Skal forebygge isolasjonsskader i fengsel

Nyere forskning har i økende grad vist alvoret i og omfanget av skadene et menneske kan få av mangel på meningsfull sosial kontakt. Nå skal informasjonsbrosjyrer hjelpe isolerte fanger.

Bildemontasje av en innsatt i en fengselscelle, med fengselsmur og netting rundt.

Skandinavisk isolasjonsnettverk vil bidra til økt kunnskap om bruken av isolasjon i skandinaviske fengsler og problemene dette medfører. Foto: Børge Helstrøm.

Sivilombudsmannen refset norske myndigheter for brudd på norske og internasjonale lover, da han 18. juni la fram særskilt melding om bruken av isolasjon i norske fengsler for Stortinget. Der krever han store endringer for å begrense omfattende bruk av innlåsing og skadelig isolasjon.  

Nyere forskning har i økende grad vist alvoret i og omfanget av skadene et menneske kan få av mangel på meningsfull sosial kontakt. Nå lanserer Skandinavisk isolasjonsnettverk en serie informasjonshefter rettet mot innsatte som er isolert i fengsel og personer som er i kontakt med dem. Der kan de lese om vanlige stressreaksjoner på isolasjon, og få råd om hva som kan gjøres for å få det bedre. Heftene blir en del av Kriminalomsorgens tiltakspakke mot isolasjon og isolasjonsskader.

Kunnskap som forebygger isolasjonsskader

Informasjonsserien er utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe med erfarne personer i og utenfor kriminalomsorgen i de tre skandinaviske landene. Brosjyrene er basert på både forskning og erfaringer fra praksisfeltet. Personer med bakgrunn fra psykologisk, fengselsfaglig og juridisk praksis, forskning, arbeid med pårørende og folk med egne isolasjonserfaringer har deltatt i arbeidet.

- Hovedbrosjyren er rettet mot personer som er isolerte av retten, fengselet eller etter eget ønske. Der kan den isolerte få kunnskap om hva som er vanlige stressreaksjoner på isolasjon, og råd om hva han eller hun selv kan gjøre for å få det bedre. Vi har også laget kortere informasjonsskriv til ansatte i Kriminalomsorgen, pårørende og advokater som er i kontakt med isolerte. Her beskriver vi blant annet om hvordan man kan gi støtte og bidra positivt i en vanskelig situasjon, forteller Marte Rua fra Skandinavisk isolasjonsnettverk og stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS).

Skandinavisk isolasjonsnettverk

Isolasjonsnettverket jobber for å øke kunnskapen om hvordan isolasjon påvirker mennesker. Nettverket ønsker å skape debatt om, og ikke minst begrense bruken av isolasjon i skandinaviske fengsler.

- Bruken av isolasjon i varetekt har tidligere blitt kritisert som en «besynderlig skandinavisk tradisjon». Men fokus rettes nå i økende grad også mot fengselsbesluttet isolasjon, og det er positivt. Vi er kritiske til den utstrakte bruken av isolasjon i de skandinaviske fengslene, forklarer Rua.

Bildet kan inneholde: Skulder.
Marte Rua, stipendiat ved IKRS. Foto: UiO/ Ystehede.

Skandinavisk isolasjonsnettverk samler profesjonelle, frivillige og organisasjoner i de skandinaviske landene. Sammen med advokat Marit Lomundal Sæther administrerer professor Peter Scharff Smith og Rua nettverket fra IKRS.

- Formidling er et av kjerneoppgavene til universitetene. Det er likevel ikke alltid at kunnskapen kommer så tydelig og konkret til nytte som i dette prosjektet. Vi er glade for å kunne legge til rette for den møteplassen som nettverket representerer. Utveksling av kunnskap mellom praktikere, forskere og sivilsamfunnet gir mye tilbake til forskningen vår, sier instituttleder ved IKRS, professor May-Len Skilbrei.

Ideen til prosjektet oppsto da psykologer og tidligere innsatte fortalte om sine erfaringer på en internasjonal konferanse om isolasjon avholdt ved Det juridiske fakultet i 2014.

- Mange som isoleres opplever sine egne reaksjoner som skremmende og vanskelige å forstå. De vet ikke hva som er normale reaksjoner på isolasjon. Innen klinisk psykologi er kunnskap om egen tilstand en viktig del av behandlingen. Å kjenne seg igjen kan bidra til trygghet og bedre mulighet for mestring. Like viktig er at personer som er i kontakt med den som sliter har kunnskap og forståelse, forteller Rua.

Bruk av isolasjon bør unngås

Skadelige virkninger av isolasjon har vært kjent siden 1800-tallet. Belastningsreaksjonene som følge av isolasjon er mange, og varierer for hver enkelt. De kommer i ulike grader og innenfor ulike områder: kognitive forstyrrelser som problemer med å huske eller konsentrere seg, følelsesmessige forstyrrelser som angst og sinneutbrudd, og fysiske symptomer som hodepine og mageproblemer. Isolasjon kan utløse tidligere psykiatriske lidelser, og noen få blir psykotiske. 

Peter Scharff Smith, professor ved IKRS. Foto: UiO/ Ystehede.

- Derfor bør bruken av isolasjon reduseres markant i forhold til situasjonen i dag, og helst bør denne farlige formen for innesperring ikke benyttes overhodet. Realiteten er imidlertid at isolasjon anvendes rutinemessig i norske fengsler. Derfor er det viktig å gjøre noe for dem som isoleres. Det viktigste er å etablere sosial kontakt med andre mennesker, men også det å få kunnskap om isolasjonens virkninger. Dette for å forebygge skader, forteller Peter Scharff Smith fra Skandinavisk isolasjonsnettverk og professor ved IKRS. 

Viktig verktøy for bevisstgjøring

Erling Fæste, assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen, forteller at han, og arbeidsgruppa han har ledet ved Kriminalomsorgsdirektoratet, har hatt stor glede av samarbeidet med nettverket i arbeidet med å lage en tiltaksplan for forebygging av isolasjon i Kriminalomsorgen.  

- Informasjonsheftene som er laget av Skandinavisk isolasjonsnettverk blir et viktig verktøy i å bevisstgjøre innsatte, pårørende og ansatte hvordan de best kan forebygge og redusere isolasjonsskader, forteller Fæste.

- Informasjonen er relevant uavhengig av årsakene til isolasjon, men jeg vil spesielt fremheve betydningen for den store andelen av innsatte som er isolert etter eget ønske. For denne gruppa blir informasjonsheftene et viktig tiltak for å motivere dem til å delta i isolasjonsreduserende tiltak.

Sivilombudsmannen har mandat fra FN til å undersøke hvordan frihetsberøvedes rettigheter ivaretas, og gir anbefalinger på bakgrunn av inspeksjoner i norske fengsler. Også han berømmer initiativet:

- Isolasjon kan gi skadelige reaksjoner. Dette må både den isolerte selv og dem rundt få kunnskap om. Skandinavisk isolasjonsnettverks informasjonsmateriell er et flott tiltak. Informasjonen er lettskrevet med konkrete råd om hvilke reaksjoner isolerte kan få, og hvordan man både som pårørende, ansatt og isolert selv kan møte disse reaksjonene, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. 

Viktig for å forebygge skader

Brosjyrene vil bli oversatt til en rekke språk og distribuert i samarbeid med Kriminalomsorgen, Advokatforeningen og For fangers pårørende (FFP). En rådgiver fra Leser søker bok har hjulpet med å tilrettelegge tekstene for personer med lavt lesenivå. Lærlinger ved trykkeriet i Halden fengsel har stått for grafisk design.

- Vi håper materiellet vil brukes aktivt i fengslene, og dermed være et tiltak som begrenser og forebygger skader. Rådene som finnes i brosjyrene kan ikke forhindre at mennesker tar alvorlig skade av isolasjon, men de kan forhåpentligvis begrense og motvirke dem et stykke på veien, avslutter Rua.

Bildet kan inneholde: Materiell eiendom, Flyer.
Informasjonsserien bygger videre på materiale utviklet i Halden fengsel, og er utarbeidet av en tverrfaglig skandinavisk arbeidsgruppe. Arbeidet har vært finansiert av Nordisk samarbeidsråd for kriminologi (NSfK) og koordinert fra IKRS. Heftet er tilrettelagt for personer med lavt lesenivå, og designet av fanger i Halden fengsel. Foto: UiO/ Ystehede.

Se også:

Klikk og les brosjyrene her:

Bildet kan inneholde: Produkt, Reklame, Design, Rom, Grafisk design.

Bildet kan inneholde: Produkt, Reklame, Design, Teknologi, Utgangsenhet.

Bildet kan inneholde: Produkt, Reklame, Design, Teknologi, Utgangsenhet.

Bildet kan inneholde: Produkt, Reklame, Design, Utgangsenhet, Flyer.

 

Kontaktinfo:

Av P.J. Ystehede
Publisert 20. juni 2019 15:02 - Sist endret 22. jan. 2021 13:50