Disputas: Høyesteretts lenker – Straffeutmåling i etterkrigstiden: en fortolkning med utgangspunkt i vinningslovbrudd.

Master i Kriminologi Sverre Flaatten vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Høyesteretts lenker – Straffeutmåling i etterkrigstiden: en fortolkning med utgangspunkt i vinningslovbrudd.

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Prodekan Alf Petter Høgberg

Veiledere

Sammendrag

Etterkrigstiden er preget av endringer i kriminalitetsbilde og synet på straffens funksjon. Endringene er så store at toneangivende sosiologer og kriminologer beskriver utviklingen som en legitimitetskrise. For å forstå denne utviklingen har samfunnsvitere tradisjonelt studert lovbrytere og det registrerte kriminalitetsbilde, eller studert fengsler og fangetall. Mindre oppmerksomhet har blitt viet domstolen. Det manglende fokus på domstolen er uheldig, da domstolen er en sentral sosial bærer av straffens begrunnelser.

I avhandlingen "Høyesteretts lenker" analyseres Høyesteretts straffeutmålingsbegrunnelser over tid i et sosiologisk perspektiv. Utgangspunktet for fortolkningen er dommer som omhandler vinningskriminalitet i perioden 1955-1960 og 2009 fram til 2013. Avhandlingen presenterer fortolkning av endringer i Høyesteretts straffebegrunnelser i nyere tid, og hvordan domstolens bruk av straffebegrunnelser kan forstås sosiologisk. Særlig oppmerksomhet vies Høyesteretts samfunnsforståelse, ulike former for interesseavveininger i begrunnelsene for straffeutmålingen, og hvordan og hvilken måte disse avveiningene har endret seg over tid.

Avhandlingen er skrevet inn i en klassisk sosiologisk teoritradisjon. Av særlig betydning er forfatterskapene til Max Weber, Niklas Luhmann og Jürgen Habermas, hvis begrepsbruk oversettes til norsk sosial- og samtidshistorie.

Publisert 10. mars 2015 13:33 - Sist endret 7. feb. 2022 10:45