English version of this page

Disputas: Inscribing Islamic shari‘a in Egyptian marriage and divorce law

Master i rettssosiologi Monika Lindbekk ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Inscribing Islamic shari‘a in Egyptian marriage and divorce law: continuity and ruptur.  

Disputasen vil foregå på engelsk.

Monika Lindbekk

Foto: UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Anne Hellum, Universitetet i Oslo (leder)
  • Professor Shaheen Sardar Ali, University of Warwick (1. opponent)
  • Professor Knut S. Vikør, Universitetet i Bergen (2. opponent)

Leder av disputas

Prodekan Erling Hjelmeng

Veileder

  • Professor Kristian Andenæs
  • Professor Bjørn Olav Utvik

Sammendrag

Monika Lindbekk har forsket på ekteskap og skilsmisse i Egypt. Egyptisk familielovgivning er i stor grad basert på shari‘a (islamsk rett). Lindbekks prosjekt er å se sharia‘s forhold til det moderne rettssystemet i Egypt.  Hvordan fortolker og anvender dommere uten bakgrunn i tradisjonell islamsk rettstenking moderne lovgivning basert på shari‘a?

Lindbekks avhandling ‘Inscribing Islamic shari‘a in Egyptian marriage and divorce law’ belyser også en kjønnspolitisk kamp under den arabiske våren der familielovgivning ble en sentral stridsarena. I et skiftende politisk landskap påberopte gamle og nye politiske aktører å vite den rette tolkingen av islam.

Lindbekks studie viser at egyptiske familiedomstoler gir nye fortolkninger av religiøse kilder som skiller seg fra klassisk islamsk rettsvitenskap. Et eksempel er at begrepet om kjernefamilien ikke finnes i tradisjonell Islamsk rettsvitenskap. I stedet opererte tradisjonell shari‘a med et videre familiebegrep hvor familiefaren sto i sentrum. Ekteskap var ikke ment å være et varig bånd. Ektemannen har rett til ensidig skilsmisse uten å oppgi noen grunn. Mannen har i tillegg rett til å ha inntil fire koner samtidig. I motsetning fremmer moderne egyptiske domstoler et syn der kjernefamilien står sentralt i samfunnet. Ektefellerelasjonen er beskrevet i religiøse vendinger og ses på som en evig kontrakt og hellig pakt.

Det finnes en spenning mellom to idealer i dagens egyptiske familie- og skilsmisserett. På den ene siden er mannen fortsatt familieoverhode, men er i økende grad blitt ansvarliggjort. Kvinners rettigheter, og kvinnen som selvstendig rettssubjekt, har samtidig blitt styrket. Til tross for at den egyptiske rettspraksis, i dag på mange måter skiller seg fra tradisjonell islamsk rett, er det også stor grad av historisk kontinuitet.

I kjølvannet av den politiske aktivismen under den arabiske våren, i perioden 2011 til juli 2013, ble familielovgivning et omstridt tema. Særlig en lov fra 2000 som ga kvinner rett til skilsmisse uten mannens godkjenning ble ansett som kontroversiell. Denne ble etterfulgt av ytterligere lovreformer som ble sett på som å utfordre mannens autoritet i familien.  Lindbekk analyserer disse kontroversene om egyptisk familielovgivning.
 


 

Publisert 15. aug. 2016 13:52 - Sist endret 20. mars 2022 00:57