English version of this page

Disputas: Siv Rebekka Runhovde

Master i Kriminologi Siv Rebekka Runhovde vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Policing the Illegal Trade in Wildlife. A Study of Norway and Uganda

Siv Rebekka Runhovde

Foto: UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Katja Franko, Universitetet i Oslo
  • Senior Lecturer Tanya Wyatt, Northumbria Universitet (1. opponent)
  • Enhetschef Lars Korsell, Bråttsförebyggande rådet, Stockholm (2. opponent)

Leder av disputas

Instituttleder Heidi Mork Lomell

Veiledere

Sammendrag

Hvorfor mislykkes vi i bekjempelse av ulovlig handel med truede arter?

Ulovlig handel med utrydningstruede arter av dyr og planter er et globalt problem som får økende oppmerksomhet på politisk hold og blant kontrollmyndigheter. Dette PhD prosjektet har sett på polisiær virksomhet rettet mot slik kriminalitet i Norge og Uganda og identifisert og diskutert faktorer som påvirker kontrollmyndighetens innsats. Dette har igjen gitt mulige forklaringer på hvorfor innsatsen til dags dato har hatt begrenset suksess.

Systemsvakheter
Effektiv kontroll avhenger av politisk vilje, tydelige og forpliktende instruksjoner fra ledelsen, hensiktsmessige lover og bevissthet blant kontrollmyndighetene om handelens karakteristikker, drivere og skadepotensiale. Studien finner at kontrollvirksomhet på lokalt nivå utfordres av en rekke organisatoriske og situasjonelle faktorer som er med på å undergrave innsatsen. I både Norge og Uganda er det tegn på en uoverensstemmelse mellom gode intensjoner på policy nivå og den praksis som utøves på bakken. Utfordringene skyldes ikke bare svikt i implementering av tiltak som skal sikre prioritering av avdekking og etterforskning, men også manglende dokumentasjon på at de tiltak som iverksettes er nyttige og velegnet for det man søker å oppnå.

Et sammensatt kriminalitetsproblem

For eksempel, mens beslag i forbindelse med grensepassering oppfordres og feires, vil ikke beslag alene ha betydelig positiv effekt på lang sikt om ikke det også fører til en adekvat straffereaksjon. Mer fokus burde derfor rettes mot påtale og straffeforfølgning av slike lovbrudd, og ikke minst mot forebygging. Videre, offisielle kilder stadfester at ulovlig handel med truede arter er koblet til hvitvasking, korrupsjon og grov voldskriminalitet, drevet av organiserte kriminelle nettverk og opprørsgrupper. Denne studien finner at i realiteten er det en rekke ulike aktører involvert, og at fremgangsmåtene som benyttes i forbindelse med ulovlig jakt og smugling er høyst varierte. Policy og praksis basert på myter og stereotypier om kriminaliteten og som stemmer dårlig overens med de faktiske utfordringer som tjenestepersonene møter i sin hverdag, risikerer å være lite effektive og kan i verste fall virke imot sin hensikt. For å forstå kompleksiteten ved slik kriminalitet og dermed bekjempe den mer effektivt etterlyses det økt kunnskap om lokale aktører, motivasjon, metoder og kontekst.
 


 

Publisert 9. okt. 2017 15:46 - Sist endret 21. mars 2022 03:37