Andenæs, Kristian (2011). Understanding Law in Society. Developments in Socio-legal Studies. (Society and Law. Volume 7). LIT Verlag. ISBN 978-3-643-90072-2. 283 p.
 • Sand, Inger Johanne; Hellum, Anne & Andenæs, Kristian (2005). Rettsliggjøring, kvinner, makt og politikk. Institutt for kriminologi og rettssosiologi. ISBN 82-7100-143-4. 76 p.
 • Gotaas, Nora; Grøvdal, Yngvil; Andenæs, Kristian & Papendorf, Knut-Erich (2003). SMED underveis En prosessevaluering av Senter mot etnisk diskriminering. Institutt for kriminologi og rettssosiologi. ISBN 82-90783-29-9. 234 p.
 • Andenæs, Kristian; Molven, Olav; Rasmussen, Ørnulf; Sandberg, Kirsten & Warberg, Lasse (2003). Sosialrett. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00387-7. 470 p.
 • Andenæs, Kristian (2003). Juss for sykepleiere. Innføring i helserett. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00402-4. 252 p.
 • Andenæs, Kristian & Papendorf, Knut-Erich (2003). Fortsatt uferdig. Festskrift til Thomas Mathiesen. Pax Forlag. ISBN 82-530-2523-8. 259 p.
 • Andenæs, Kristian; Bernt, Jan Fridthjof; Falkanger, Thor; Gjønnes, Arnhild Dordi; Matningsdal, Magnus & Aarbakke, Magnus (2002). Jusleksikon. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1338-6. 338 p.
 • Andenæs, Kristian (2002). Sosialtjenesteloven. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-30737-7. 106 p.
 • Andenæs, Kristian & Olsen, Leif Oscar (1996). Sosialrett. Universitetsforlaget. ISBN 82-518-3414-7. 670 p.

View all works in Cristin

 • Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (2016). Bokas tema. In Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Ed.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. p. 15–23.
 • Andenæs, Kristian; Eikvam, Turid & Ystehede, Per Jørgen (2012). Forord. Presentasjon av innledere. Introduksjon av artiklene, Kriminologiske byvandringer. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-676-6. p. 7–16.
 • Andenæs, Kristian (2009). Skadereduksjonsjus. In Gadejuristen, - (Eds.), Skadesreduktion med J_Key Cards. GadeJuristens forlag. ISSN 978-87-993243-0-9.
 • Andenæs, Kristian & Rønning, Georg (2009). Fattigfolk i Norge. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Andenæs, Kristian (2009). Ofrene står sentralt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Andenæs, Kristian (2009). Kriminologi og kriminalpolitikk sett utenfra. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Andenæs, Kristian (2009). Sikkerhet. Samfunnsviteren. ISSN 0805-7206.
 • Johansen, Nicolay B.; Karlsen, Kjetil; Andenæs, Kristian; Kofoed, Sissel; Skulberg, Andreas & Løvlie, Anders (2009). Helse eller Sikkerhet?
 • Andenæs, Kristian (2007). Diverse leksikale innførsler helserett m.v. In Jon, Gisle (Eds.), Jusleksikon. Kunnskapsforlaget. ISSN 978-82-573-1869-7.
 • Andenæs, Kristian (2007). The Courts in the Shadow of the Law.
 • Andenæs, Kristian (2007). Oversikt over det norske trygdesystemet.
 • Andenæs, Kristian (2007). Domstolene på nedtur?
 • Andenæs, Kristian (2007). Domstolene på nedtur?
 • Andenæs, Kristian (2005). Juss-Buss (the law bus): Clinical legal education grounded on legal aid, legal reform work and research.
 • Andenæs, Kristian (2004). Judicial consequences of insufficient communication in the courtroom.
 • Andenæs, Kristian (2004). Fengselsloven 1958 og straffegjennomføringsloven 2001 - flere, like få eller færre retigheter?
 • Andenæs, Kristian & Mathiesen, Thomas (2003). En kort innføring i rettssosiologien og dens problemstillinger. Stensilserien nr. 94. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Introduksjon til rettssosiologien. To artikler. ISSN 82-7100-131-0. Full text in Research Archive
 • Andenæs, Kristian (2002). HIV-positives ansvar i seksuelle situasjoner, sett fra en juridisk synsvinkel.
 • Andenæs, Kristian (2002). Juristenes århundre? Noen tanker om den juridiske profesjons pramtid.
 • Andenæs, Kristian (2001). Smuler til de fattige. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 28(3-4), p. 189–190.
 • Andenæs, Kristian (2000). Psykisk helsevernloven, Kunnskapsforlagets supplementsbind 2000. Kunnskapsforlaget.
 • Andenæs, Kristian (2000). Lov om pasientrettigheter, Kunnskapsforlagets supplementsbind 2000. Kunnskapsforlaget.
 • Andenæs, Kristian (2000). Er det forstått? Rett & slett : kontaktorgan for Justisdepartementet og domstolene. ISSN 1502-3214.
 • Andenæs, Kristian (2000). Training in Mediation and Conflict Solutions.
 • Andenæs, Kristian (2000). Kommunikasjon og rettssikkerhet - rettsanvendelse og kultur.
 • Andenæs, Kristian (2000). Kommunikasjon og rettssikkerhet - presentasjon av etforskningsprosjekt.
 • Andenæs, Kristian (2000). Advokater, makt og internasjonalisering.
 • Andenæs, Kristian (2000). Rettslige endringsprosesser - eksempelet sosialretten.
 • Andenæs, Kristian (2000). Velferdsrettslig forskning i Norge.
 • Ellingsen, Dag; Viblemo, Tor Egil; Ellingsen, Fredrik & Andenæs, Kristian (2012). Evaluering av advokatordningen for asylsøkere. Oxford Research.
 • Brekke, Jan-Paul; Aarset, Monica Five; Lidén, Hilde & Andenæs, Kristian (2010). Innvandring og flukt til Norge : En kunnskapsgjennomgang 1990-2009. Institutt for samfunnsforskning/Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7763-316-9. Full text in Research Archive
 • Andenæs, Kristian; Olsen-Nalum, Heidi; Røed, Marianne & Westlund, Jeanette (2005). "Kontoret for fri retshjælp: Retshjælp til ubemidlede. Evaluering av en Oslo-institusjon gjennom 112 år. Institutt for kriminologi og rettssosiologi.
 • Andenæs, Kristian & Mathiesen, Thomas (2003). Rettssosiologisk verktøykasse. Bidrag fra norsk rettssosiologi i årenes løp. Avd. for rettssosiologi, Institutt for kriminologi og rettssosiologi.
 • Andenæs, Kristian & Mathiesen, Thomas (2002). Intruduksjon til rettssosiologien. To artikler.
 • Andenæs, Kristian; Gotaas, Nora; Nilsen, Anne Birgitta & Papendorf, Knut-Erich (2000). Kommunikasjon og rettssikkerhet. Utlendingers og språklige minoriteters møte med politi og domstoler. Unipub forlag. ISSN 82-7477-050-1.

View all works in Cristin

Published Nov. 10, 2008 10:59 AM - Last modified Feb. 7, 2022 11:04 AM

Projects

No ongoing projects