Kristian Andenæs

Image of Kristian Andenæs
Norwegian version of this page
Room 685
Username
Visiting address Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Background

Kristian Andenæs graduated in 1974 from the Faculty of Law, the University of Oslo. In 1993 he received his Dr. philos. degree on a dissertation entitled “Social welfare - for better, for worse” (Norwegian title “Sosialomsorg i onde og gode dager”, TANO 1992). After graduating from the Faculty of Law, Andenæs worked as a research officer at the Ministry of Social Affairs and as an assistant district judge at Lyngen District Court, prior to accepting a position as assistant professor at the Faculty of Social Sciences, University of Tromsø. From 1984 until present day he has been at the Departement of Criminology and Sociology of Law. Andenæs was appointed professor of sociology of law in 1997. Andenæs has also been Director of Juss Buss Law Clinic since 1990.

Special fields

Sociology of law, Legal aid, Legal policies, The legal profession, Courts of law, Social welfare policies and social assistance legislation, Juridification, Discrimination against minorities.

Andenæs is responsible for the sociology of law programme, and has also been responsible for immigration law at the law faculty. He tutors master- and ph.d.- students in sociology of law, welfare law and immigration law.

Andenæs is supervising a research project on juridification and legal governance, financed by The Research Council of Norway - which has various sub-projects conducting research on topics such as social welfare policies (Knut Papendorf), cultures of control (Lill Scherdin), non governmental legal aid (Camilla Lied) and ”billighetserstatninger” – wrongs committed by the state and financial remuneration (Karen-Sofie Pettersen).
He is also participating in a research group working on legal cultures, together with, members from Chr. Michelsen Institute (Åse Grødeland), Oxford University/Centre for Socio-Legal Studies (Marina Kurchiyan) and Glasgow University (William Miller).

Publications

 • Andenæs, Kristian (2017). Legal Aid for Disadvantaged Groups., In Knut-Erich Papendorf & Ida Nafstad (ed.),  Restorative Process from Oslo til Havana and Back. Discussions on Implementing and Strengthening Restorative Justice Processes in Cuba and Norway..  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-876-0.  kapittel.  s 187 - 202
 • Andenæs, Kristian (2016). Metode for tilsyn - en juridisk og rettssosiologisk vurdering av hjelpemidlene for gjennomføring av tilsyn i skolen, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Kapittel 6.  s 123 - 137
 • Papendorf, Knut-Erich & Andenæs, Kristian (2016). Rettens begrensninger - Eksempelet klage mot forvaltningen, I: Karl Dahlstrand (red.),  Festskrift till Karsten Åström.  Juristförlaget i Lund.  ISBN 9789154405695.  1.  s 11 - 32
 • Andenæs, Kristian (2013). Nils Kristian Sundbys rolle i kritisk juss-bevegelsen. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  39(2), s 68- 82
 • Andenæs, Kristian (2012). Dødsstraff i Norge, I:  Kriminologiske byvandringer.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-676-6.  kapittel.  s 17 - 20
 • Andenæs, Kristian; Machura, Stefan & Papendorf, Knut-Erich (2011). Introduction, In Knut-Erich Papendorf; Stefan Machura & Kristian Andenæs (ed.),  Understanding Law in Society. Developments in Socio-legal Studies. (Society and Law. Volume 7).  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90072-2.  forord.  s 5 - 20
 • Andenæs, Kristian (2009). Straffbar hjelp i ny utlendingslov. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (10), s 577- 578
 • Andenæs, Kristian & Bayegan, Charlotte (2009). Helsehjelp for personer uten lovlig opphold. Juristkontakt.  ISSN 0332-7590.  (5), s 55- 57
 • Andenæs, Kristian (2006). Om maktens rettsliggjøring og rettsliggjøringens maktpotensial. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  (4), s 587- 600
 • Andenæs, Kristian (2002). Innvandringskontroll gjennom visumpolitikk. Mennesker og Rettigheter.  ISSN 0800-0735.  s 80- 88 Show summary
 • Andenæs, Kristian (2001). Språk og rett - om utlendingers og språklige minoriteters møte med rettsvesenet, I:  Tvers igjennom lov til seier.  Pax forlag, Oslo.  ISBN 82-530-2321-9.  s 20 - 41 Show summary
 • Andenæs, Kristian (2000). Lovens Liv, I: Carsten Henrichsen; Anette Storgaard & Jens Vedstad-Hansen (red.),  Lovens Liv.  Jurist- og Økonomforbundets forlag, København.  ISBN 87-574-0343-0.  s 139 - 148
 • Andenæs, Kristian; Gotaas, Nora; Nilsen, Anne Birgitta & Papendorf, Knut (2000). Kommunikasjon og rettssikkerhet. Utlendinger og språklige minoriteters møte med politi og domstoler, I: Kristian Andenæs (red.),  Kommunikasjon og rettssikkerhet. Utlendinger og språklige minoriteters møte med politi og domstoler.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-050-1.  8-10.

View all works in Cristin

 • Dullum, Jane Vibeke; Andenæs, Kristian & Renland, Astrid (red.) (2020). En fengslende historie. Festskrift til KROM - Norsk forening for kriminalreform 50 år. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4222-0.  368 s.
 • Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (red.) (2016). Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  328 s.
 • Andenæs, Kristian; Eikvam, Turid & Ystehede, Per Jørgen (2012). Kriminologiske byvandringer. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-676-6.  194 s.
 • Papendorf, Knut-Erich; Machura, Stefan & Andenæs, Kristian (ed.) (2011). Understanding Law in Society. Developments in Socio-legal Studies. (Society and Law. Volume 7). LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90072-2.  283 s.
 • Sand, Inger Johanne; Hellum, Anne & Andenæs, Kristian (2005). Rettsliggjøring, kvinner, makt og politikk. Institutt for kriminologi og rettssosiologi.  ISBN 82-7100-143-4.  76 s.
 • Andenæs, Kristian (2003). Juss for sykepleiere. Innføring i helserett. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00402-4.  252 s.
 • Andenæs, Kristian; Molven, Olav; Rasmussen, Ørnulf; Sandberg, Kirsten & Warberg, Lasse (2003). Sosialrett. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00387-7.  470 s. Show summary
 • Andenæs, Kristian & Papendorf, Knut-Erich (2003). Fortsatt uferdig. Festskrift til Thomas Mathiesen. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2523-8.  259 s.
 • Andenæs, Kristian; Papendorf, Knut-Erich; Gotaas, Nora & Grøvdal, Yngvild (2003). SMED underveis En prosessevaluering av Senter mot etnisk diskriminering. Institutt for kriminologi og rettssosiologi.  ISBN 82-90783-29-9.  234 s.
 • Andenæs, Kristian; Bernt, Jan Fridthjof; Falkanger, Thor; Gjønnes, Arnhild Dordi; Matningsdal, Magnus & Aarbakke, Magnus (2002). Jusleksikon. Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1338-6.  338 s. Show summary
 • Andenæs, Kristian (2002). Sosialtjenesteloven. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30737-7.  106 s. Show summary
 • Andenæs, Kristian & Olsen, Leif Oscar (red.) (1996). Sosialrett. Universitetsforlaget.  ISBN 82-518-3414-7.  670 s.

View all works in Cristin

 • Engebrigtsen, Ada; stapor, Monika & Andenæs, Kristian (2017). Small places large questions. Polish workers on short-term contracts and in low-paying jobs in Sør-Trøndelag, Norway: A study of the unmet need for legal aid. NOVA Notat. 2.
 • Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (2016). Bokas tema, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Innledning.  s 15 - 23
 • Andenæs, Kristian; Eikvam, Turid & Ystehede, Per Jørgen (2012). Forord. Presentasjon av innledere. Introduksjon av artiklene, I:  Kriminologiske byvandringer.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-676-6.  Forord.  s 7 - 16
 • Ellingsen, Dag; Viblemo, Tor Egil; Ellingsen, Fredrik & Andenæs, Kristian (2012). Evaluering av advokatordningen for asylsøkere.
 • Brekke, Jan-Paul; Aarset, Monica Five; Lidén, Hilde & Andenæs, Kristian (2010). Innvandring og flukt til Norge : En kunnskapsgjennomgang 1990-2009. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2010:002. Full text in Research Archive. Show summary
 • Andenæs, Kristian (2009). Kriminologi og kriminalpolitikk sett utenfra. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Andenæs, Kristian (2009). Ofrene står sentralt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Andenæs, Kristian (2009). Sikkerhet. Samfunnsviteren.  ISSN 0805-7206.
 • Andenæs, Kristian (2009). Skadereduksjonsjus, I: - Gadejuristen (red.),  Skadesreduktion med J_Key Cards.  GadeJuristens forlag.  ISBN 978-87-993243-0-9.  Artikkel.  s 29
 • Andenæs, Kristian & Rønning, Georg (2009). Fattigfolk i Norge. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Johansen, Nicolay B.; Karlsen, Kjetil; Andenæs, Kristian; Kofoed, Sissel; Skulberg, Andreas & Løvlie, Anders (2009). Helse eller Sikkerhet?. Show summary
 • Andenæs, Kristian (2007). Diverse leksikale innførsler helserett m.v, I: Gisle Jon (red.),  Jusleksikon.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 978-82-573-1869-7.  Helserett.
 • Andenæs, Kristian (2007). Domstolene på nedtur?.
 • Andenæs, Kristian (2007). Domstolene på nedtur?.
 • Andenæs, Kristian (2007). Oversikt over det norske trygdesystemet.
 • Andenæs, Kristian (2007). The Courts in the Shadow of the Law.
 • Andenæs, Kristian (2005). Juss-Buss (the law bus): Clinical legal education grounded on legal aid, legal reform work and research.
 • Andenæs, Kristian; Olsen-Nalum, Heidi; Røed, Marianne & Westlund, Jeanette (2005). "Kontoret for fri retshjælp: Retshjælp til ubemidlede. Evaluering av en Oslo-institusjon gjennom 112 år.
 • Andenæs, Kristian (2004). Fengselsloven 1958 og straffegjennomføringsloven 2001 - flere, like få eller færre retigheter?.
 • Andenæs, Kristian (2004). Judicial consequences of insufficient communication in the courtroom.
 • Andenæs, Kristian & Mathiesen, Thomas (2003). En kort innføring i rettssosiologien og dens problemstillinger. Stensilserien nr. 94. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, I:  Introduksjon til rettssosiologien. To artikler.   ISBN 82-7100-131-0.  Stensilserien nr. 94. Full text in Research Archive. Show summary
 • Andenæs, Kristian & Mathiesen, Thomas (2003). Rettssosiologisk verktøykasse. Bidrag fra norsk rettssosiologi i årenes løp.
 • Gotaas, Nora; Papendorf, Knut; Grøvdal, Yngvil & Andenæs, Kristian (2003). SMED underveis. En prosessevaluering av Senter mot etnisk diskriminering.
 • Andenæs, Kristian (2002). HIV-positives ansvar i seksuelle situasjoner, sett fra en juridisk synsvinkel.
 • Andenæs, Kristian (2002). Juristenes århundre? Noen tanker om den juridiske profesjons pramtid.
 • Andenæs, Kristian & Mathiesen, Thomas (2002). Intruduksjon til rettssosiologien. To artikler. Show summary
 • Andenæs, Kristian (2001). Smuler til de fattige. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  28(3-4), s 189- 190 Show summary
 • Andenæs, Kristian (2000). Advokater, makt og internasjonalisering.
 • Andenæs, Kristian (2000). Er det forstått?. Rett & slett : kontaktorgan for Justisdepartementet og domstolene.  ISSN 1502-3214.  (3)
 • Andenæs, Kristian (2000). Kommunikasjon og rettssikkerhet - presentasjon av etforskningsprosjekt.
 • Andenæs, Kristian (2000). Kommunikasjon og rettssikkerhet - rettsanvendelse og kultur.
 • Andenæs, Kristian (2000). Lov om pasientrettigheter, I:  Kunnskapsforlagets supplementsbind 2000.  Kunnskapsforlaget.
 • Andenæs, Kristian (2000). Psykisk helsevernloven, I:  Kunnskapsforlagets supplementsbind 2000.  Kunnskapsforlaget.
 • Andenæs, Kristian (2000). Rettslige endringsprosesser - eksempelet sosialretten.
 • Andenæs, Kristian (2000). Training in Mediation and Conflict Solutions.
 • Andenæs, Kristian (2000). Velferdsrettslig forskning i Norge.
 • Andenæs, Kristian; Gotaas, Nora; Nilsen, Anne Birgitta & Papendorf, Knut-Erich (2000). Kommunikasjon og rettssikkerhet. Utlendingers og språklige minoriteters møte med politi og domstoler. Show summary

View all works in Cristin

Published Nov. 10, 2008 10:59 AM - Last modified May 7, 2015 11:23 AM

Projects